ЗАПОВЕД № 740/26.03.19 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ЗАПОВЕД № 740/26.03.19 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Публикувано на: четвъртък, 28 март 2019
Валидно до: понеделник, 29 април 2019, 09:34

ОБЩИНА БУРГАС
З А П О В Е Д
№740/26.03.19 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол № 54),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.13.1937 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-35/26.04.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 847 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 07079.13.1935, 07079.13.636, 07079.13.641, за който е съставен Акт №8575/10.11.2016 г. за частна общинска собственост, съответстващ на поземлен имот №507771 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, с начална тръжна цена в размер на 31 300 (тридесет и една хиляди и триста) лева и стъпка за наддаване в размер на 3 130, 00 (три хиляди сто и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 130, 00 (три хиляди сто и тридесет) лева и цена на тръжната документация - 62,60 лева (шестдесет и два лв. и шестдесет ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 17.04.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 15.04.2019 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 16.04.2019 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 24.04.2019 година, от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая №111.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 22.04.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 23.04.2019 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 1503 последна промяна: 09:35:43, 28 март 2019