Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас

Уведомление  за  Заповед № 2391 от 31.08.2018год., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI -74 в кв.14 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.191 по КК на гр.Бургас.       ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО   ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРАЙОТОВ К-С "СЛАВЕЙКОВ" БЛ. 1-Б, ВХ.16, ЕТ.6 ГР.БУРГАС   ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАРАЙОТОВ К-С "СЛАВЕЙКОВ" БЛ. 1-Б, ВХ.16, ЕТ.6 ГР.БУРГАС   ДАРИНА РОСЕНОВА КЕХАЙОВА…

прочетете повече

Съобщение за изменение плана на кв. Сарафово

ДО   ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРАЙОТОВ К-С "СЛАВЕЙКОВ" БЛ. 1-Б, ВХ.16, ЕТ.6 ГР.БУРГАС   ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАРАЙОТОВ К-С "СЛАВЕЙКОВ" БЛ. 1-Б, ВХ.16, ЕТ.6 ГР.БУРГАС   ДАРИНА РОСЕНОВА КЕХАЙОВА КВ. САРАФОВО, УЛ. "РАДИ НИКОЛОВ" №10, АП.2 ГР. БУРГАС   КРЪСТИНКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА КВ.САРАФОВО, УЛ. "ОКТОМВРИ" № 73 ГР. БУРГАС   Уведомяваме ви, че със заповед № 2391 от 31.08.2018 г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.                В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния…

прочетете повече

Съобщение до Мариана Мавродиева за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ в местност Минерални бани

ДО: МАРИАНА НИКОЛОВА МАВРОДИЕВАУЛИЦА "МАРИЦА"№9 КВАРТАЛ ЧЕРНО МОРЕГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2188/13.08.2018г. на Заместник Кмета на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-21,23 в бивш масив 63 на местност Минерални бани, землище на кв.Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков",…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

прочетете повече

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Бургас съобщава -  С Решение №48-12/25.09.18г. Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1  от ЗУТ, Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасета  на 2бр. електропроводи - "Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод "Разтоварище"…

прочетете повече

Съобщение до Басри Исмаил за прекратяване на наемното отношение за имот-частна общинска собственост

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3  от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява БАСРИ МЮМЮН ИСМАИЛ, че с Уведомление № 53-00-464/1/12.10.2018г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното отношение за имот-частна общинска собственост, с…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа,  за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.           В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече