Резултати от проведени конкурси

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП ОТ КОНКУРСА за възлагане на управлението на "Дентален център 1 - Бургас","Медицински център 1 - Бургас" и "Медицински център II - Бургас"

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/   О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С   КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ…

прочетете повече