Обяви и съобщения

Съобщение

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХVI-1072 в кв.119 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.152 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е издадена Заповед №3479/15.11.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХVI-1072…

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №3479/15.11.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХVI-1072 в кв.119 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, ПИ с идентификатор…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ

Уведомяваме Ви, че за УПИ ІІІ-1 кв.139 с идентификатор 07079.653.252, по плана на зона "РЦ", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128 ,ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта , чрезДирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото…

прочетете повече

Съобщение до Ваня Михайлова Рачева, Николай Вангелов Вангелов и Маргарит Вангелов Ников

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДОВАНЯ МИХАИЛОВА РАЧЕВАУЛ. "ГЕОРГИ БАЕВ" №13А ЕТ.5ГРАД БУРГАСДОНИКОЛАЙ ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВБУЛ. "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" №22ЕТ.5, АП.14ГРАД СОФИЯДОМАРГАРИТ ВАНГЕЛОВ НИКОВЖ.К "СВОБОДА" БЛ.34 АВХ.Б, ЕТ.2, АП.27ГРАД СОФИЯ Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на въздушен електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 Кv от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас", по одобрен Подробен устройствен…

прочетете повече

Съобщение до Николай Величков, Радослава Величкова,Недко Георгиев, Бинка Усрийска, Йорданка Атанасова, Татяна Константинова

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО НИКОЛАЙ РОСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ КВ. "СВОБОДА", БЛОК 30ЕТ.2, АП.4ГРАД ПОМОРИЕ ДО РАДОСЛАВА РОСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА КВ. "СВОБОДА", БЛОК 30ЕТ.2, АП.4ГРАД ПОМОРИЕ ДО НЕДКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ УЛ. "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ" №4ЕТ.6, АП.14 ГРАД СЛИВЕН ДО БИНКА РУСЕВА УСЛИЙСКА Ж.К "ЗОРНИЦА" БЛОК 57ВХ.2, ЕТ.1, АП.1 ГРАД БУРГАСДО ЙОРДАНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА УЛ. "ПУНЧЕВА" №2СЕЛО КАРАВЕЛОВО ОБЩИНА КАРЛОВО ДО ТАТЯНА ИВАНОВА КОНСТАНТИНОВА УЛ. "ЮРИЙ…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо. В случай, че не се явят…

прочетете повече