Обяви и съобщения

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.524.1

    ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                                           …

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-638 и VІ-638,646 в кв.59 по плана на гр.Българово, Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограниченивещни права  в  УПИ V-638 и VІ-638,646 в кв.59 по плана на гр.Българово, Община Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №65/14.01.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, с която на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-1415 в кв.90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.108 по КК на гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-1415 в кв.90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.108 по КК на гр. Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №66/14.01.19г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, с която е разрешено изработване Комплексен проект за инвестиционна…

прочетете повече

Уведомление до Басри Исмаил за издадена заповед

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Басри Мюмюн Исмаил за издадена Заповед №104/18.01.2019г. на Кмета на Община Бургас , съгласно чл.46, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното отношение на Община Бургас с титуляря на заповедта господин Исмаил. Имотът представлява апартамент, находящ се в…

прочетете повече

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №65/14.01.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Преустройство на жилище - апартамент с идентификатор 07079.653.503.2.1, в бл.462, вх. Б, ет. 1, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, в наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст";…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

прочетете повече