№ 3045/25.10.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обособени обекти, собственост на Община Бургас

№ 3045/25.10.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обособени обекти, собственост на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 25 октомври 2018
Валидно до: четвъртък, 25 октомври 2018, 09:59

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д
3045/25.10.2018 г.

 

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г. заседание (Протокол № 48),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под  наем за срок от 5 /пет/ години на следните обособени обекти, собственост на Община Бургас:

1.                 "Здравен пункт", състоящ се от лекарски кабинет, манипулационна, приемна и санитарен възел с преддверие, с обща площ 39,00 кв.м, представляващ временна постройка, изградена в северната част на УПИ VII, кв.22 по плана на с. Маринка, Община Бургас, при граници на УПИ: изток - улица, запад УПИ V, север - ул. "Оборище", юг - улица, предназначен за първична и  извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,40 лева (три лв. и четиридесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 102,00 (сто и два) лева.

2.                 "Лекарски кабинет", находящ се в сградата на "Здравна служба" в кв. Черно море, актувана с Акт № 5211/28.08.2008 г. за частна общинска собственост, построена в УПИ I, в кв.135, по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, град Бургас, включващ кабинет - помещение №3 с площ 11,55 кв.м, ведно с 6,74/13,48 кв.м ид.ч. от манипулационна и 16,52 кв.м ид.ч. от общата площ на чакалня, коридор и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток - склад, запад - лекарски кабинет, север - коридор, юг - външен зид към ул. "Пирин", предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,50 лева (три лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 105,00 (сто и пет) лева.

3.                 "Лекарски кабинет", находящ се в сграда "Кметство и здравна служба", кв. Банево, град Бургас, актувана с Акт № 1328/30.06.1999 г. за публична общинска собственост, състоящ се от кабинет, манипулационна, чакалня, детска консултация, стая за почивка и санитарен възел, с обща площ 51,93 кв. м, при граници на обекта: изток - външен зид и кметство, кв. Банево, запад - външен зид, север - външен зид, юг - бивше кметство, кв. Банево, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,50 лева (тридесет и четири лв. и петдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,45 лева (три лв. и четиридесет и пет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 103,50 лева (сто и три лв. и петдесет ст.)

4.                 "Лекарски кабинет № 1", находящ се на II етаж в сграда, с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. "Кубрат" № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13 кв. м, ведно с 5,62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4,5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2,87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток - манипулационна, запад - външен зид и лекарски кабинет № 2, север - лекарски кабинет № 2, юг - външен зид, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,50 лева (три лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 105,00 (сто и пет) лева.

5.                 "Лекарски кабинет № 2", находящ се на II етаж в сграда, с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. "Кубрат" № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13 кв. м, ведно с 5,62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4,5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2,87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток - чакалня, запад - външен зид, север - външен зид, юг - лекарски кабинет № 1, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,50 лева (три лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 105,00 (сто и пет) лева.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1.                 Да са общо практикуващи лекари/стоматолози;

2.                 Да са регистрирани като лечебно заведение - индивидуална практика за първична медицинска/стоматологична помощ, с предмет на дейност - извънболнична медицинска/стоматологична помощ;

3.                 Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК.

            Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед обособени обекти, както следва: заявление за участие в търг /приложение №1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение №3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 14.11.2018 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 12.11.2018 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 13.11.2018 година.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886/208845 - Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 21.11.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 19.11.2018 година.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 20.11.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 1680 последна промяна: 09:59:51, 25 октомври 2018