№ 2574/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост

№ 2574/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост

Публикувано на: петък, 21 септември 2018
Валидно до: петък, 21 септември 2018, 09:47

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

2574/18.09.2018 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 26.06.2018 г. заседание (Протокол № 43), Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.14 и т.16 от дневния ред на проведеното на 31.07.2018 г. заседание (Протокол № 45),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти - общинска собственост, както следва: 

1. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 26.06.2018 г. заседание (Протокол № 43), да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, част от нежилищен имот, актуван с Акт №174/06.05.1997г. за публична общинска собственост - сграда Летен театър, изградена в ПИ с идентификатор 07079.618.6 (нула седем нула седем девет точка шест едно осем точка шест) по КККР на гр. Бургас, на територията на Приморски парк - Бургас, представляваща обособен обект на ниво - сутерен, с обща полезна площ 48,50 (четиридесет и осем цяло и петдесет) кв.м, състоящ се от две преходни помещения, с отделен вход от източната фасада, при граници: север - санитарен възел WC, изток - външен зид, юг - антре, запад - коридор и фоайе, за кабинет за творческа дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 102,00  лева (сто и два лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,20 лева (десет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 306,00 лева (триста и шест лв.)

2. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 31.07.2018 г. заседание (Протокол № 43), да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обособен обект "Кафе", с обща площ 124,50 кв.м, включващ: кафе, склад и прилежаща площ към кафе, при граници: север - стълбище и външен зид; североизток - санитарен възел; югоизток - санитарен възел и външен зид; юг - тераса, запад - офис, коридор и става "майки с деца", разположено на втория етаж в сградата на Автогара "Юг", актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.618.1060 по КККР на град Бургас, идентичен с УПИ I, в кв.2 по плана на ЦГЧ, град Бургас, целият с площ 3969 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 494,00 лева (хиляда четиристотин деветдесет и четири лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 149,40 лева (сто четиридесет и девет лв. и четиридесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 4 482,00 лева (четири хиляди четиристотин осемдесет и два лв.)

3. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 31.07.2018 г. заседание (Протокол № 45), да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години, за образователни дейности, самостоятелно обособена част от двуетажна сграда - павилион № 5 от ДГ "Звездица-Зорница" в ж.к. "Зорница", град Бургас, отразена с идентификатор 07079.601.119.5 по КККР на град Бургас, построена в недвижим имот, актуван с Акт №5837/08.09.2009г. за публична общинска собственост, с разгъната застроена площ на обособената част 670 (шестстотин и седемдесет) кв.м, състояща се от две секции с общ вход № 2, включваща четири еднотипни занимални, разположени на два етажа, плюс обслужващи и санитарни помещения, коридори и стълбища, с начална тръжна цена на месечния наем, в размер на 1 600,00 лева (хиляда и шестстотин лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 160,00 лева (сто и шестдесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 4 800,00 лева (четири хиляди и осемстотин лв.)

Участниците в търга да осъществяват дейност в областта на образованието и да са вписани в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение №1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение №3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 17.10.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 15.10.2018 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 16.10.2018 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 24.10.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 22.10.2018 година.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 23.10.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 1654 последна промяна: 09:50:21, 21 септември 2018