В периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. Регистрирани са общо 6 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното…

прочетете повече

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 6 отговора:

- повече от 5 пъти - 2 отговора;- между 1 и 5 пъти - 2 отговора;- 1 път - 1 отговор- не съм ползвал/а - 1 отговор;

прочетете повече

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали? – 6 отговора:

- Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -5 отговора; - дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 1 отговор;

прочетете повече

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? – 6 отговора:

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 2 отговора; - устройство на територията и строителство /УТС/ - 2 отговора; - заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговора;

прочетете повече

Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? –6 отговора:

- напълно - 5 отговора; - отчасти - 1 отговор;

прочетете повече

Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 6 отговора

Компетентност: - компетентни- 4 отговора;- има известни знания, но не са достатъчни за заеманата длъжност - 1 отговор;

прочетете повече