Обяви и съобщения

Свободни позиции за разполагане на премстваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в ж.р. „Меден рудник“

Във връзка с изискването на чл.1, ал.5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас" обявявам за свободни следните позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас съгласно одобрената от гл.архитект на Община Бургас схема за разполагане на годишни обекти за 2018 година,…

прочетете повече

Съобщение за издадена заповед №972/20.04.18г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.388 и 07079.13.389 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона Ов, съгласно ОУП ...

ОБЩИНА БУРГАС ДО МАРИЯН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.70, ВХ.4, ЕТ.1, АП.75 ДО ЕЛЕНА КУНЕВА ЙОРДАНОВАГР.БУРГАС, Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.4, ВХ.3, ЕТ.7, АП.18 ДО СТАНКА ИВАНОВА СТОЕВАС.ЖЕЛЯЗНО, УЛ."ГЕОРГИ ИВАНОВ"№28ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВАГР.ШУМЕН, УЛ."ВЪЗРОЖДЕНЕЦ"№17 Уведомяваме, Ви че е издадена Заповед №972/20.04.18г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване…

прочетете повече

Съобщение до Росен Симеонов Чиликов

ДО НИКОЛАЙ ИВАНОВ РУСИНОВ УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 21 ГР. БУРГАС;   РОСЕН СИМЕОНОВ ЧИЛИКОВ УЛ."ИВАЙЛО" № 70, ЕТ.5, АП.21 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Протокол №40 от 15.03.2018г. е издадено Решение №831/10.04.2018г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което са определени пазарните стойности на неурегулирания имот…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧАВДАР ИВАНОВ АНДРЕЕВ

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ЧАВДАР ИВАНОВ АНДРЕЕВ УЛ. "ГЛАДСТОН" №107, ВХ.2, ЕТ.4 ГР. БУРГАС   МАРИЯНА ИВАНОВА ВАНДЕВА Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.37, ВХ.3, ЕТ.7, АП.21 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Протокол №40 от 15.03.2018г. е издадено Решение №844/11.04.2018г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което са определени пазарните стойности…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЕЛЯНА ЦОНКОВА ЦОНЕВА

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ДЕЛЯНА ЦОНКОВА ЦОНЕВА Ж.К."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", БЛ.32, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.36 ГР. БУРГАС   АТАНАС ЖЕКОВ СТОЯНОВ Ж.К."ВЪЗРАЖДАНЕ", БЛ.15, ВХ.1, ЕТ.4, АП.7 ГР. БУРГАС        На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Протокол №40 от 15.03.2018г. е издадено Решение №1043/26.04.2018г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което са определени…

прочетете повече

Съобщение до Николай Иванов Русинов

ДО НИКОЛАЙ ИВАНОВ РУСИНОВ УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 21 ГР. БУРГАС;   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Протокол №40 от 15.03.2018г. е издадено Решение №832/10.04.2018г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което са определени пазарните стойности на неурегулирания имот ПИ с идентификатор 07079.1.1257 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018164…

прочетете повече

Съобщение до Калина Николова Рангелова - Тодорова

  ДО КАЛИНА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА - ТОДОРОВА Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.37, ВХ.6, ЕТ.4, АП.11 ГР. БУРГАС;   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Протокол №40 от 15.03.2018г. е издадено Решение №828/10.04.2018г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което са определени пазарните стойности на неурегулирания имот ПИ с идентификатор 07079.1.1200 по КККР на гр. Бургас…

прочетете повече

Съобщение до Николай Колев Димитров, управител на „Ники 7" ЕООД за издаден Констативен акт №О-17/12.06.2018г.

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Николай Колев Димитров, управител на  "Ники 7" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ж.к."Младост", бл.46, вх.1, ет.1, ЕИК 147100040 за издаден Констативен акт №О-17/12.06.2018г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,   Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията (ЗУТ)…

прочетете повече