Заповед №3485/16.12.15 г.

Заповед №3485/16.12.15 г.

Публикувано на: сряда, 16 декември 2015
Валидно до: четвъртък, 21 януари 2016, 15:11

            На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. заседание /Протокол №3/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот - публична общинска собственост, както следва:

  1. "Стоматологичен кабинет", състоящ се от един кабинет, с полезна площ 12.38 кв.м., ведно с ½ ид.ч. от 5.86 кв.м., представляващи цялата площ на тоалетна и коридор, с обща полезна площ 15.31 кв.м., находящ се на I-ви етаж в административна сграда на Община Бургас, изградена в кв.32, УПИ XIII по плана на кв."Сарафово", гр. Бургас, при граници на кабинета: изток - стълбище, запад - външен зид, север -външен зид, юг -лекарски кабинети. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 23 /двадесет и три/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 2.30 /два и тридесет стотинки/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 69 /шестдесет и девет/ лева.

Обекта ще се ползва за първична и извънболнична стоматологична помощ.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговаря всеки кандидат:

Да са общо практикуващи стоматолози; Да са регистрирани като лечебно заведение - индивидуална практика за първична стоматологична помощ, с предмет на дейност - извънболнична стоматологична помощ; Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК; Да нямат парични задължения към държавата; Да нямат задължения към Община Бургас.

Търгът да се проведе на 21.01.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 19.01.2016 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 20.01.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 17.12.2015 г. и на 07.01.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 28.01.2016г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 26.01.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 27.01.2016 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 22.01.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 3251 последна промяна: 15:12:48, 16 декември 2015