Обяви и съобщения

Издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Довеждаща инфраструктура към Анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас в УПИ III-670 с отреждане "За анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ Х-2160,2161 УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160 в кв.31 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Изх.№ 94-01-8535/10/22.01.2021г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА  УПИ Х-2160,2161 УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160  в кв.31  ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.253 ПО КК НА ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за  застрояване /ПУП-ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП / за УПИ Х-2160,2161УПИ I,2162,и УПИ IХ-2160  в кв.31 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава -С Решение № 16-14/24.11.2020г. Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПУР на локално платно на главен път I-6 "Бургас-София" за транспортно…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда на ул."Трайко Китанчев" 9, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-78/18.12.2020г. за обект "Преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 07079.611.315.5.22 в групова практика за дентална медицина", находящ се в партера  на жилищна сграда с идентификатор 07079.611.315.5, в УПИ XIV - 315, кв. 91, по плана на ЦГЧ,  гр. Бургас, с адрес: ул. "Трайко Китанчев" № 9. На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано  пред…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Костов за издадена Заповед №2863/27.10.20г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Димитър Костов с постоянен адрес: гр.Бургас, бул."Кн.Мария Луиза" №59, ет.4 за издадена Заповед №2863/27.10.2020г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №2863/27.10.2020г. за премахване на незаконен строеж: "Масивен гараж", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.180…

прочетете повече