№ 3044/23.10.2018 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част от имот

№ 3044/23.10.2018 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част от имот

Публикувано на: четвъртък, 25 октомври 2018
Валидно до: четвъртък, 25 октомври 2018, 09:57

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

№ 3044/23.10.18 г.

 

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г.  заседание (Протокол № 48),

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част от имот, актуван с Акт № 3612/25.03.2003 г. за публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект, с площ 215,25 кв.м., с отделен вход от към ул. "Стефан Стамболов", разположен в учебно-производствения корпус на професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров", изградена в УПИ I, в кв. 18 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", идентичен с поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.619.23, при граници на обекта: изток - двора на училището, запад - ул."Стефан Стамболов", север - учебна зала №1, юг - ресторант "Младост". Обектът да се ползва за кафе-сладкарница.

Определям начална конкурсна цена на месечния наем в размер на 5590 (пет хиляди петстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване - 559 (петстотин петдесет и девет) лева.

Определям следните минимални специални изисквания към участниците:

1. Кандидатът да предложи инвестиции в лева, но не по-малко от            5 000, за подобряване на материално-техническата база в училището, които да бъдат изпълнени в срок до 2 години от датата на подписване на договора.

2. Кандидатът да предложи инвестиции в лева, но не по-малко от 5 000, за изграждане на достъпна архитектурна среда на училищната сграда и облагородяване на прилежащите пространства - градина и двор, както и допълнителна инвестиция за подсигуряване на достъпа към двора с цел недопускане навлизане на автомобили на случайни лица - монтаж на бариера или боларди с дистанционно управление, които да бъдат изпълнени в срок до 2 години от датата на подписване на договора.

3. Кандидатът, следва да изготви и представи към офертата си подробни количествено-стойностни сметки за видовете и количества строително-монтажни работи, които ще извърши в материално-техническата база в училището, които да съответстват на предложените инвестиции.

4. Кандидатът трябва да представи идеен проект за визията на отдаваното под наем помещение, включващ количествено-стойностна сметка, който ще бъде одобрен или отхвърлен от Комисията, съобразно това дали същия съответства на визията на ресторанта, с цел двата обекта да получат единен външен облик.

5.  Да поема всички разходи, свързани с експлоатацията на имота - за вода, ел. енергия, такса смет и други консумативи.

6. Да поема всички разходи за основни и текущи ремонти, реконструкции, преустройства и подобрения в имота, които след прекратяване на договора за наем, остават в собственост на наемодателя.

7.  Да поема всички разходи за виновно причинени от него вреди на имота.

8.  Да осигури целогодишно минимум 4/четири/ броя стажантски места за учебно-производствена практика на ученици от 11 и 12 клас, за което подписва декларация.

9.  Да осигури минимум две работни места на ученици по програма "Ученически и студентски практики" по време на проекта, за което подписва декларация.

10.  Да осигури 5/пет/ броя годишни стипендии на социално слаби ученици на стойност минимум 50 лв. за срока на договора, по списък, подаден от Директора на учебното заведение, за което подписва декларация.

11. Да ползва имота според предназначението и спазва всички нормативни изисквания свързани с експлоатацията му.

12.   Да експлоатира обекта при спазване изискванията на Закона за здравето, предвид обстоятелството, че се намира в прилежащата територия на училището.

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна месечна наемна цена в размер 5590 (пет хиляди петстотин и деветдесет)  лева, без ДДС;

2. Размер на стойността в лева за годишна стипендия на социално слаби ученици, но не по-малко от 50 (петдесет) лева, за срока на договора;

3. Размер на инвестиции в лева за подобряване на материално-техническата база в училището, които да бъдат изпълнени в срок до 2 години от датата на подписване на договора, не по-малко от 5000 (пет хиляди) лева;

4. Размер на инвестиции в лева за изграждане на достъпна архитектурна среда на училищната сграда и облагородяване на прилежащите пространства - градина и двор, както и допълнителна инвестиция за подсигуряване на достъпа към двора с цел недопускане навлизане на автомобили на случайни лица - монтаж на бариера или боларди с дистанционно управление, които да бъдат изпълнени в срок до 2 години от датата на подписване на договора, не по-малко от 5000 (пет хиляди) лева.

Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Критерии за оценка на предложената от участника цена и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка - икономически най -изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

 

1.К1 - Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

 

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

К1 =   С(участник)   х 50,

        С(максимална)

 

където С (участник) е предложената от кандидата цена, а С(максимална) е най-високата предложена такава.

 

Тежест на критерия: N1=0,5

 

2.К2 - Предложена стойност в лева за стипендия на социално слаби ученици:

 

Кандидатите получават от 1 до 10 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

 

К2 = S(уч.) х10,

                S (макс.)

 

където S (уч.) е предложената от кандидата стойност за една стипендия, на социално слаби ученици, а S (макс.) е най-голямата стойност в лева, която участникът предлага.

 

Тежест на критерия: N2=0,10

 

3.К3 - Инвестиции в лева за подобряване на материално-техническата база в училището в срок до 2 години от датата на подписване на договора:

 

Кандидатите получават от 1 до 20 точки.

 Оценяването се извършва по формулата:

 

К3 = I(уч.)  x 20,

                                      I(макс.),

 

където I (уч.) е предложената от кандидата инвестиция в лева, а I (макс.) е най-голямата предложена инвестиция в лева, която участникът предлага.

 

Тежест на критерия: N3=0,20

 

4.К4 - Инвестиции в лева за изграждане на достъпна архитектурна среда на училищната сграда и облагородяване на прилежащите пространства - градина и двор, както и допълнителна инвестиция за подсигуряване на достъпа към двора с цел недопускане навлизане на автомобили на случайни лица - монтаж на бариера или боларди с дистанционно управление, в срок до 2 години от датата на подписване на договора:

Кандидатите получават от 1 до 20 точки.

 Оценяването се извършва по формулата:

 

 

К3 = ID(уч.)  x 20,

                                      ID(макс.),

 

където ID (уч.) е предложената от кандидата инвестиция в лева, а ID (макс.) е най-голямата предложена инвестиция в лева, която участникът предлага.

 

Тежест на критерия: N3=0,20

 

 

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

 

К=К1xN1+К2х N2+К3х N3+ К4xN4

 

На първо място да бъде класиран кандидатът, получил най-висока комплексна оценка К.

 

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г.  заседание (Протокол № 48).

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.

Идейният проект, ведно с количествено-стойностната сметка се поставят в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Депозитът за участие в конкурса е в размер 16 770 (шестнадесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща на касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в конкурса се закупува от ЦАО, находящ се на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 12.11.2018 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 13.11.2018 година.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса - 02.11.2018 г. от 09:30 до 16:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел. 056/545903 до 01.11.2018 г., 16:30 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса - на 14.11.2018 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, стая №111.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление - приложение №1;  декларация - приложение №2;  проект на договор - приложение №3; декларация, специални условия - приложение №4;  декларация за оглед на имота - декларация - приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса - приложение №6; наддавателно предложение - приложение №7; Копие от настоящата заповед; Схема-разпределение.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.      Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул. "Александровска".

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд - Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 1933 последна промяна: 10:35:39, 25 октомври 2018