Обяви и съобщения

Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ І-51 и УПИ V-559 кв.20 по плана на зона „Б", ж. р Меден Рудник

Изх. № 04-00-113/16/ 14.12.2018г. ДОВсички заинтересовани собственицив УПИ І-51 и УПИ V-559 кв.20 по плана на зона "Б", ж. р Меден Рудник гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №3542/14.12.2018г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-РУП за УПИ І-51, УПИ V-559 в кв.20 по плана на зона "Б" ж. р Меден Рудник, гр. Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.653.61,ПИ 07079.653.559 по КК на гр. Бургас. Заповедта е изложена в ст.№ 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане",…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ ІI , УПИ Vи УПИ VI кв.20 по плана на зона „Б", ж. р Меден Рудник гр. Бургас

Изх. № 04-00-113/16/ 14.12.2018г.   ДоВсички заинтересовани собственицив УПИ  ІI , УПИ Vи УПИ VI кв.20 по плана на зона  "Б", ж. р Меден Рудникгр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №3541/14.12.2018г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено  изменение на  ПУП-ПРЗ  за  УПИ ІI, УПИ V и УПИ VI в кв.20 по плана на зона "Б" ж. р Меден Рудник, гр. Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.653.61,ПИ 07079.653.559,и ПИ 07079.653.562  по КК на гр.…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2001 ПО КК НА ГР.БУРГАС, БИВШ МАСИВ 80, МЕСТНОСТ „ПОД ШОСЕТО“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.БУРГАС

ДО "СД ТЕХНОКОРЕКТ" ЖК."ЛАЗУР" БЛ №50, ВХ.А ГР. БУРГАС     АНДОН ВЕЛКОВ СТОЯНОВ С. КОШАРИЦА     ЕТ"БУЛГУРОВ-ТН-ТАНЯ БУЛГУРОВА" К-С."СЛАВЕЙКОВ" БЛ №12, ВХ.2, ЕТ.2 ГР. БУРГАС       Уведомяваме  Ви, че за ПИ с идентификатори 07079.2.2001 по КК  на гр.Бургас,  е   изготвено  частично изменение на ПУП-ПРЗ за бивш масив 80, местност "Под шосето", землище гр.Бургас. Същият  е изложен в стая…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПК ЗУНО-91 и „СиМ КОНСУЛТ“ ЕООД

ДОПК ЗУНО-91ЖК. "ИЗГРЕВ" БЛ.18, ВХ.1ГР.БУРГАС "СиМ КОНСУЛТ" ЕООГР.БУРГАС , ЖК. "ЛАЗУР" бл.113С   Уведомяваме Ви, че със Заповед 2936/12.10.2018г. на Зам.-кмет "Стротелство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2069 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, местност "Хайнлъка" /бивша местност "Тъмното" /. Заповедта  е изложен в стая №…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯНКА ЖЕЛЕЗЧЕВА ТОДОРОВА и ВАСИЛКА МИРЧЕВА НАЙДЕНОВА

ДОЯНКА  ЖЕЛЕЗЧЕВА  ТОДОРОВА5 - ТИ КМ  ГРУПА  Б,БЛОК  6  ВХ.1ГР. БУРГАС    ВАСИЛКА  МИРЧЕВА  НАЙДЕНОВА5 - ТИ КМ  ГРУПА  Б,БЛОК  7  ВХ.1  АП.4ГР. БУРГАС     Уведомяваме Ви, че със Заповед №3319 от 20.11.2018год.  на   Заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване…

прочетете повече

Съобщение до Стоян Стоев

  СТОЯН ИВАНОВ СТОЕВ КВ. "ЧЕРНО МОРЕ", УЛ."АТАНАС БУРОВ" №23А          ГР.БУРГАС   Във връзка с постъпило в Община Бургас искане вх. №94-01-14272/2/25.09.2018г. от Желязко Георгиев Стоянов, наследник на Иван Стоев Колев, за разглеждане от комисия на проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, поради констатирана грешка в помощния план към ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр.…

прочетете повече

До Николай Христов

  НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ХРИСТОВ УЛ."ГЕОРГИ КИРКОВ" №27, ВХ.4, ЕТ.4 ГР. БУРГАС       С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпили искане вх.№94-01-38459/10.11.2016г., молба вх. №94-М-70/25.01.2012г. и молба вх.№94-А-171/02.04.2007г. от наследниците на Милю Иванов Чираджийски с внесен проект за изменение плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица 2", землище…

прочетете повече

Съобщение до Сабри Ерген, Ивон Жекова Минчева, Иван Киряков Кушелиев

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО САБРИ ЕРГЕН УПРАВИТЕЛ НА "АЛЕКСАНДЪР-АНТОНИЙ" ООД МЕСТНОСТ "МАРКОВСКА ВОДЕНИЦА" №1 С. ПОЛЯНОВО 8544 ОБЩИНА АЙТОС   ИВОН ЖЕКОВА МИНЧЕВА Ж.К. "БЕЛИТЕ БРЕЗИ" №28, ВХ. А, ЕТ.5, АП.18 ГР. СОФИЯ   ИВАН КИРЯКОВ КУШЕЛИЕВ Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.54, ВХ.1, ЕТ.4 ГР. БУРГАС       На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2852/05.10.2018г. на Комисията…

прочетете повече