Разрешения

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 01/ 02.02.2017г.

РАЗРЕШЕНИЕ за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 01/ 02.02.2017г.       Подписаният, инж. Жечо Петров, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №572/02.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения на Община Бургас за обект: Пътна…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 03 август 2015 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 17 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с обект: "ОУ "Братя Миладинови, УПИ I, кв.…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 41 броя дълготрайни декоративни и плодни дървета, във връзка с реализацията на проект: "Реконструкция на улица от О.Т. 8 до О.Т. 24 по плана на Парк "Езеро" и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в УПИ І /ид.н. 07079.622.100/, УПИ І, кв.…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

РАЗРЕШЕНИЕ   за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията №18 / 27.10.2014г.   Подписаният Лорис Мануелян, Заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №2849/17.10.2014г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с искане с вх. №70-00-4592/23.07.2014г. от "Евробилдинг…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 4 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с искане с вх.№70-00-4592/23.07.2014г. от "Евробилдинг инженеринг" ООД с адрес:…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 13 януари 2014 На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайна декоративна растителност, във връзка с искане с вх.№94-00-29851/2/12.09.13г., от Мария Тодорова Тонева, живуща и съсобственик на имот с административен адрес: ул. "Цар Самуил" №59, град Бургас.…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 13 януари 2014 На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка с искане с вх.№70-00-6408/15.10.13г. от "Евробилдинг инженеринг" ООД с адрес: град Бургас, ул. "Ген. Владимир Вазов" №11, ет.3 за обект: "Жилищна сграда с магазин и офиси…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с искане с вх.№70-00-7477/25.11.13г. от "СК" ООД с адрес: град Бургас, ул. "Сердика" №2А, ет.4, ЕИК 102897037 с управител Здравко Господинов Станчев, за обект: "Сграда със смесено предназначение в УПИ…

прочетете повече