Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и осигуряване на достъпна среда за сграда на Читалище "Възраждане 1927" в УПИ VI, кв.36 по плана…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО КИРО СТОЯНОВ, ТОДОР НИКОЛОВ, „ИМПЕРИАЛ АУТО“ ЕООД, ЗЛАТКО РАДЕВ И ВЛАДИМИР СТАНЕВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ

ДОКИРО МИНЧЕВ СТОЯНОВТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ"ИМПЕРИАЛ АУТО" ЕООДЗЛАТКО МИТЕВ РАДЕВВЛАДИМИР РАЙЧЕВ СТАНЕВ- съсобственици на ПИ, находящи се в местност Под шосето, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас    Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КККР на гр.Бургас, находящ се в масив 24 по плана на местност Под шосето, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, предвиждащ обособяване…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „АЛЕКО БОГОРИДИ" № 28, ГР. БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" № 28,  ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че  на основание чл.149 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж № П-71/17.11.2020г. за обект: "Преустройство на търговски обект с идентификатор 07079.610.170.1.5 в партерен етаж в заведение за обществено хранене за подготовка и продажба на хлебни изделия и сладолед", в УПИ VII - 1809, кв. 54, по плана на ЦГЧ,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „СОФРОНИЙ“ №29, ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че Заповед №3074 /13.11.2020г. допълване на  Разрешение за строеж №П-37/12.04.2016г. за обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗОХ И ВЪНШНИ ВИК ВРЪЗКИ", находящ  се в ПИ с идентификатор 07079.609.246 по КК на гр. Бургас,  УПИ  ХIII-246, кв. 24  по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: ул. "Софроний" №29, Промяна по време на строителство  обект: "ВТОРИ ЕТАП: ЗОХ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.832.105 В КВ.12 ПО ПЛАНА НА В.З. „РОСЕНЕЦ“, ГР. БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВАНА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.832.105  В КВ.12 ПО ПЛАНА НА В.З. "РОСЕНЕЦ", ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2717/12.10.2020г.  и  Заповед №2718/12.10.2020г на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план - План  за  регулация  и застрояване /ПУП-ПРЗ/ …

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕД № 3008 ОТ 09.11.2020год И ЗАПОВЕД № 3009 ОТ 09.11.2020год. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП ЗА УПИ Х-575,

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕД № 3008 ОТ 09.11.2020год  И  ЗАПОВЕД № 3009 ОТ 09.11.2020год. НА   ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"  НА  ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ  И РУП ЗА УПИ Х-575, КВ.51 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.589 ПО КК НА ГР.БУРГАС,       ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО КАТЯ ВАСКОВА ДИМОВА Ж.К.…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.      …

прочетете повече