ЗАПОВЕД №666/20.03.2019 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД №666/20.03.2019 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Публикувано на: петък, 22 март 2019
Валидно до: вторник, 23 април 2019, 11:25

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№666/20.03.2019 г.

            На основание чл. 14, ал. 1, 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.20 и т.22 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание  (Протокол №54),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост, както следва:

1. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обособен обект "Кафе", с обща площ 50,00 кв.м, включващ: кафе, склад, прилежаща площ и ½ от сервизните помещения, при граници: север-външен зид и стълбище, югоизток: външен зид, югозапад - външен зид (тераса) и фоайе, северозапад - фоайе, разположено на втория етаж в сградата на Автогара "Юг", актувана с Акт №8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.618.1060 по КК на гр.Бургас, идентичен с УПИ I, в кв.2 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 3969 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 600,00 (шестстотин) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева.

2. Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сградата на "Кметство", кв. "Крайморие", с отделен вход, представляваща обект - предназначен за пощенски услуги, с полезна площ 14.70 кв.м., при граници: изток - вход "Кметство", запад -външен зид, север - кино-салон, юг - външен зид, ул. "Хр. Арнаудов", с началната тръжна месечна наемна цена в размер на 56 (петдесет и шест) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 5,60 (пет лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на  168 (сто шестдесет и осем) лева.

 

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/, Декларация /приложение №2/, Договор-проект /приложение №3/, Наддавателно предложение /приложение №4/, Схема-разпределение и Заповед.

Търгът да се проведе на 17.04.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация  в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 15.04.2019 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 16.04.2019 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите,  да се проведе на 24.04.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 22.04.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 23.04.2019 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 1927 последна промяна: 09:34:33, 28 март 2019