Обявления за конкурси

Конкурс за длъжността "Управител" на "Чистота" ЕООД

                                                                                Одобрил: Красимир Стойчев                                                                                             …

прочетете повече

СДЦ „Ронкали“ в качеството си на доставчик на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) обявява свободни работни места за: 1 бр. ръководител, 1 бр. социален работник и 1 бр. детегледач

  СДЦ "Ронкали" в качеството си на доставчик на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ)  ОБЯВЯВА  Свободни работни места за длъжностите, както следва: Ръководител - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, Детегледач -1 работно място 1. Място на работа: ЦНСТДБУ - гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Единадесета" № 9 2. Цели:  Осигуряване на сигурна и защитена…

прочетете повече

Конкурс на Областен екип по приемна грижа – ОЕПГ за 1 брой социален работник

  ОБ Я В Л Е Н И Е   Oбщина Бургас в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,   Обявява конкурс на Областен екип по приемна грижа - ОЕПГ, както следва:   1 брой социален работник пълен…

прочетете повече

Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ по проект

    ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.                   Работните места…

прочетете повече

Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“по проект

  ОБЯВЛЕНИЕ   Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.           Работните…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че със заповед ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 (сто и шестдесет и седем) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва: 1. За В.Ф. 48940, 54850,54860, 54630,54680 - Бургас - 62(шестдесет и две ) длъжности; 2. За в.ф. 22720…

прочетете повече

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 1. Със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени 2 (две) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед №ОХ-632/11.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 2 (две) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система (СКИС), в.ф. 52750 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

прочетете повече