Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

       Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.         В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните…

прочетете повече

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ

Изх. № 70-00-8811/5/05.02.2018 г.  ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ  СОБСТВЕНИЦИ               Уведомяваме Ви , че е изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І- 24,7 в кв.140   по плана  на ж.р Меден Рудник, Районен център, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.635 по  КК на гр. Бургас. Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч. На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от…

прочетете повече

До всички заинтересовани лица и носители на вещни права

Изх. № 94-01-31858/15/19.02.2018г.   До всички заинтересовани лица и носители на вещни права:   Блок 101 вх.1, 2 ,3, 4, 5 Блок 102, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 103, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 104, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 105, вх. 1, 2, 3, 4 Блок 106, вх. 1, 2, 3, 4   Елена Йорданова Стоянова Стойчо Стоянов Стоянов   Уведомяваме Ви, че със заповед № 307/06.02.2018 г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за кв.120 по плана на зона "В", ж.р "Меден Рудник", гр.Бургас и Заповед…

прочетете повече

Заседание на Kомисията по реклама

На 23.02.2018г. (петък) от 10.30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.  

прочетете повече

Община Бургас уведомява за заличаване на адресни регистрации на посочени лица

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Джевин Делгаш Хусейн, Лилав Абдулрахман Хусейн, Абдулрахман Изалдин Хусейн, Наджма Сабри Омар, Хасан Али Хасан, Хана Ади Хасан, Зейнеб Али Хасан, Маниса Али Хасан, Мохамед Али Хасан, Абду Ибрахим Мохамедеша, Саркан Хасан Хасан, Джозефин Манан Бако, Рони Абду Мохамедеша, Марита Абду Мохамедеша, Хадиджа Хасан Хасан,…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици на самостоятелни обекти в блокове 106,107, 112, 113 И 114 за изготвен служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№ Z-503/15.02.2018г.                                    ДО:ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИВ БЛОКОВЕ №№ 106, 107, 112, 113 И 114Ж.К."СЛАВЕЙКОВ"ГР.БУРГАС                                                                                          Уведомяваме Ви,…

прочетете повече