Обяви и съобщения

Родители с право на присъдена издръжка изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на Община Бургас

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме: Всички…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма „бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма "бургаски деца" и общинска програма "успешни студенти". Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите…

прочетете повече

Съобщение до "Шампион 1" ЕООД, представлявано от Стоян Кабов за издадена Заповед №3904/17.12.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "Шампион 1" ЕООД, представлявано от Стоян Иванов Кабов със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.56, вх.6, ет.6, ап.15; ЕИК 102926421 за издадена Заповед №3904/17.12.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №3904/17.12.2019г. за премахване на…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо. В случай, че не се явят в…

прочетете повече

Съобщение до Стоян Димов относно с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, общ. Бургас, с който в имота се предвижда ново свободно застрояване за вилна сграда

ДОСТОЯН КИРОВ ДИМОВ    Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №959/23.04.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ пл.№32425.133.35 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, общ. Бургас, с който в имота се предвижда ново свободно застрояване за вилна сграда, посочено с ограничителни линии на застрояване,…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Костов за издаден констативен акт №О-11/21.04.20г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Димитър Щерионов Костов с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, бул."Кн.Мария Луиза" №59, ет.4 за съставен Констативен акт №О-11/21.04.20г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-11/21.04.2020г. за строеж: "Масивен гараж", находящ…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Сарафово, кв.Банево, кв.Крайморие, устройствена зона 13/Смф и кв.Ветрен

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ХII-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.662 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №1653/08.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се измени УПИ ХII-462 в кв.56…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, кв.Банево, кв.Крайморие, устройствена зона 13/Смф и кв.Ветрен

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава     - Със Заповед №1653/08.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ ХII-462 в кв.56 по плана на кв.Сарафово,…

прочетете повече