Обяви и съобщения

Съобщение до Атанаска Тодорова за издаден констативен акт №Д-6/28.08.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Атанаска Тодорова с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.135, вх.2 за съставен Констативен акт №Д-6/28.08.2019г.Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от ЗУТ е съставен Констативен акт №Д-6/28.08.2019г. за поставен без одобрена схема и без разрешение преместваем…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на места за паркиране до бл.15 и бл.15Б и ремонт на съществуващ паркинг между бл.17 и бл.18 в ПИ 07079.551.32 по КК, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".  

прочетете повече

Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г.

Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г. Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Таня Илиянова Андонова, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул."Цар Асен" №21, за издадена Заповед № 2926/30.09.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас. Във връзка с проведено административно производство по реда на чл.…

прочетете повече

Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов

  ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА Ж.К. СУХАТА РЕКА №18, ВХ.Д, ЕТ.9, АП.40 ГР. СОФИЯ                                                                           ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ Ж.К.СУХАТА РЕКА  № 44А, ВХ.А,…

прочетете повече

Съобщение до Андон Николов Дечев и Атанас Стефанов Манолов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО АНДОН НИКОЛОВ ДЕЧЕВ УЛ. "БОРИС ДРАНГОВ" №7 ГР. БУРГАС   АТАНАС СТЕФАНОВ МАНОЛОВ УЛ. "ВЕЛИКО ТЪРНОВО" №16, ЕТ.1 ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3075/09.10.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ V-2 в кв.56, кв. Крайморие,…

прочетете повече

Съобщение до Пенка Пантели Иванова и Златина Петрова Иванова

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ПЕНКА ПАНТЕЛИ ИВАНОВА  Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.30, ВХ.5, ЕТ.4, АП.11  ГР. БУРГАС   ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА  УЛ. "ДРАМА" №11, ЕТ.6, АП.14  ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени Заповед №3071/09.10.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за УПИ IV-325 в кв.70 и Заповед №3072/09.10.2019г.…

прочетете повече

До Кливия Чапарова и Яни Бургазлиев

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО КЛИВИЯ ГЕОРГИЕВА ЧАПАРОВА УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" №20 А ГРАД ПОМОРИЕ   ДО ЯНИ ГЕОРГИЕВ БУРГАЗЛИЕВ КВ. "СВОБОДА" БЛОК 1 Б ВХ.3, ЕТ.3 ГРАД ПОМОРИЕ   Във връзка с постъпило заявление с вх. № 70-00-1531/02.03.2018г. в Община Бургас от "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, относно учредяване право на прокарване за електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 Кv от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас" - Лот…

прочетете повече

Съобщение звъв връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за издадени заповеди

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.2.2772 и 07079.2.2773 по КК на гр.Бургас и УПИ II-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 по КК на гр.Бургас в с.о."Бизнес парк Бургас-1",   Уведомяваме Ви, че на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ със Заповед №3673/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално…

прочетете повече