№1643/18.06.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас

№1643/18.06.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас

Публикувано на: вторник, 19 юни 2018
Валидно до: сряда, 11 юли 2018, 11:56

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД 

1643/18.06.2018г.

 

На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 17 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г. заседание (Протокол № 38), във връзка с чл. 14 и чл. 55, ал. 1  от същата наредба 

О  Т  К  Р  И  В  А  М :

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2018 г. - 31.09.2019 г.), съгласно списъци - Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описана начална тръжна цена и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

В търговете могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската Агенция по безопасност на храните.

Търговете да се проведат на 05.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, стая № 111.

Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), като депозитната вноска да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в "Общинска банка" АД - клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер - 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Община Бургас, находяща се Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 03.07.2018 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 04.07.2018 г.

Утвърждавам тръжна документация, за посочените в Приложение №1 пасища, мери и ливади, както следва:

- копие от настоящата заповед
- условия за провеждане на търг с тайно наддаване
- Приложение № 1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по землища
- Приложение № 2 - Таблица с началните тръжни цени по землища
- Приложение № 3 - Заявление за участие в търга
- Приложение № 4 - Декларация по образец
- Приложение № 5 - Проекто - договор- Приложение № 6 - Декларация за оглед на имот/и
- Приложение № 7 - Наддавателно предложение

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 12.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, стая 111.

Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 10.07.2018 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 11.07.2018 г.

Явяването на кандидатите в  определения ден и час на търга - лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. "Александровска". Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.  

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургассвали като pdf разглеждания: 1414 последна промяна: 12:06:52, 19 юни 2018