В периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.

 Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 10 отговора - в специализирана зала -  4 отговора; - по работните места на служителите -  2 отговора; - чрез интернет -  4 отговора

прочетете повече

прочетете повече

 Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 8 отговора -  достъп до информация - 4 отговора; - обстановката, в която се предоставят услуги - 1 отговор; - количеството на предоставената информация - 2 отговора; - повече он-лайн възможности - 1 отговор

прочетете повече

прочетете повече

 Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 10 отговора - няма препоръки - 7 отговора; - отлични отзиви - 1 отговор; - повече он-лайн услуги - 1 отговор; - по-добра обратна връзка - 1 отговор.

прочетете повече

прочетете повече

ІІ. Обобщение на резултатите   През второто шестмесечие на годината се наблюдава незадоволителна активност от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри. Няма подадени чрез интернет анкети. От направения преглед на резултатите се вижда, че процентът на посещаемост в Центъра за административно обслужване е доста по-висок в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги".…

прочетете повече