В периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Регистрирани са общо 10 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното…

прочетете повече

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? – 10 отговора:

- повече от 5 пъти - 5 отговора; - между 1 и 5 пъти - 3 отговора;- 1 път - 2 отговора;

прочетете повече

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали? – 10 отговора:

- Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -7 отговора; - дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 3 отговора;

прочетете повече

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? – 10 отговора:

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 6 отговора; - устройство на територията и строителство /УТС/ - 2 отговора; - заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговора;

прочетете повече

Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? – 10 отговора:

- напълно - 9 отговора; - отчасти - 1 отговор;

прочетете повече

Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? – 10 отговора:

- напълно - 7 отговора;- отчасти - 2 отговора;- не ме удовлетворяват - 1 отговора;

прочетете повече

Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 10 отговора

Компетентност: - компетентни- 9 отговора;- има известни знания, но не са достатъчни за заеманата длъжност - 1 отговор;

прочетете повече