Заповед 467/19.02.16г.

Заповед 467/19.02.16г.

Публикувано на: понеделник, 22 февруари 2016
Валидно до: сряда, 30 март 2016, 14:41

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 63 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол №55),

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на поземлен имот - частна  общинска собственост, с планоснимачен № 803, в квартал 75, находящ се в гр. Бургас, кв.Победа,  ул."Борислав" №8, целият с площ 200 кв.м, при граници: север - им.пл.№804, изток- им.пл.№796, юг - им.пл.№802, запад - ул."Борислав", идентичен с ПИ с идентификатор 07079.661.487 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас (КККР), с площ 194 кв.м., при съседи: 07079.661.579, 07079.661.486, 07079.661.481, 07079.661.480, 07079.661.479, 07079.661.488, актуван с Акт №2546/18.05.2000г. за частна общинска собственост.

            Определям начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева, без  ДДС.

            Определям стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева, без ДДС.

Търгът да се проведе на 24.03.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

  Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 22.03.2016 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 23.03.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 25.02.2016 г. и на 10.03.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 31.03.2016, от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг за съответния имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 29.03.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 30.03.2016 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 28.03.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

                                                                                                                                                                                                                                

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                           

Кмет на Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 3405 последна промяна: 14:43:30, 22 февруари 2016