№ 2116/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост

№ 2116/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост

Публикувано на: четвъртък, 02 август 2018
Валидно до: неделя, 02 септември 2018, 14:05

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№ 2116/31.07.2018 г.


На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.28 и т.29 от дневния ред на проведеното на 29.05.2018 г. заседание (Протокол №42),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост, както следва:
1.Част от нежилищен имот, публична общинска собственост - "Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради", изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, целият с площ 23 316 кв.м, отреден "За плувен комплекс и техническа инфраструктура", отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.602.429 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 23 261 кв.м, актуван с Акт № 8146/24.06.2015 г., представляващ обект №12`рехабилитационен кабинет - масажни кабини, с площ 27 кв.м, при граници: север - коридор посетители, изток - обект №12, юг - коридор посетители, запад - обект №11, разположен на партерния етаж на сградата, с началната тръжна месечна наемна цена в размер на 95 (деветдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9,50 (девет лв. и петдесет ст.) лева, без ДДС.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 285 (двеста осемдесет и пет) лева.
2. Част от нежилищен имот, публична общинска собственост - "Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради", изграден в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, целият с площ 23 316 кв.м, отреден "За плувен комплекс и техническа инфраструктура", отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.602.429 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 23 261 кв.м, актуван с Акт № 8146/24.06.2015 г., представляващ: търговски обект-магазин, с площ 13 кв.м, разположен във фоайето на сградата, за разполагане на магазин за продажба на спортни стоки и екипировка за плувни спортове, с началната тръжна месечна наемна цена в размер на 102,37 (сто и два лева и тридесет и седем ст.) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10,23 (десет лв. и двадесет и три ст.) лева, без ДДС.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 307, 11 (триста и седем лв. и единадесет ст.) лева.

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/, Декларация /приложение №2/, Договор-проект /приложение №3/, Наддавателно предложение /приложение №4/, Схема-разпределение и Заповед.
Търгът да се проведе на 22.08.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 20.08.2018 година.
Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 21.08.2018 година.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 29.08.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 27.08.2018 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 28.08.2018 година.
Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 1502 последна промяна: 14:41:37, 02 август 2018