Обяви и съобщения

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.            …

прочетете повече

Обнародвани в Държавен вестник решения на местния парламент

      Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.57 от 14.07.2017г. са обнародвани : - Решение № 27-11/30.05.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на кв.60, по плана на с.Маринка, Община Бургас, с който в границите на квартала, заключен между улици с о.т.198-о.т.192-о.т.191-о.т.13-о.т.202-о.т.201-о.т.200-о.т.199, се урегулират 19 бр. нови УПИ - УПИ I-1462 за социална…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-37/18.07.2017г.

Изх.№ 94-01-23330/1/19.07.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Хаджи Димитър"№3 Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-37/18.07.2017год. за "Слънцезащитно покритие над съществуваща тераса на апартамент с идентификатор 07079.608.111.1.12 по КК, находящ се в жилищна сграда в УПИ XVII-1034, кв.135А по плана на ЦГЧ-гр.Бургас с административен адрес ул. "Хаджи Димитър"№3…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СОЛАРИС 999“ЕООД УЛ.“ЯНКО САКЪЗОВ“2 ГР.ПЛОВДИВ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№70-00-600/6/19.07.2017г.   ДО:"СОЛАРИС 999"ЕООДУЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"2ГР.ПЛОВДИВ Уведомяваме Ви,че със заповед № 1518/15.06.2017г.. на заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" - инж.Чанка Коралска при Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-342 в кв.12 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който се променя функционалното отреждане от "За цех за сглобяване…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Сграда със смесено предназначение - кметство и читалище в УПИ IV-93, кв. 14 по плана на с. Драганово, община Бургас".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV и VІ в кв. 8 по плана на к-с "Зорница", гр. Бургас и изграждане на крайуличен паркинг".         

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ПРИМА ПРОПЪРТИ“ООД, МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ГЮЛБЕАЗ МУСТАФА АХМЕД, ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, ИВЕЛИН СЕВЕРИНОВ АТАНАСОВ

ОБЩИНА БУРГАС                                                 Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                       Изх.№ 70-00-1736/3/17.07.2017г.                                 …

прочетете повече

Съобщение до Вълчо Стайков за открито производство по издаване на заповед

СЪОБЩЕНИЕДО ВЪЛЧО ПЕТРОВ СТАЙКОВ ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК БЛ.32, ВХ.4, ЕТ.6, АП.70 Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Вълчо Петров Стайков, че с писмо рег.№94-К-703/16/17.03.2017г. на Кмета на Община Бургас е открито административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за принудително изземване…

прочетете повече