Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА “ПРИЕМНА ГРИЖА”

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК", ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА "ПРИЕМНА ГРИЖА" по Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Въз основа на събрани документи, Комисията разгледа и оцени кандидатите по определените критерии…

прочетете повече

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас

    С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ" НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - гр. Бургас   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експертна длъжност "Логистика и информация", допуснати до явяване на тест са следните кандидати: № Трите имена на кандидата 1 Петя Георгиева…

прочетете повече