Обяви и съобщения

Съобщение до Стефка Цонева за издадено разрешение за строеж

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФКА ХРИСТОВА ЦОНЕВА жк "Славейков", бл.22, вх.4, ет.7гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №141/19.07.2019 г. за: "Ел. захранване на GSM базова станция "Изворище" с №BGS0163.А001 в ПИ с идентификатор 32425.96.25 по КК на с. Изворище - Община Бургас (поземлен имот с номер по предходен план…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за "Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в…

прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   На 19.08.2019 год. (понеделник) от 17: 30 ч. в Заседателната зала на Община Бургас на адрес ул. "Александровска" 26 ще се проведе обществено обсъждане на проект с работно наименование "Силата на водата. Нови възможности за устойчиво развитие на туристическия потенциал на община Бургас". В рамките на проекта Община Бургас планира да извърши инвестиции в 4 обекта на територията на община…

прочетете повече

Съобщение до Калуд Николов Калудов

  ДО КАЛУД НИКОЛОВ КАЛУДОВ УЛ.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ №14, ВХ.2, ЕТ.3, АП.5 ГР. БУРГАС                                                                                      С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния…

прочетете повече

На 22.08.2019 от 17 часа в заседателната зала на община Бургас ще се проведе обществено обсъждане

  ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩЕНИЕ На 22.08.2019 от  17 часа в заседателната зала на община Бургас, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг  и чл. 6  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Бургас (Приета с Решение по т.11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас), ще се проведе обществено обсъждане…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ Уведомяваме Ви, че за УПИ VII-29, кв.2, по плана на зона ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.663.628 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по…

прочетете повече

Обявяване на Заповед №2101/26.07.2019г.

ДО: МАРИН ПЕТРОВ КЪНЕВ                            ДО: НАСЛЕДНИЦИНА ГЕОРГИ  КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ ДО: НАСЛЕДНИЦИНА НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ                              Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2101/26.07.2019г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707.157 по…

прочетете повече

Съобщение до Живко Петров Табаков

  ДО  ЖИВКО ПЕТРОВ ТАБАКОВ   УЛ."ДОКТОР КРЪСТЕВ"46   ГР.ЯМБОЛ        Уведомяваме Ви, че е издадено РС №О-84/05.08.2019г. за обект:"  ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ X-579, КВ.61, ГР.БЪЛГАРОВО" Същото подлежи на обжалване пред Административен съд-Бургас  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.                                                                                       …

прочетете повече