Разрешения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 17 септември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 5 броя дълготрайни декоративни и плодни дървета и преместване на 1 брой декоративно дърво, във връзка с реализиране на обект: "Филиал на ЦДГ "Вълшебство" №6 - вътрешно преустройство за възстановяване…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 10 септември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 22 броя дълготрайни декоративни дървета, във връзка с реализацията на проект: "Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система велосипедни алеи" с подобект:…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 09 септември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 37 броя дълготрайни декоративни и плодни дървета, във връзка с реализиране на обект: "Експозиционен център за провеждане на постоянни изложения и експозиции за цветя, строителство, техника и др. на територията…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 09 септември 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайни декоративни дървета във връзка с Заявления с вх. №№ 94-01-18679/30.05.13г. от Катя Желязкова Савова, представител на "ЕЛДИ 2828" ЕООД, за реализиране на инвестиционно намерение за ремонт на тротоарната…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 21 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 12 броя дълготрайни декоративни дървета и на премахване 125 броя декоративни храста, във връзка Заявление с вх. №70-00-2820/26.04.13г. от "Унистрой БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. "Сан Стефано"…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 21 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 15 броя дълготрайни декоративни дървета и премахване 30 броя декоративни храста, във връзка със строителните дейности по обслужване на обект: "Смесена многофункционална сграда "Ултима" в УПИ VI 2459, VI2460, кв.147,…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 16 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 53 броя дълготрайни дървета, във връзка с реализирането на обект: "Реконструкция на Източна районна артерия от о.т. 129 до бул. "Захари Стоянов, град Бургас", град Бургас, по видове и брой, както следва:  обикновен…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Публикувано на: 16 август 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 58 броя дълготрайни дървета и преместване на 9 броя декоративни дървета, във връзка с реализиране на проект: "Интегриран градски транспорт", Обект: "Мрежа от велосипедни алеи извън трасето на БРТ - Етап 1"Дърветата,…

прочетете повече