Обяви и съобщения

Родители с право на присъдена издръжка изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на Община Бургас

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме: Всички…

прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - С Решение 6-38/28.01.2020г. Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици за комуникационно - транспортно обслужване на с. о.…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II-237 в кв.22 по пла на на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.237 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №620/10.03.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава…

прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №620/10.03.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-237 в кв.22 по пла…

прочетете повече

Съобшение до Хараламби Поптрайков и Мария Иванова

  ДО ХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПОПТРАЙКОВ КВ."ЧАЙКА" №69"А", ЕТ.1, АП.1 ГР.НЕСЕБЪР   ДО МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА УЛ."ЦАР СИМЕОН"53 ГР.БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1447 по КК на гр.Бургас, находящ се в бивш масив 141, бивша местност "Мадика", землище на гр.Бургас, с който имотът се урегулира при условията на чл.16 от ЗУТ, като се обособяват четири броя УПИ: УПИ I-2589, УПИ…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр. 25 от 20.02.2020г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево, Община Бургас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта от трасето попадащо…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Рехабилитация на ул. "Транспортна" в участък от ул. "Димитър Димов" в к-с "Изгрев" до  кръгово кръстовище  при бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас (път I-9 от км. 239+000 до км. 240+500)".    …

прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник"

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ XVII-649 и XVI-650, кв.72 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.655.32 и 07079.655.31 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVI-650, нов УПИ XVII-347 и нов УПИ XIX-348 в кв.72 по плана на  Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание…

прочетете повече