Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №РД-02-15-46 от 10.08.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството: На основание чл.124а, ал.3 от ЗУТ на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на пристанищната територия на пристанище в м."Рибарско…

прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане

На 30.08.2018г. (четвъртък), от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бургас, ще се проведе обществено обсъждане относно именуване на улици в Промишлена зона "Север" - Бургас, във връзка с предложение, вх. № 53-00-380/08.08.18г., на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД. Предложените имена са: "Сребърна", "Сълзата", "Йончево езеро", "Алепу" и "Бялото езеро". На основание чл.5, ал.1 от "Наредба за именуване и преименуване на общински…

прочетете повече

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в : УПИ IХ-5890 в кв.40 по плана на к-с "Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.105, административен адрес :ул. Ул. Ивайло" №32

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в : • УПИ IХ-5890 в кв.40 по плана на к-с "Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.105, административен адрес :ул. Ул. Ивайло" №32 Изх.№ 94-01-24893/1/10.08.2018г. Публикувано на 16.08.2018г. Срок на валидност 14 дниВалидно до 30.08.2018 г. Дирекция"ЦАУ"Приморие"Уведомяваме Ви, че на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране за преконфигуриране на застрояването в…

прочетете повече

Уведомление за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-284 в кв.25 по плана на кв. Сарафово

    Уведомление  за  изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-284  в кв.25 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.284  по КК на гр.Бургас.     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"   ДО КАТЯ  ПАНАЙОТОВА  АЛЕКСИЕВА УЛ. "СЛИВНИЦА" № 2, ВХ.1, ЕТ.4, АП.7  ГР. БУРГАС   ДЕЛЕНА  КОСТОВА  КОСТОВА Ж.К. "ЛЮЛИН" БЛ.520, ВХ.Е, ЕТ.3, АП.144 ГР. СОФИЯ     Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2173/10.08.2018г. за отчуждаване на имот

    ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2173/10.08.2018г.   С Решение №28-10/27.06.2017г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП на гр. Бургас разширение на населеното място, с о.т. 1 до о.т. 11, с които се образува нов кв. 69 по номерацията на ПЗ "Север" и изменение на ПУП-ПР…

прочетете повече

Изготвен Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО "НОРДУС - БАЛКАН - 2" ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛЕКСАНДАР ЮРИЕВИЧ КЛИМЕНКО Ж.К. МЕДИК ДРИЙМС, М.ЮРТА ПОД ПЪТЯ, ВХ. Д, ЕТ. 5, АП. Д 16 ГР. СВЕТИ ВЛАС   ДАНЧО ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ УЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" №75А ГР. БУРГАС   МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИГЕНЧЕВА Ж.К. "ЛАЗУР" №5, ВХ.2, ЕТ.6, АП.13 ГР. БУРГАС   ОТНОСНО: Изготвен Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/   На основание чл.61, ал.3 от…

прочетете повече

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №2183/13.08.2018г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План застрояване…

прочетете повече

Съобщение до Красимир Сталев за издадена виза за изготвяне на конструктивно становище

Изх.№94-01-26392/1/14.08.2018г. Дирекция"ЦАУ"Приморие" До Красимир Сталев Сталев Гр.Бургас, ул. Л. Каравелов №12, вх.2, ет.6 Наст. адрес: САЩ Уведомяваме Ви, че на основание чл.140, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗУТ е издадена виза за изготвяне на конструктивно становище по чл.147, ал.2 във връзка с чл. 147, ал.1 , т.1 от ЗУТ за лятна кухня, ситуирана в УПИ VIII-143, кв.15 по плана на в.з. Росенец, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.832.143 по КК на гр. Бургас.…

прочетете повече