Обяви и съобщения

Съобщение до Кирилка Панайотова Митева

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО КИРИЛКА ПАНАЙОТОВА МИТЕВА УЛ. "КЪРПИКОЖУХ" №2 ГР. СОФИЯ   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2322/21.08.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.12.638 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №020003 по Картата на възстановената…

прочетете повече

Съобщение до Живко Георгиев Иванов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ №16 ГРАД БУРГАС     Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на въздушен електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 Кv от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас", по одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ със Заповед № РД-02-15-66/17.07.2017г. на Зам.-Министър на МРРБ се установи, че трасето на въздушният…

прочетете повече

Съобщение до Диан Митков Райков за издадена Заповед №1257/15.05.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Диан Митков Райков с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.."Възраждане", бл.40, вх.1, ет.4, ап.8 за издадена Заповед №1257/15.05.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1257/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка" с приблизителни…

прочетете повече

Съобщение до Емил Николов Георгиев за издадена Заповед №1257/15.05.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Емил Николов Георгиев с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.."Възраждане", бл.40, вх.1, ет.5, ап.10 за издадена Заповед №1257/15.05.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1257/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка" с…

прочетете повече

Съобщение до Тихомир Христов Тотев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ТИХОМИР ХРИСТОВ ТОТЕВ Ж.К БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.62 ВХ.5, ЕТ.4, АП.7 ГРАД БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с подадено заявление с вх. № 94-01-37848/04.11.2016 г. в Община Бургас е издадено Решение №2318/21.08.2019г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ назначена със Заповед № 2385/08.09.2016г. с което е определена пазарна стойност на имот, представляващ земеделска…

прочетете повече

Съобщение до Еленка Николова Райкова за издадена Заповед №1257/15.05.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Еленка Николова Райкова с постоянен адрес: гр.Бургас, кв."Лозово", ул."Димитър Николов" №29 за издадена Заповед №1257/15.05.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1257/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка"…

прочетете повече

Съобщение до Диан Митков Райков за издадена Заповед №1256/15.05.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Диан Митков Райков с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.."Възраждане", бл.40, вх.1, ет.4, ап.8 за издадена Заповед №1256/15.05.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1256/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка" с приблизителни…

прочетете повече

Съобщение до Емил Николов Георгиев за издадена Заповед №1256/15.05.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Емил Николов Георгиев с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.."Възраждане", бл.40, вх.1, ет.5, ап.10 за издадена Заповед №1256/15.05.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1256/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка" с…

прочетете повече