№ 3608/20.12.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост

№ 3608/20.12.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост

Публикувано на: четвъртък, 20 декември 2018
Валидно до: четвъртък, 27 декември 2018, 17:04

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

3608/20.12.2018 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал. 1 и чл. 77, чл. 78 и чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 27.11.2018 г. заседание (Протокол № 50),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи издадени на Община Бургас удостоверения за постигнати енергийни спестявания, както следва:

1.Удостоверение № 92/19.01.2016 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - учебна сграда на СОУ "Добри Чинтулов" - град Бургас с начална тръжна цена в размер на 58 551,29 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 586 лв., без ДДС.

2.Удостоверение № 1311/30.10.2018 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - учебна сграда на СОУ "Петко Росен" - град Бургас с начална тръжна цена в размер на 16 730,89 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 167,30 лв., без ДДС.

3.Удостоверение № 449/30.05.2017 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - сграда Летен театър с начална тръжна цена в размер на 734,71 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 7,34 лева, без ДДС.

4.Удостоверение за енергийни спестявания № 450/30.05.2017 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - сграда Летен театър с начална тръжна цена в размер на 131,56 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1,30 лева, без ДДС.

5.Удостоверение за енергийни спестявания № 451/30.05.2017 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - сграда Летен театър с начална тръжна цена в размер на 825,79 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,25 лева, без ДДС.

6.Удостоверение за енергийни спестявания № 452/30.05.2017 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - сграда Летен театър с начална тръжна цена в размер на 405,81 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева, без ДДС.

7.Удостоверение за енергийни спестявания № 453/30.05.2017 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - сграда Летен театър с начална тръжна цена в размер на 1 810,47 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 18,10 лева, без ДДС.

8.Удостоверение за енергийни спестявания № 517/16.08.2017 г. за постигани енергийни спестявания при краен потребител на енергия - учебна сграда на ОУ "Княз Борис", град Бургас с начална тръжна цена в размер на 4 905,16 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 49,00 лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 27.12.2018 г., от 17:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 8 409,52 лева (осем хиляди четиристотин и девет лв. и петдесет и две ст.)

Определеният размер на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС, невъзстановими след приключване на процедурата.

Определената цена на тръжна документация следва по банков път или на касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 27.12.2018 година.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува на електронната страница на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургаспри Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 1341 последна промяна: 17:08:11, 20 декември 2018