В периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.

Анализът обхваща периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г. Регистрирани са общо 10 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното…

прочетете повече

прочетете повече

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали?  - 10 отговора: -  Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -7 отговора; - дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 3 отговора;

прочетете повече

прочетете повече

 Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? - 10 отговора: - по гражданско състояние /ГРАО/ - 6 отговора; - устройство на територията и строителство /УТС/ -2 отговора; - заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговор    

прочетете повече

прочетете повече

 Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? - 10 отговора: -  напълно - 10 отговора; 

прочетете повече

прочетете повече