№ 2313/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 32367.14.5

№ 2313/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 32367.14.5

Публикувано на: вторник, 31 юли 2018
Валидно до: сряда, 29 август 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД

 

№2113/31.07.2018г.

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 29.05.2018 г. заседание (Протокол № 42), във връзка с чл. 56 от същата наредба,

 

 О  Т  К  Р  И  В  А  М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 32367.14.5 (три две три шест седем точка едно четири точка пет) по КККР на с. Извор, община Бургас, местност "Чернозема" (старо наименование "Каратопрака"), целият с площ 8,000 дка и с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, ІV категория, съответстващ на поземлен имот № 014005 (нула едно четири нула нула пет) по КВС на землище с. Извор, община Бургас, при граници по кадастрална карта: ПИ с идентификатори 32367.14.40, 32367.14.6, 32367.14.35 и 32367.14.4, за срок от 10 години, считано от стопанската 2018/2019 г., за създаване и отглеждане на овощни насаждения - семкови, костилкови, черупкови.

 

Определям начална тръжна цена на годишен наем, при следните условия:

  • гратисен период - от първата до четвъртата стопанска година
  • 328 лв. (41 лв/дка) - от петата до седмата стопанска година (2022/2023

- 2024/2025 стопанска година);

  • 488 лв. (61 лв/дка) - от осмата стопанска година -2025/2026 до изтичане

срока на договора - 30.09.2028 г.

 

Определям стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена за съответния период :

  • 32,80 лв. - за периода от петата до седмата стопанска година (2022/2023

 - 2024/2025 стопанска година)

  • 48,80 лв. - за периода от осмата стопанска година (2025/2026) до

изтичане срока на договора (30.09.2028 г.).

За победител ще бъде  обявен  този  кандидат, чиято осреднена  стъпка  за

наддаване (от вторият и третият период на договора) е с най-голяма стойност.

         Търгът да се проведе на 22.08.2018 г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер - 30,00 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, невъзстановима след приключване на процедурата.

Определям депозита за участие в търг в размер на 80,00 (осемдесет) лв., който да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501Q BIC SOMBBGSF в "Общинска банка" АД - клон Бургас.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 20.08.2018 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидата или от негов упълномощен представител, в непрозрачен запечатан плик, с ненарушена цялост, върху които се изписва: землището, номера на имота  по кадастрална карта, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 21.08.2018 г.

Утвърждавам тръжна документация, както следва:

                  - Копие от настоящата заповед;

- Условия за провеждане на търг с тайно наддаване;

-  Скица на ПИ с идентификатор 32367.14.5 по ККкр на с. Извор;

- Приложение № 1 - Заявление за участие в търга;

- Приложение № 2 - Декларация по утвърден образец;

- Приложение № 3 - Декларация за извършен оглед на имота;

- Приложение № 4 - Наддавателно предложение;

- Приложение № 5 - Проекто - договор;

- Приложение № 6 - Начални тръжни цени;

 

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 29.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, стая 111.

Заявления за участие в повторен търг се подават в ЦАО, лично от кандидата или от негов упълномощен представител, в непрозрачен запечатан плик, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номера на имота по кадастрална карта, точното наименование на физическото/ юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 27.08.2018 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 28.08.2018 г.

Явяването на кандидатите в  определения ден и час на търга - лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

Съобщение за търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. "Александровска". Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение. 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 1502 последна промяна: 15:47:21, 31 юли 2018