Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Устройствено планиране“

  С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността главен експерт   в отдел "Устройствено планиране" към дирекция "Устройство на територията"   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:               Допуска до конкурс следните кандидати:   1. Мирослава Иванова Цанева-Димитрова 2. Лилия Тонева Генчева-Иванова     Посочените кандидати…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за прекратяване обявата за избор за длъжността Ръководител на проект за „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНА БУРГАС прекратява  обявата за избор за длъжността Ръководител на проект за "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас", финансиран от ОПОС 2014-2020 г. , поради липса на съответствие на кандидатите с обявените изисквания за заемане на длъжността и като взе предвид сложността на инвестицията, изискванията на …

прочетете повече