№ 2044/18.08.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поставяем обект и част от недвижим имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект

№ 2044/18.08.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поставяем обект и част от недвижим имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект

Публикувано на: петък, 21 август 2020
Валидно до: петък, 21 август 2020, 09:29

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

2044/18.08.2020 г.

 

На основание чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 и т.23 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поставяем обект и част от недвижим имот - публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект, както следва:

1.                  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

 Поставяем обект - модулна станция за бункероване с площ 15 кв. м в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за рибарско пристанище, по одобрена план - схема за поставяне на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,40 (сто двадесет и два лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,24 лева (дванадесет лв. и двадесет и четири ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 367,20 (триста шестдесет и седем лв. и двадесет ст.) лева.

2.                  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.23 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

 Част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 15 кв.м от тротоара южно от УПИ XI в кв. 69 по плана на кв. Рудник - Черно море, гр. Бургас при кръстовището на ул."Хаджи Димитър", ул."Лиляна Димитрова" и ул."Батак", за разполагане на преместваем обект с позиция № 4 съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60,00 (шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 6,00 (шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лева.  

Търгът да се проведе на 09.09.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 04.09.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 08.09.2020 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 16.09.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 14.09.2020 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 15.09.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия по чл. 58, ал.1 от НРПУРОИВ, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 723 последна промяна: 09:31:09, 21 август 2020