Обяви и съобщения

Родители с право на присъдена издръжка изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на Община Бургас

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме: Всички…

прочетете повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма „бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма "бургаски деца" и общинска програма "успешни студенти". Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите…

прочетете повече

Заповед на Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д                               № 2899/28.10.2020   На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М :             1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се…

прочетете повече

Електоенергиен системен оператор ЕАД започва ремонтни работи по ВЛ110kV „Уран-I Плутон", осъществяващи връзка между подстанция „Бургас 400" и подстанция „Дебелт" за времето от 02.11.2020г. до приключване на обекта

Съобщение Уведомяваме всички земеделски производители и арендатори на обработваеми земи , засегнати от сервитута на ВЛ 110kV "Уран-Плутон", че Електоенергиен системен оператор ЕАД започва ремонтни работи по ВЛ110kV "Уран-I Плутон", осъществяващи връзка между подстанция "Бургас 400" и подстанция "Дебелт" за времето от 02.11.2020г. до приключване на обекта (не по-късно от 30.12.2020г.). Във връзка с това. фирмата изпълнител "Импулс…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Николов Стоилов

ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОИЛОВ НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДРЕС: Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ. 482, ВХ. 1, ЕТ. 3, АП. СРЕДЕН ГР. БУРГАС   На основание чл. 18а, ал. 10 във вр. с чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че е издадена Заповед № 2325/15.09.2020 г. на Кмета на Община Бургас, с която се прекратява наемното правоотношение за горепосоченото общинско жилище, на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската…

прочетете повече

Съобщение за даване на съгласие или одобряване за трасета на нови задънени обслужващи улици

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава: - С Решение № 13-39/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас: 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за провеждане на нова задънена обслужваща улица в обвръзка с действащата улична регулация на в.з. "Боровете", към ул. "Девета", между о.т.288 и о.т.284 до о.т.3, завършваща…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО СНЕЖА ИВАНОВА ДИМИТРОВА  Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС   ГЕРГАНА ИВАНОВА ЛОМИ  Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС   ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА  Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2217/03.09.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията…

прочетете повече

Съобщение до Снежа Иванова Димитрова, Гергана Иванова Ломи и Пламена Георгиева Добрева

ДО СНЕЖА ИВАНОВА ДИМИТРОВА  Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС   ГЕРГАНА ИВАНОВА ЛОМИ  Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС   ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА  Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15 ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2217/03.09.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас,…

прочетете повече