№1227/16.05.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони

№1227/16.05.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони

Публикувано на: сряда, 16 май 2018
Валидно до: сряда, 13 юни 2018, 16:22

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД
1227/16.05.2018 г.

 

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 27.03.2018 г. заседание (Протокол № 39),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва:

1. Павилион тип А, №1, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 2, юг - площадно пространство, запад - вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 25,90 (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777,00 (седемстотин седемдесет и седем) лв.

2. Павилион тип Б, №2, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 3, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 1, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 (единадесет лв. и деветдесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,00 (триста петдесет и седем) лв.

3.  Павилион тип Б, №3, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 4, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 2, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 (единадесет лв. и деветдесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,00 (триста петдесет и седем) лв.

4. Павилион тип А, №4, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 5, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 25,90 (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777 (седемстотин седемдесет и седем) лв.

5. Павилион тип Б, №5, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион № 6, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 (единадесет лв. и деветдесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,00 (триста петдесет и седем) лв.

6. Павилион тип Б, №6, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 17, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - Павилион №7, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 119,00 (сто и деветнадесет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,90 (единадесет лв. и деветдесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 357,00 (триста петдесет и седем) лв.

7. Павилион тип А, №7, находящ се върху площадното пространство на пл. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - вход подземен паркинг, юг - площадно пространство, запад - Павилион № 6,  предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 25,90 (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777 (седемстотин седемдесет и седем) лв.

8. Павилион, находящ се върху пространството между ПМГ "Акад. Н. Обрешков"  и ОУ "А.Г.-Коджакафалията", на ул. "Цар Симеон I", град Бургас, с площ 14, 76 кв. м,  и навес 15,77 кв.м. и обща площ от 30.53 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 214,00 (двеста и четиринадесет) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 21,40 (двадесет и един лв. и четиридесет ст.) лв., без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 642,00 (шестстотин четиридесет и два) лв.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 07.06.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 05.06.2018 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕГН/ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 06.06.2018 г.

Оглед на обектите може да бъде извършван след предварително записване на тел. 0886/208845 - Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 14.06.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 12.06.2018 година.

Ново заявление за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 13.06.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 2075 последна промяна: 11:10:15, 06 юни 2018