В периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Отношение към гражданите: - вежливо - 5 отговора; - внимателно - 6 отговора

прочетете повече

• Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? – 11 отговора

- в специализирана зала - 4 отговора; - по работните места на служителите - 5 отговора;- чрез интернет - 2 отговора

прочетете повече

• Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 10 отговора

- достъп до информация - 2 отговора; - обстановката, в която се предоставят услуги - 1 отговор; - количеството на предоставената информация - 6 отговора;- по-добра организация на архивния масив - 1 отговор

прочетете повече

• Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 11 отговора

- няма препоръки - 7 отговора; - отлични отзиви - 1 отговор;- повече он-лайн услуги - 1 отговор;- по-добра обратна връзка - 1 отговор.

прочетете повече

ІІ. Обобщение на резултатите

През първото шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Подадените чрез интернет анкетни карти са само три.От направения преглед на резултатите се вижда, че процентът на посещаемост в Центъра за административно обслужване е почти изравнен с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват различни…

прочетете повече

ІІI. Мерки за подобряване

1. Въвеждане на повече електронни услуги.2. Подобряване количеството на предоставяна информация.3. Подобряване на обратната връзка с гражданите.

прочетете повече