Обяви и съобщения

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „СТРАХИЛ“ № 6

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "СТРАХИЛ" № 6 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № П - 42/05.08.2019г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.313.1.27 ПО КК НА ГР. БУРГАС В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.608.313 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1232, кв. 110А по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен…

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас В Държавен вестник бр.72 от 13.09.2019г. са обнародвани: - Решение №60-6/30.09.2019г. на Общински съвет Бургас - за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І - 21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 02573/7, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв.Банево. Решението подлежи на…

прочетете повече

Съобщение до Николай Апостолов

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №45, ЕТ.4 ГР. БУРГАС   АТАНАС ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ УЛ. "ЦАР СИМЕОН I" №111, ВХ.1, ЕТ.6, АП.12 ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1726/27.06.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС

прочетете повече

Съобщение до "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков

  Съобщение до "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", Спортна зала "Бойчо Брънзов".   Публикувано на : четвъртък,  12 септември 2019год. Валидно :  четвъртък, 26 септември 2019год.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ ДО "ИП 01" ООД ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ - УПРАВИТЕЛ СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ" Ж.К. "ЗОРНИЦА" ГР. БУРГАС    …

прочетете повече

Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Уведомление за издадено Разрешение №11/10.09.2019 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас. Дълготрайното декоративно широколистно дърво, предмет на настоящото разрешение за отсичане, е от вид Липа (Tilia sp.) и е разположено южно от входа на жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "У. Гладстон"…

прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №2525/05.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2  при условията на чл.17 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас в кв.36 по плана…

прочетете повече

Община Бургас въведе нови е-услуги за удобство на избирателите

Община Бургас предоставя 3 нови електронни услуги във връзка с местните избори, които ще се проведат на 27.10.2019 г. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс); Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс); Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал.…

прочетете повече