№ 2575/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

№ 2575/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публикувано на: петък, 21 септември 2018
Валидно до: петък, 21 септември 2018, 09:50

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д
№ 2575/18.09.2018 г.

 

         На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 26.09.2017 г. заседание (Протокол № 31), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание (Протокол № 30), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29) и на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 31.07.2018 г. заседание (Протокол № 45),

 

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 26.09.2017 г. заседание (Протокол № 31), недвижим имот, представляващ УПИ І-62 (едно римско за имот планоснимачен номер шестдесет и две), кв. 6 (шест), целият с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, град Бургас, при граници на целия имот: север - улица; изток - УПИ ІІ-61; юг - УПИ ХV-за озеленяване; запад - УПИ LVІ-62, актуван с Акт № 6455/06.12.2011 г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2062 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две нула шест две), целият с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м по КК на град Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-35-26.04.2016 г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.2309; 07079.705.2063; 07079.705.3081; 07079.705.4016 и 07079.705.2308, с начална тръжна цена 25 470,00 лева (двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лв.), без ДДС и  стъпка за наддаване в размер на 2 547,00 лева (две хиляди петстотин четиридесет и седем лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура -2 547,00 лева (две хиляди петстотин четиридесет и седем лв.) и цена на тръжната документация - 51,00 лева (петдесет и един лв.), без ДДС.

2.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 26.09.2017 г. заседание (Протокол № 31), недвижим имот, представляващ УПИ LVІ-62 (петдесет и шест римско за имот планоснимачен номер шестдесет и две), кв. 6 (шест), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв. м, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, град Бургас, при граници на целия имот: запад, северозапад - улица; изток - УПИ І-62; юг - УПИ LV, актуван с Акт № 6454/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2309 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула девет), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв. м по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-35-26.04.2016 г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.3095; 07079.705.3085; 07079.705.2063; 07079.705.3081, 07079.705.2062 и 07079.705.4016, с начална тръжна цена 26 180,00 лева (двадесет и шест хиляди сто и осемдесет лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 618,00 лева (две хиляди шестстотин и осемнадесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 618,00 лева (две хиляди шестстотин и осемнадесет лв.) и цена на тръжната документация 52,36 лева (петдесет и два лв. и тридесет и шест ст.), без ДДС.

3.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание (Протокол № 30), недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 72151.506.61 по КККР на с.Твърдица, одобрени със заповед № РД-18-93/12.12.2015 г. на Изпълнителен Директор на СГКК, с площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв. м, начин на трайно ползване: "за друг вид застрояване", при съседи: 72151.506.62, 72151.506.60, 72151.506.59, 72151.506.104, 72151.506.89, 72151.506.23, 72151.506.90, идентичен с новообразуван поземлен имот с пл. № 61, находящ се в кадастрален район 506 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Батака", землище с. Твърдица, одобрен със Заповед №РД-09-36/15.03.2007 г. на Областен Управител на Област Бургас, изменен със Заповед № 2066/06.08.2013 г. на Кмета на Община Бургас, с площ 566 кв. метра, за който е съставен Акт № 8488/ 08.08.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 1 5500,00 лева (петнадесет хиляди и петстотин лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 550,00 лева (хиляда петстотин и петдесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 550,00 лева (хиляда петстотин и петдесет лв.) и цена на тръжната документация 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

4. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание (Протокол № 30), недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 72151.506.62 по КККР на с.Твърдица, одобрени със заповед № РД-18-93/12.12.2015 г. на Изпълнителен Директор на СГКК, с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв. м, начин на трайно ползване: "за друг вид застрояване", при съседи: 72151.506.63, 72151.506.61, 72151.506.104, 72151.506.90, идентичен с новообразуван поземлен имот с пл. № 62, находящ се в кадастрален район 506 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Батака", землище с.Твърдица, одобрен със Заповед № РД-09-36/15.03.2007 г. на Областен Управител на Област Бургас, изменен със Заповед № 2066/06.08.2013 г. на Кмета на Община Бургас, с площ 623 кв. метра, за който е съставен Акт № 8493/08.08.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 16 600,00 лева (шестнадесет хиляди и шестстотин), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 660,00 лева (хиляда шестстотин и шестдесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 660,00 лева (хиляда шестстотин и шестдесет лв.) и цена на тръжната документация 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

5.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание (Протокол № 30), недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на с.Твърдица, одобрени със заповед № РД-18-93/12.12.2015 г. на Изпълнителен Директор на СГКК, с площ 642 (шестстотин четиридесет и два) кв. м, начин на трайно ползване: "за друг вид застрояване", при съседи: 72151.506.68, 72151.506.97, 72151.506.104, 72151.506.37, идентичен с новообразуван поземлен имот с пл. № 67, находящ се в кадастрален район 506 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Батака", землище с.Твърдица, одобрен със Заповед № РД-09-36/15.03.2007 г. на Областен Управител на Област Бургас, изменен със Заповед № 2066/06.08.2013 г. на Кмета на Община Бургас, целият с площ 642 кв. метра, за който е съставен Акт № 8460/27.06.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 17 000,00 лева (седемнадесет хиляди лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 700,00 лева (хиляда и седемстотин лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 700,00 лева (хиляда и седемстотин лв.) и цена на тръжната документация 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

6.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ ХІ-99 в кв.11 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 295 (двеста деветдесет и пет) кв.м, с отреждане "за вилно строителство", при граници: север - УПИ VІІ-96а и УПИ VІІІ-96, изток - УПИ ХІІ-100 и УПИ ХІІІ-101, юг - улица, запад - УПИ Х-98, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.99 и с площ 295 кв.м по одобрените КККР на град Бургас, при съседи: 07079.832.98, 07079.832.101, 07079.832.100, 07079.832.173, 07079.832.96, 07079.832.186, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 2024/ 27.01.2000г., вписан в Служба по вписванията - Бургас с № 54, том 4, Дв.Вх.рег.№ 8670 от 04.06.2008 г., с начална тръжна цена в размер на 7 600,00 лева (седем хиляди и шестстотин лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 760,00 лева (седемстотин и шестдесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 760,00 лева (седемстотин и шестдесет лв.) и цена на тръжната документация 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

7.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ VІ-106 в кв.12 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 635 (шестстотин тридесет и пет) кв.м, с отреждане "за вилно строителство", при граници: север - УПИ І-102, изток - УПИ ІV-105, юг - УПИ V-107, запад - улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.106 и с площ 637 кв.м по одобрените КККР на град Бургас, при съседи: 07079.832.107, 07079.832.105, 07079.832.103, 07079.832.102, 07079.832.175, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 2018/27.01.2000 г., вписан в Служба по вписванията - Бургас с № 52, том 4, дв.вх.рег.№ 8679 от 04.06.2008 г., с начална тръжна цена в размер на 18 800,00 лева (осемнадесет хиляди и осемстотин), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 880,00 лева (хиляда осемстотин и осемдесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 880,00 лева (хиляда осемстотин и осемдесет лв.) и цена на тръжната документация 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

8.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-104 в кв.12 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 392 (триста деветдесет и два) кв.м, с отреждане "за обществено обслужване", при граници: север - улица, изток - край на регулация, юг - УПИ ІV-105, запад - УПИ ІІІ-104, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.322 и с площ 392 кв.м по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.832.321, 07079.832.105, 07079.11.296, 07079.832.184, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 8733/29.06.2017 г., с начална тръжна цена в размер на 11 400,00 лева (единадесет хиляди и четиристотин лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 140,00 лева (хиляда сто и четиридесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 140,00 лева (хиляда сто и четиридесет лв.) и цена на тръжната документация 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

9.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ VІ в кв.13 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 513 (петстотин и тринадесет) кв.м, с отреждане "за вилно строителство", при граници: север и изток - улица, юг - УПИ VІІІ-138, запад - УПИ VІІ-135, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.306 и с площ 513 кв. м по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.832.135, 07079.832.185, 07079.832.138, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 7631/  31.10.2013 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с № 114, том 44, вх.рег.№ 14028 от 08.11.2013 г., с начална тръжна цена в размер на 13 600,00 лева (тринадесет хиляди и шестстотин), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 360,00 лева (хиляда триста и шестдесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 360,00 лева (хиляда триста и шестдесет лв.) и цена на тръжната документация 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

10.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ V-общ. в кв.22 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 1035 (хиляда тридесет и пет) кв.м, с отреждане "за вилно строителство", при граници: север - УПИ ІV-общ., изток - улица, юг - УПИ VІ-общ., запад - УПИ ІV-общ. и УПИ VІІ-общ., съответен на ПИ с идентификатор 07079.834.92 и с площ 1035 кв.м по одобрените КККР на град Бургас, при съседи: 07079.834.91, 07079.834.93, 07079.834.129, 07079.834.89, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 7164/ 29.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с № 90, том 45, вх.рег.№ 14297 от 20.11.2014 г., с начална тръжна цена в размер на  27 100,00 лева (двадесет и седем хиляди и сто лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 710,00 лева (две хиляди седемстотин и десет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 710,00 лева (две хиляди седемстотин и десет лв.) и цена на тръжната документация 54,20 лева (петдесет и четири лв. и двадесет ст.), без ДДС.

11.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ VІ-общ. в кв.22 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 1113 (хиляда сто и тринадесет) кв.м, с отреждане "за вилно строителство", при граници: север - УПИ V-общ., изток - улица, юг - улица, запад - УПИ VІІ-общ., съответен на ПИ с идентификатор 07079.834.93 и с площ 1113 кв.м по одобрените КККР на гр.Бургас, при съседи: 07079.834.131, 07079.834.129, 07079.834.92, 07079.834.91, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 7165/29.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията - Бургас с № 98, том 45, вх.рег.№ 14311 от 20.11.2014 г., с начална тръжна цена в размер на 29 200,00  лева (двадесет и девет хиляди и двеста лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 920,00 лева (две хиляди деветстотин и двадесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 920,00 лева (две хиляди деветстотин и двадесет лв.), без ДДС и цена на тръжната документация 58,40 лева (петдесет и осем лв. и четиридесет ст.), без ДДС.

12.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-общ. в кв.22 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 1052 (хиляда петдесет и два) кв.м, с отреждане "за вилно строителство", при граници: север - УПИ ІV-общ., изток - УПИ V-общ. и УПИ VІ-общ., юг - улица, запад - УПИ VІІІ-общ., съответен на ПИ с идентификатор 07079.834.91 и с площ 1052 кв.м по одобрените КККР на град Бургас, при съседи: 07079.834.90, 07079.834.93, 07079.834.131, 07079.834.92, 07079.834.89, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 7166/29.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с № 85, том 45, вх.рег.№ 14310 от 20.11.2014 г., с начална тръжна цена в размер на 27 600,00 лева (двадесет и седем хиляди и шестстотин), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 760,00 лева (две хиляди седемстотин и шестдесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 760,00 лева (две хиляди седемстотин и шестдесет лв.), без ДДС и цена на тръжната документация 55,20 лева (петдесет и пет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

13.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.37 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание (Протокол № 29), недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ-общ. в кв.22 по плана на в.з. Росенец, землище кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 966 (деветстотин шестдесет и шест) кв.м, с отреждане "за вилно строителство", при граници: север - УПИ ІV-общ., изток - УПИ VІІ-общ., юг - улица, запад - край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.834.90 и с площ 966 кв.м по одобрените КККР на град Бургас, при съседи: 07079.834.91, 07079.834.131, 07079.834.89, 07079.11.294, за който има съставен Акт за частна общинска собственост № 7167/29.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с № 83, том 45, вх.рег.№ 14304 от 20.11.2014 г., с начална тръжна цена в размер на 25 300,00 лева (двадесет и пет хиляди и триста лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 530,00 лева (две хиляди петстотин и тридесет лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 530,00 лева (две хиляди петстотин и тридесет лв.), без ДДС и цена на тръжната документация 50,60 лева (петдесет лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

14.На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 31.07.2018 г. заседание (Протокол № 45), недвижим имот, актуван с Акт №7978/07.07.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ (седем римско) в кв.33 (тридесет и три), целият с площ 290 (двеста и деветдесет)  кв. м, по действащия план на ж.к. "Братя Миладинови", град Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: североизток - улица; югоизток - УПИ VІ; изток - УПИ V; югозапад - улица; северозапад - УПИ VІІІ, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.621.219 (нула седем нула седем девет точка шест две едно точка две едно девет), целият с площ 289 (двеста осемдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, при съседи: 07079.621.102, 07079.621.101, 07079.621.223,  07079.621.220,  07079.621.89,   с начална тръжна цена 319 840,00 лева (триста и деветнадесет хиляди осемстотин и четиридесет лв.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 31 984,00 лева (тридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири лв.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 31 984,00 лева (тридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и четири лв.) и цена на тръжната документация 639,68 лева (шестстотин тридесет и девет лв. и шестдесет и осем ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 10.10.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 08.10.2018 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 09.10.2018 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 17.10.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая №111.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 15.10.2018 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 16.10.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас 


свали като pdf разглеждания: 1980 последна промяна: 09:31:10, 15 октомври 2018