Обявления за конкурси

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

  ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на "ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС" ЕООД    1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност…

прочетете повече

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

  ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС" ЕООД 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност…

прочетете повече

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

        ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на "БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД    1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност…

прочетете повече

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСБУС“ ЕООД

    ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на "БУРГАСБУС" ЕООД    1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени…

прочетете повече

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

  ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет - Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на "БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или…

прочетете повече

Обявление за прием на документи за подбор на персонал по проект за Директор, Социален работник и Медицинска сестра

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани…

прочетете повече

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 „Развитие на нови интегрирани услуги в „Център за комплекс

    ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 "Развитие на нови интегрирани услуги в "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, във връзка…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА   Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-904/03.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,…

прочетете повече