Заповед №3599/29.12.15 г.

Заповед №3599/29.12.15 г.

Публикувано на: вторник, 29 декември 2015
Валидно до: сряда, 10 февруари 2016, 08:43

Със Заповед №3486/16.12.2015г. на кмета на Община Бургас е открито административно производство по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни обекти - частна  общинска собственост, както следва:

  • 1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), павилион, съгласно скица неразделна част от заповедта, находящ се в гр.Бургас, върху тротоара на бул."Стефан Стамболов", до заслона на автобусната спирка на градския транспорт пред "Новата поща" - ляв, с полезна площ 3.50 кв.м., при граници: изток - новата поща, запад -ул."Ст.Стамболов", север - тротоар, юг - павилион, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 45 (четиридесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4.50 (четири лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 135 (сто тридесет и пет) лева.
  • 2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с."Братя Миладинови", бл.117, вх.11, представляващ подблоково помещение в жилищна сграда, с обща полезна площ 19.22 кв.м., при граници: изток - бул. "Демокрация", запад - стълбище на вх.11, север - магазин, юг - външен зид, предназначен за търговска дейност, актуван с акт за частна общинска собственост №234/23.09.1997г. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 350 (триста и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 35 (тридесет и пет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 050 (хиляда и петдесет) лева.
  • 3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), нежилищен обект с административен адрес: гр.Бургас, ул."Константин Величков" №29, вх.5, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 07079.608.15.1.93 по одобрената Кадастрална карта на гр. Бургас, със застроена площ 244 кв.м. /полезна площ 197,09 кв.м./, представляващ подблоково помещение в партера на ЖСК "Октомврийска слава", актуван с Акт № 7558/11.02.14г. за частна общинска собственост, предназначен за битови услуги на населението. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 600 (шестстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 60 (шестдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 800 (хиляда и осемстотин) лева.
  • 4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.45 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание (Протокол № 49), нежилищен обект, находящ се в гр. Бургас, ул."Константин Величков" № 45, избен етаж, със застроена площ 63.24 кв.м., при граници: изток - частен имот, запад - външен зид към ЖСК "Октомврийска слава", север - външен зид към ул."К. Величков", юг - външен зид към двора, отгоре - първи етаж, актуван с Акт № 2534/04.05.00г. за частна общинска собственост, предназначен за офис. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 270 (двеста и седемдесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27 (двадесет и седем) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 (осемстотин и десет) лева.
  • 5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул."Шипка" №3, представляващ помещения в едноетажна жилищна сграда, с обща полезна площ 32.75 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - проход, север - ул."Шипка", юг - вътрешен двор, актуван с акт за частна общинска собственост №5930/30.10.2009 г., предназначен за творческа дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 48 (четиридесет и осем) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4.80 (четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 144 (сто четиридесет и четири) лева.
  • 6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала "Младост", ж.к. "Славейков", гр. Бургас, представляваща обект №16, с полезна площ 16.60 кв.м., при граници: север - коридор, изток - коридор, юг - зала №1, запад - помещение №17, предназначен за офис. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 540 (петстотин и четиридесет) лева. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 180 (сто и осемдесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 18 (осемнадесет) лева, без ДДС.

Търгът е открит на основание решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол №55), взето по докладна записка с вх. № 08-00-3725/21.08.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

 В хода на производството са установени промени в обстоятелствата и несъответствие в площта на един от гореописаните имоти, видно от приложени справки по Кадастрална карта и архитектурно разпределение. Този пропуск е пренесен и в Заповед №3486/16.12.2015г. на кмета на Община Бургас, с която е открито производството по провеждане на търга. По тези причини, участниците в търга не са известени, за правилната площ  на имота по т. 5 от цитираната заповед, който се отдава под наем, представляващ нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул."Шипка" №3, включващ помещения в едноетажна жилищна сграда, с посочена неправилна обща полезна площ 32.75 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - проход, север - ул."Шипка", юг - вътрешен двор, актуван с Акт за частна общинска собственост №5930/30.10.2009 г., предназначен за творческа дейност.

Съгласно приложеното архитектурно разпределение горепосочените помещения са със застроена площ 76,23 (седемдесет и шест цяло и двадесет и три) кв.м., а полезната площ - 61,62 (шестдесет и едно цяло и шестдесет и две ) кв.м. Застроената площ на същите, видно от справки от Кадастралната карта на гр. Бургас, е 71 (седемдесет и един) кв.м. Освен това са некоректно отразени в КК като две самостоятелни сгради с два отделни идентификатора 07079.610.141.1 и 07079.610.141.2.

С оглед на гореизложеното е необходимо описаните недвижими имоти - общинска собственост да бъдат отразени в КК като един, каквото е и действителното положение и да бъде нанесена правилната площ.

От изложеното се налага извод, че е допуснато съществено процесуално нарушение на административното производство по организиране и провеждане на тръжната процедура, което не може да се санира на етапа - продажба на тръжна документация.    

Предвид изложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М:

1. Отменям Заповед №3486/16.12.2015г. на кмета на Община Бургас за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни обекти - частна  общинска собственост в частта на т. 5, както следва:

- нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Бургас, ул."Шипка" №3, представляващ помещения в едноетажна жилищна сграда, с обща полезна площ 32.75 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - проход, север - ул."Шипка", юг - вътрешен двор, актуван с акт за частна общинска собственост №5930/30.10.2009 г., предназначен  за творческа дейност.

Да бъдат възстанови заплатените суми за закупуване на тръжната документация и сумите за внесените депозити на участниците в търговете за имотите, описани в цитираните по-горе заповеди.

Да бъдат върнати подадените оферти срещу подпис на подателя.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14 дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, Директора на Дирекция "Бюджет и финанси" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Бургас.

 

 ДИМИТЪР НИКОЛОВ                           

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 3907 последна промяна: 16:04:27, 29 февруари 2016