Обяви и съобщения

Съобщение до Георги Георгиев за издадена заповед за допълване на разрешение на строеж по плана ЗЦГЧ, гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"ЦАУ"Приморие"Изх. №70-00-8011/2/12.12.2017г   До Георги Желязков ГеоргиевУл. Хан Крум-№15, гр. Бургас   Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадена заповед № 3197/16.11.2017г. за допълване на разрешение за строеж №П-55/16.04.2007г., презаверено на 26.09.2017г., за обект: "Вътрешно преустройство на жилищна, офисна и търговска сграда в хотел и ажурна ограда по имотна граница с УПИ I", находящ се в УПИ VII-538,…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж землище кв."Меден Рудник"

ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че е издадено разрешение за строеж №310/12.12.17г. за строеж "Уличен водопровод до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас,УПИ I-46, масив 75 , местност"Черна гора"/бивша м."Кара баир", з-ще кв.Меден рудник, гр.Бургас", приложение към което е Решение №БС-89-ПР/24.11.2014г. на РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от ОВОС. Разрешението за строеж…

прочетете повече

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния коде

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс   ДО «КРАСИ-К.КОСТОВ» ЕООДПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТКРАСИМИР ПЕНЕВ КОСТОВ   Издадена е Заповед № 2978/ 24.10.2017г. на Зам.-кмета на Община Бургас, за отказ определянето на категория на туристически обект - кафе-сладкарница "Краси Хоум", с адрес на обекта гр. Бургас, ж.к "Славейков", бл. 55, вх. - партер, която не е получена от Вас или Ваш представител.…

прочетете повече

Съобщение за изготвен служебен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ-2356 в кв.21 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.123 по КК на гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“№11

ОБЩИНА БУРГАС Изх.№ 08-00-1187/1/12.12.2017г. До Сияна Светославова Сукуровагр.Бургас, ул."Филип Кутев"№11Б, ет.1 До Марио Любенов Маревгр.Бургас, ул."Филип Кутев"№9 До Пламен Николов Дишковгр.Бургас, ул."Александровска"№20 До "Аква системс"АДгр.Бургас, ул."Фердинандова"№5,ет.4 Уведомяваме Ви, че е изготвен служебен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ-2356 в кв.21 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.123 по КК на гр.Бургас,…

прочетете повече

Заповед №3416/07.12.2017г. Заповед за забрана относно землище на кв.Банево

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №2475/18.09.2017 г. за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ

  Съобщение за издадена Заповед  №2475/18.09.2017г. на зам. - кмет "СИРР" при Община Бургас за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ III-451  в кв.23  по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас.     ДО Домоуправители и всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори: 07079.607.318, 07079.607.319, 07079.607.321 07079.607.322, ул."Батак", №7 и №11, ул."Перущица", №10 и №12 по плана на ж.к."Лазур"     Изх. №70-00-1907/10/11.11.2017г.                               …

прочетете повече

До всички заинтересовани собственици за изготвен ПУП-ПРЗ по плана на "РЦ" ж.р.Меден Рудник

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ ХІІІ-69,УПИ ХІV-69,УПИ ХV-69 КВ. 143 Ж.Р МЕДЕН РУДНИК," РЦ" ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви , че е изготвен ПУП-ПРЗ за УПИ V-185 кв.143 по плана на "РЦ" Ж.Р Меден Рудник, гр.Бургас,ПИ 07079.653.185 по КК на гр. Бургас. Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч. На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта,чрез…

прочетете повече