Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:"Изменение на действащ ПУП-ПРЗ за УПИ IX-690 и УПИ XII-690, кв.18 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК, гр. Бургас"  

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №И-64 /27.06.2017год. на Главен експерт, Дирекция „ЦАУ Изгрев“, Община Бургас

Изх. № 94-01-19935/2/17.08.2017 г. Община Бургас съобщава: Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ , че е издадено разрешение за строеж №И-64 / 27.06.2017 год. : За строеж: "Преустройство на обект за здравни и социални услуги в амбулатория за индивидуална практика по дентална медицина ПИ с идентификатор №07079.501.53.1.381 в съществуваща жилищна сграда блок 53, вход 8 ,ПИ с идентификатор №07079.501.53.1, УПИ ІІ-53,242,298 в кв. 30 по плана на ж.к."Изгрев"…

прочетете повече

ДО ДИАНА ИВАНОВА ГАНЧЕВА И ХРИСТО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.44, ВХ.5, ЕТ.6, АП.17 ГРАД БУРГАС

Община Бургас Дирекция " ЦАУ Освобождение" Изх.№ 94-01-21732/1/17.08.2017г. ДОДИАНА ИВАНОВА ГАНЧЕВАИ ХРИСТО ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ Ж.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.44, ВХ.5, ЕТ.6, АП.17ГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-595, кв.21, по плана на кв."Ветрен", гр.Бургас.Планът е изложен с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.604.265 И 07079.604.169, КВ.49 ПО ПЛАНА НА ПЗ“СЕВЕР“, ГР.БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАСД"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№94-01-6319/7/16.08.2017г.   ДОСОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИС ИДЕНТИФИКАТОРИ07079.604.265 И 07079.604.169,КВ.49 ПО ПЛАНА НАПЗ"СЕВЕР", ГР.БУРГАС                                                     Уведомяваме Ви, че с Разрешение №115/18.10.2016г. на зам.-кмет СИРР на Община Бургас е допуснато изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-101 в кв.49 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционни предложения:"Изменение ПУП - ПРЗ за УПИ II-222 в кв.15А по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.478 по КК на гр. Бургас"; "Изменение ПУП - ПРЗ за УПИ ХIII-192 в кв.15 по плана на ж.к. "Славейков", гр.…

прочетете повече

До Собствениците на ПИ с идентификатор 47202.6.244 по КК с. Маринка

Изх. № 94-01-20389(1)/27.06.2017г. Дирекция ЦАУ "Зора"                                 До Собствениците на ПИ с идентификатор 47202.6.244       по КК с. Маринка       Общ. Бургас      Роска Димитрова Даракчиева      ул."Копривщица" 13      гр. Бургас      Юрий Христов Даракчиев      ул."Иван Шишман"…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:"Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 3/Од, представляваща четири съседни поземлени имота с идентификатори по КК на гр. Бургас 07079.3.2139, 07079.3.2140,…

прочетете повече