Разрешения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 13 януари 2014 На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка с искане с вх.№70-00-6408/15.10.13г. от "Евробилдинг инженеринг" ООД с адрес: град Бургас, ул. "Ген. Владимир Вазов" №11, ет.3 за обект: "Жилищна сграда с магазин и офиси…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 3 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с искане с вх.№70-00-7477/25.11.13г. от "СК" ООД с адрес: град Бургас, ул. "Сердика" №2А, ет.4, ЕИК 102897037 с управител Здравко Господинов Станчев, за обект: "Сграда със смесено предназначение в УПИ…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка със Заявление № 70-00-7646/28.11.13г. от "Домстрой 7" ЕООД, за реализиране на обект: "Жилищна сграда в УПИ I - 69, кв.24 А по плана на к-с "Изгрев", град Бургас" Дърветата, за отсичане по видове и брой…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 40 броя дълготрайна декоративна растителност, във връзка с реализирането на обект: "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, ул. "Александровска", ул. "Богориди", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас; Подобект:…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 15 ноември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайна декоративна растителност на територията на ТД "Зора" и ТД "Приморие", Община Бургас, както следва:  ТД "Приморие" Южна копривка (Celtis australis) -  1 брой ТД "Зора"  Японска софора…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 07 ноември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 120 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с реализиране на проект: "Реконструкция на ул. "Ал. Батенберг" с подобект: "Реконструкция на ул. "Ал. Батенберг" в участъка между ул. "К. Фотинов" и ул. "6-ти…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 1 брой дълготрайно декоративно дърво, във връзка с Заявление с вх. №94-00-32549/05.12.2012 г. от  Златин Андонов и Заявление с вх. №94-01-6774/25.02.2013 г. от Стефка Георгиева представители на собствениците в бл. 50, вх. 3 в к/с "Изгрев", град Бургас…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 442 броя сухи дълготрайни декоративни и плодни дървета на територията на Община Бургас, по териториални дирекции, както следва:    За ТД "Приморие" - 86 бр.; За ТД "Зора" - 37 бр.; За ТД "Изгрев" - 109 бр.; За ТД "Възраждане" - 160 бр. ; За TД "Освобождение"…

прочетете повече