Заповед №3489/16.12.15 г.

Заповед №3489/16.12.15 г.

Публикувано на: сряда, 16 декември 2015
Валидно до: четвъртък, 21 януари 2016, 15:18

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас, 

ОТКРИВАМ :

Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

  1. Имот, находящ се в ж.к.."Братя Миладинови", представляващ УПИ ІX (девет римско), целият с площ 908 (деветстотин и осем) кв.м., в квартал 25 (двадесет и пет) по ПУП-ПРЗ на ж.к.."Братя Миладинови", гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ ІІ, югоизток - УПИ ІX и УПИ XІІ, югозапад - улица, северозапад - УПИ ІІІ, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.620.224 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас (КККР), с площ 907 кв.м., при съседи: 07079.620.113, 07079.620.114, 07079.620.225, 07079.620.111, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №5712/16.06.2009г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на  809 100 (осемстотин и девет хиляди и сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 80 910 (осемдесет хиляди деветстотин и десет) лева. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 80 910 (осемдесет хиляди деветстотин и десет) лева, цена на тръжната документация - 300 (триста) лева, без ДДС.
  2. Имот, находящ се в кв. Сарафово, представляващ УПИ XXV-77 (двaдесет и пет римско - седемдесет и седем), целият с площ 531 (петстотин тридесет и един) кв.м., в квартал 14 (четиринадесет) по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: североизток - УПИ ІV, югоизток - УПИ XXІV, югозапад - улица - тупик и северозапад - улица, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.820.1197 по одобрена кадастрална карта на гр.Бургас, с площ 534 кв.м., при съседи: 07079.820.943, 07079.820.1201, 07079.820.1198 и 07079.820.207, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, актуван с Акт №7976/02.07.2014г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на  81 200 (осемдесет и една хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 624 (хиляда шестстотин двадесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 8 120 (осем хиляди сто и  двадесет) лева, цена на тръжната документация - 170 (сто и седемдесет) лева, без ДДС.
  3. Имот, находящ се в кв. Банево, представляващ УПИ XXІX (двадесет и девет римско), целият с площ 598 (петстотин деветдесет и осем) кв.м., в квартал 6 (шест) по плана на в.з. "Боровете", землище на кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ XXVІІІ, изток - улица, юг - УПИ XXX, запад - УПИ XLIV, отреден за вилно строителство, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), актуван с Акт №1564/02.12.1999г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на  17 600 (седемнадесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 352 (триста петдесет и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 760 (хиляда седемстотин и шестдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  4. Имот, находящ се във в.з."Боровете", землище кв.Банево, гр.Бургас, представляващ УПИ V-213 (пет римско - двеста и тринадесет), целият с площ 542 (петстотин четиридесет и два) кв.м., в квартал 9 (девет) по плана на в.з. "Боровете", землище на кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ІV-212; изток - улица; юг - УПИ VІ-214; запад - УПИ ХХХV-206, отреден "за вилно строителство", съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.47 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), актуван с Акт №7145/23.08.2012г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на  17 650 (седемнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 353 (триста петдесет и три) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 765 (хиляда седемстотин шестдесет и пет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  5. Имот, находящ се във в.з."До стопански двор", землище кв.Банево, гр.Бургас, представляващ УПИ XІІІ-35 (тринадесет римско - тридесет и пет), целият с площ 636 (шестстотин тридесет и шест) кв.м., в квартал 2 (две) по плана на в.з. "До стопански двор", землище на кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: изток - УПИ ХІІ-34; запад - улица; север - УПИ І-24, УПИ ІІ-25 и УПИ ІІІ-25; юг - улица, отреден "за вилно строителство", съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.46 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), актуван с Акт №1411/09.11.1999г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на  19 600 (деветнадесет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 392 (триста деветдесет и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 960 (хиляда деветстотин и шестдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  6. Имот, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас, представляващ имот с пл.№346 с площ 486 (четиристотин осемдесет и шест) кв.м., съответстващ на 486/694 кв.м. ид.части, от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-345,346, кв.61, целият с площ 694 кв.м., по плана на кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия урегулиран имот: изток - улица; юг - УПИ ІІІ-349; запад - УПИ І-347; север - улица, отреден "за жилищно строителство", съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.48 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), актуван с Акт №4652/17.05.2007г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на  18 200 (осемнадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 364 (триста шестдесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 820 (хиляда осемстотин и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  7. Имот, находящ се в с.о."Черниците- Училищното", землище с.Маринка, гр.Бургас, представляващ поземлен имот с пл. №311, целият с площ 264 кв. метра, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Черниците- Училищното", землище с. Маринка, при граници: североизток- ПИ №501.75, югоизток- ПИ №501.234/път/, югозапад- ПИ №501.78, северозапад- ПИ №501.233 /улица/, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.41 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015г. заседание (Протокол №55), актуван с Акт №8150/07.07.2015г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на  6 000 (шест хиляди) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 120 (сто и двадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 600 (шестстотин) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
  8. Имот, находящ се в кв.Акациите, представляващ УПИ V- 1136 (пет римско - хиляда сто тридесет и шест),  кв.20 (двадесет) по ПУП - ПРЗ на кв.Акациите, гр.Бургас,  целият с площ 272 (двеста седемдесет и два) кв.м., при граници: североизток - УПИ VІ - 1126, югоизток - УПИ VІІІ - 1128, югозапад - УПИ ІV- 1135, северозапад - ул. "Ангел Кънчев", идентичен с ПИ с идентификатор 07079.659.349 по одобрена КККР на гр. Бургас, с площ 273 (двеста седемдесет и три) кв.м., при съседи: 07079.659.350, 07079.659.351, 07079.659.348, 07079.659.347, 07079.659.346 и 07079.602.357, отреден за жилищно строителство, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното на 22.07.2015 г. заседание (Протокол № 38), актуван с Акт №7472/28.06.2013г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 65 200 (шестдесет и пет хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 304 (хиляда триста и четири), без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 520 (шест хиляди петстотин и двадесет) лева, цена на тръжната документация - 140 (сто и четиридесет) лева, без ДДС.

Търговете да се проведат на 20.01.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 18.01.2016 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 19.01.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Огледи на имотите могат да бъдат извършвани на 17.12.2015 г. и на 07.01.2016 г. от 10,00 до 11,00 часа.

При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот  да се проведе на 27.01.2016 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния имот се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 25.01.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.01.2016 година.

Огледи на имотите, във връзка с повторния търг, могат да бъдат извършвани на 22.01.2016 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и  да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 4707 последна промяна: 15:18:53, 16 декември 2015