Обяви и съобщения

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сгради в: УПИ II, кв.22, ПИ с идентификатор 07079,618,94 - ул. "Цар Симеон I" № 8 УПИ III, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.95 - ул. "Цар Симеон I" № 6 УПИ IV, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.96 - ул. "Цар Симеон I" №4 УПИ V, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.91 - бул. "Ал Батенберг" № 26 УПИ X, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.86  -  ул. "Морска" № 7 УПИ XII, кв.22, ПИ с идентификатор 07079.618.92   ул.…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Славянска"№33

70-00-2550/3/22.05.2019г.                             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в жилищна сграда на ул."Славянска"№33   Уведомяваме Ви, Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на запознати с изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване…

прочетете повече

Съобщение до „ДИ ЕС ВИ" ООД за съставен Констативен акт

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:   "ДИ ЕС ВИ" ООД, ЕИК 200948410, с управител Васил Димитров Аврамов, седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.65, вх.1, ет.8, ап.22 за съставен Констативен акт №О-42/14.12.2018г. относно строеж: "Преустройство на магазин за плодове и зеленчуци - СОС с идентификатор 07079.602.242.1.125 в ЗОХ и обединяването му с кафе-аперитив - СОС…

прочетете повече

Съобщение до Яница Стоянова за съставен Констативен акт

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:   Яница Живкова Стоянова, за съставен Констативен акт №О-42/14.12.2018г. относно строеж: "Преустройство на магазин за плодове и зеленчуци - СОС с идентификатор 07079.602.242.1.125 в ЗОХ и обединяването му с кафе-аперитив - СОС с идентификатор 07079.602.242.1.124 по КК на гр.Бургас", находящ се в партера на бл.46, ж.к."Славейков", гр.Бургас,  в УПИ…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ по плана на „ РЦ", ж.р" Меден Рудник", гр. Бургас

Уведомяваме Ви , че е изготвен /ПУП-ПРЗ/  за  УПИ ХVIII-2 в кв.141 по плана  на РЦ ж.р "Меден Рудник, гр. Бургас, ПИ 07079.653.230 по КК на гр. Бургас Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч. На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта,чрез Дирекция " ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14дневен срок от връчването на настоящото…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Паркинг и обслужващи улици в кв.11 при о.т.90 по плана на зона "А" (до бл.425), ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас".         

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на „РЦ", ж.р. „Меден Рудник"

94-01-15445/3/16.05.2019г.      СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СОБСТВЕНИЦИ   Уведомяваме Ви, че за УПИ ХХIV-10 и ХII-10 кв.141, по плана на "РЦ", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.235 и 07079.653.234 по КК на гр. Бургас е одобрен ПУП -ПРЗ и  РУП с заповед № 1078 и  заповед №1079/25.04.2019г., на Зам. Кмет на Община Бургас. Заповедта  е изложена в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.     …

прочетете повече