№ 2117/31.07.2018 г. Процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти

№ 2117/31.07.2018 г. Процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти

Публикувано на: четвъртък, 02 август 2018
Валидно до: неделя, 02 септември 2018, 14:42

ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№2117/31.07.2018 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.19 и т.20 от дневния ред на проведено на 31.10.2017 г. заседание (Протокол №32) и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.36 от дневния ред на проведено на 29.05.2018 г. заседание (Протокол №42),

ОТКРИВАМ :

Процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

1. На основание решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 31.10.2017 г. заседание (Протокол №32), недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ (три римско) в кв. 1А (едно А), целият с площ 511 (петстотин и единадесет) кв. м, по действащия план на ПЗ "Север", гр. Бургас, отреден "за обществено обслужване", при граници на целия имот: север, североизток - УПИ І-227,234; югоизток - улица от о.т. 265а до о.т. 260а; югозапад - улица от о.т. 265а до о.т. 264, актуван с Акт №7032/16.05.2012г. за частна общинска собственост, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.621.245 (нула седем нула седем девет точка шест две едно точка две четири пет), целият с площ 511 (петстотин и единадесет) кв. м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.621.19, 07079.621.246, 07079.621.13. Определям начална тръжна цена в размер на 249 960 (двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин и шестдесет лева) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 24 996 (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и шест) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 24 996 (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 499,92 (четиристотин деветдесет и девет лв. и деветдесет и две ст.) лева, без ДДС.
2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 31.10.2017 г. заседание (Протокол №32), недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-27 (седем римско за имот планоснимачен номер двадесет и седем) в кв. 31 (тридесет и едно), целият с площ 186 (сто осемдесет и шест) кв. м, по действащия план на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници на целия имот: север - УПИ І; изток - УПИ І; юг - бул. "Сан Стефано"; запад - УПИ VІІІ-27, актуван с Акт №8771/20.09.2017г. за частна общинска собственост, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.621.243 (нула седем нула седем девет точка шест две едно точка две четири три), целият с площ 186 (сто осемдесет и шест) кв. м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.621.242, 07079.621.77, 07079.621.70. Определям начална тръжна цена в размер на 158 510 (сто петдесет и осем хиляди петстотин и десет лева) лв., без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15 851 (петнадесет хиляди осемстотин петдесет и един) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 15 851 (петнадесет хиляди осемстотин петдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 317,02 (триста и седемнадесет лв. и две ст.) лева, без ДДС.
3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 29.05.2018 г. заседание (Протокол №42), недвижим имот, актуван с Акт №8081/09.02.2015г. за частна общинска собственост, представляващ: УПИ IХ-5010312, кв. 30 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1754 кв.м, отреден "За жилищно строителство", при граници: север - улица, изток - улица, юг - улица-тупик, запад - УПИ Х-5010311 и УПИ VIII-5010311, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.1091 по одобрените КККР на с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1728 кв.м, при съседи: ПИ 47202.501.1090, ПИ 47202.501.1367, ПИ 47202.501.1363 и ПИ 47202.501.1089. Определям начална тръжна цена в размер на 79 000 (седемдесет и девет хиляди) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 7 900 (седем хиляди и деветстотин) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 7 900 (седем хиляди и деветстотин) лева и цена на тръжната документация - 158 (сто петдесет и осем) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/ Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота; Заповед.
Търговете да се проведат на 22.08.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.
Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 20.08.2018 година.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 21.08.2018 година.
При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот да се проведе на 29.08.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Нови заявления за участие в повторния търг за съответния имот да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 27.08.2018 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 28.08.2018 година.
Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.
Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 

 


свали като pdf разглеждания: 2559 последна промяна: 14:51:49, 02 август 2018