Обяви и съобщения

Родители с право на присъдена издръжка изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на Община Бургас

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме: Всички…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма „бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма "бургаски деца" и общинска програма "успешни студенти". Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.    …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Доставка и монтаж на два броя Автоматични измервателни станции /АИС/ за контрол качеството на въздуха по отношение замърсител фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, по Интегриран проект "Българските…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-6/08.06.2020г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.              Община Бургас, съобщава на Румена Неделчева Косева, с адрес: гр. Бургас, ул. "Уилям Гладстон" №36 и Атанас Маринчев Иванов с адрес: гр. Бургас, ул. "Уилям Гладстон" №36, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията…

прочетете повече

Съобщение до Пенка Цонева Димитрова, Радостина Димитрова Манова и Мануил Димитров Димитров

ДО  ПЕНКА ЦОНЕВА ДИМИТРОВА УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №37, ЕТ.7, АП.25 ГР. БУРГАС   РАДОСТИНА ДИМИТРОВА МАНОВА Ж.К. "ДРУЖБА" №125, ЕТ.3, АП.18 ГР. СОФИЯ   МАНУИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №39, ЕТ.6, АП.21 ГР. БУРГАС   В Община Бургас е постъпило заявление с вх. № 70-00-5849/02.08.2017г. от "Оргахим" АД, с което искат да им бъде учредено право на прокарване за обект: "Захранващ ел. кабел н.н. /домово отклонение/ за…

прочетете повече

Съобщение до Александр Васильевич Поляков

Съобщение до г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 159, ет. 3, ап. А.29     Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-н Александр Васильевич Поляков, със административен адрес : гр. Бургас, ж.к. "Лазур", бл. 159, ет. 3, ап. А.29, че на основание чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е съставено Уведомление №94-01-34279/2/11.12.2020…

прочетете повече