№ 3338/22.11.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

№ 3338/22.11.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Публикувано на: петък, 23 ноември 2018
Валидно до: вторник, 18 декември 2018, 08:58

ОБЩИНА БУРГАС
З А П О В Е Д
№ 3338/22.11.2018 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.11 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 г. заседание (Протокол № 46), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г. (Протокол № 48), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 30.10.2018 г. (Протокол № 49) и на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 30.10.2018 г. (Протокол № 49),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.11 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 г. заседание (Протокол № 46), недвижим имот, актуван с Акт №7143/15.08.2012 г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-2637,2638 (седем римско за имоти с планоснимачни номера две хиляди шестстотин тридесет и седем и  две хиляди шестстотин тридесет и осем) в кв.39 (тридесет и девет), целият с площ 226 (двеста двадесет и шест) кв.м, по действащия план на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници на целия имот: север - УПИ ІХ; изток - УПИ VІ; юг - УПИ ХІV; запад - ул. "Шар планина", идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.620.185 (нула седем нула седем девет точка шест две нула точка едно осем пет), целият с площ 223 (двеста двадесет и три) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.620.186, 07079.620.187, 07079.620.188, 07079.620.183, 07079.620.138, с начална тръжна цена 352 860,00 (триста петдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 35 286, 00 (тридесет и пет хиляди двеста осемдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 35 286, 00 (тридесет и пет хиляди двеста осемдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 705,72 лева (седемстотин и пет лв. и седемдесет и две ст. ), без ДДС.

2. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г. (Протокол № 48), недвижим имот, актуван с Акт №8871/16.01.2018 год. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ (осем римско), целият с площ 697 (шестстотин деветдесет и седем) кв.м, отреден "За парцели с вилен характер" в кв.2 (две) по одобрен ПУП-ПРЗ на  с. Драганово, при граници: север- край на регулацията,  изток- УПИ ІХ, юг- улица и запад- УПИ VІІ, с начална тръжна цена 7 100,00 (седем хиляди и сто) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 710,00 (седемстотин и десет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 710,00 (седемстотин и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева (петдесет лв.), без ДДС.

3. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 30.10.2018 г. (Протокол № 49), недвижим имот, актуван с Акт №7032/16.05.2012г. за частна общинска собственост, представляващ: УПИ III, кв. 1A по ПУП-ПРЗ на ПЗ "Север", град Бургас, целият с площ 511 кв. м, отреден "За обществено обслужване", при граници: северозапад, североизток-УПИ I-227, 234, югоизток- улична регулация, юг, югоизток - улична регулация, запад- ул. "Арда", съответен на ПИ с идентификатор 07079.621.245 по одобрените КККР на град Бургас, целият с площ 511 кв. м, при съседи: 07079.621.19, 07079.621.246 и 07079.621.13, с начална тръжна цена, в размер на 249 640,00 (двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 24 964,00 (двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 24 964,00 (двадесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 499,30 лева (четиристотин деветдесет и девет лв. и тридесет ст.), без ДДС.

4. На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 30.10.2018 г. (Протокол № 49), поземлен имот с идентификатор 07079.2.2152 по КККР на гр. Бургас, с площ 506 кв. м, вид територия: урбанизирана, с начин на трайно ползване "за друг поземлен имот за движение и транспорт", при съседи: 07079.2.2660, 07079.2.2150, 07079.2.2407, 07079.2.2362, за който е съставен Акт №7090/12.10.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена от 75 300,00 (седемдесет и пет хиляди и триста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 7 530,00 (седем хиляди петстотин и тридесет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 7 530,00 (седем хиляди петстотин и тридесет) лева и цена на тръжната документация - 150,60 лева (сто и петдесет лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, градоустройствен анализ, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 12.12.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъде внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 10.12.2018 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 11.12.2018 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 19.12.2018 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая №111.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 17.12.2018 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 18.12.2018 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 2066 последна промяна: 09:00:40, 23 ноември 2018