В периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

Отношение към гражданите: - вежливо - 4 отговора; - внимателно - 1 отговор;- грубо - 1 отговор;

прочетете повече

Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? – 6 отговора

- в специализирана зала - 3 отговора; - чрез интернет - 3 отговора

прочетете повече

Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 11 отговора

- няма препоръки - 3 отговора; - отлични отзиви - 1 отговор;- по-любезно отношение на служителите - 1 отговор;- възможност за получаване на известия по интернет /по е-мейл/ - 1 отговор.

прочетете повече

ІІ. Обобщение на резултатите

През второто шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Подадените чрез интернет анкетни карти са само две. От направения преглед на резултатите се вижда, че повечето анкетирани са посещавали по-често Центъра за административно обслужване в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват…

прочетете повече