Заповед 469/19.02.16г.

Заповед 469/19.02.16г.

Публикувано на: понеделник, 22 февруари 2016
Валидно до: сряда, 30 март 2016, 14:46

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни обекти - частна  общинска собственост, както следва:

 

  1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с."Братя Миладинови", бл.117, вх.11, представляващ подблоково помещение в жилищна сграда, с обща полезна площ 19.22 кв.м., при граници: изток - бул. "Демокрация", запад - стълбище на вх.11, север - магазин, юг - външен зид, предназначен за търговска дейност, актуван с акт за частна общинска собственост №234/23.09.1997г. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 350 (триста и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 35 (тридесет и пет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 050 (хиляда и петдесет) лева.
  2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.45 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание (Протокол № 49), нежилищен обект, находящ се в гр. Бургас, ул."Константин Величков" № 45, избен етаж, със застроена площ 63.24 кв.м., при граници: изток - частен имот, запад - външен зид към ЖСК "Октомврийска слава", север - външен зид към ул."К. Величков", юг - външен зид към двора, отгоре - първи етаж, актуван с Акт № 2534/04.05.00г. за частна общинска собственост, предназначен за  офис. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 270 (двеста и седемдесет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27 (двадесет и седем) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 (осемстотин и десет) лева.

 

Търговете да се проведат на 24.03.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 22.03.2016 година.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 23.03.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 25.02.2016 г. и на 10.03.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 31.03.2016г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 29.03.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 30.03.2016 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 28.03.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 2685 последна промяна: 14:47:11, 22 февруари 2016