Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ V-14, кв.124 по плана на зона "В" ж. р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.653.576 по КККР на гр. Бургас".          …

прочетете повече

Свободни позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в „Изгрев“ и „Зорница“

Във връзка с изискването на чл.1, ал. 5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас", се обявяват за свободни следните позиции за разполагане на преместваем обект по реда на чл. 56 от ЗУТ в ж.к. "Изгрев" и ж.к. "Зорница", гр. Бургас, съгласно одобрена от гл. архитект на Община Бургас схема за разполагане на годишни…

прочетете повече

Съобщение до „НОВИ ЕКО ТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРИЯ"ЕООД-ГР.НЕСЕБЪР за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

70-00-9487/17.01.2020 ДО"НОВИ ЕКО ТЕХНОЛОГИИ БЪЛГАРИЯ"ЕООДГР.НЕСЕБЪР, Ж.К. КВ.ЧЕРНО МОРЕ 3, БЛ.117б, АП.11 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2534, в кв.28 по ПУП-ПУР за "Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на регулационните граници…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.150

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИВ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.100 ПО ККНА ГР.БУРГАСАДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛОК 150 Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ XIII в кв.7 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.478 по КК на гр.Бургас, с  което се променя отреждането на УПИ от "За ресторант" в "За жилищно строителство" , с предвиждане на ново застрояване…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ "Север"

СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ I, III и VIII в кв.27a по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.626, 07079.605.629 и 07079.605.628 Уведомяваме Ви, че със Заповед №106/15.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, III и VIII в кв.27a по плана…

прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №106/15.01.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, III и VIII в кв.27a по плана…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Изх.№70-00-5153/4/16.01.2019                                            ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИВ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.686 ПО ККНА ГР. БУРГАС, АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕСКВ.ВЕТРЕН, УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ДО "СВЕТА СОФИЯ БИЛДИНГ"ЕООДКАМАЛ АБУ МЕЛИХГР.БУРГАС, УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ"№13 ДО ТОНЬО  ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВГР.БУРГАС, УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№39, ЕТ.5 ДО МАЛИНКА ИЛИЕВА ШОЙЛЕКОВАГР.ЛОВЕЧ,…

прочетете повече

Съобщение до Димо Иванов Вълков

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-24/28.10.2019г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.   Община Бургас, съобщава на Димо Иванов Вълков, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията е съставен Констативен акт №П-24/28.10.2019г. за строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: "Дървен навес с площ 16.00 кв. м. и с височина…

прочетете повече