Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл.136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев", гр.Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл.55, и 56 (о.т. 1170-1245-1244-1171), ж.к."Славейков", гр.Бургас".

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 02.11.2010 г. (вторник) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на община Бургас".  

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.10.2010 г. (петък) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:

Изготвяне на ТП за обекти по Капиталова програма на Община Бургас   1.Изготвяне на ТП за обект: Детска ясла в УПИ І, кв.21 по плана на кв. «Сарафово» гр. Бургас /допълнителен корпус към ЦДГ №19 «Ален мак» 2.Изготвяне на ТП за обект: «Дневен център за деца и младежи с увреждания” в УПИ ІІІ, кв.7 по плана на в.з.«Бургаски минерални бани» Община Бургас –преустройство и ремонт на бивш филиал на ОДЗ…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет:

Паспортизация на озеленените площи, част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД "Приморие"-ЦГЧ (ЦГЧ , к-с "Република" и к-с" Възраждане")

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

"Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас". За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0050

прочетете повече

ПРЕДСТОИ: Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности: Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. - 2013 г.; Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност Документация   За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка,…

прочетете повече

Видеоизлъчване на заседателната зала на 15.10.2010 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

  Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:   "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн"   Документация За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа:

Комисия назначене със заповед за отваряне на ценови оферти по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас. 2 Изграждане на "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас." Документация за участие   За детайлна информация…

прочетете повече