В периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Отношение към гражданите: - вежливо - 7 отговора; - внимателно - 3 отговора;

прочетете повече

Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 6 отговора

- в специализирана зала - 1 отговор; - по работните места на служителите - 3 отговора;- чрез интернет - 7 отговора

прочетете повече

Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 6 отговора

- достъп до информация - 1 отговор; - количеството на предоставената информация - 2 отговора;- обстановката, в която се предоставят услуги - 5 отговора;- друго - 2 отговора.

прочетете повече

Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 10 отговора

- няма препоръки - 8 отговора; - допитвания до гражданите при стартиране на проекти - 1 отговор;- трудно се чете таблото с номерата в ЦАО - 1 отговор.

прочетете повече

ІІ. Обобщение на резултатите

През първото шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Подадените чрез интернет анкетни карти са само две. От направения преглед на резултатите се вижда, че повечето анкетирани са посещавали по-често Центъра за административно обслужване в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват…

прочетете повече