Обяви и съобщения

Съобщение до Любен Георгиев Иванов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №43 ГР. ПАЗАРДЖИК     Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7713/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас"" се установи, че трасето на въздушната електропроводна…

прочетете повече

Съобщение до Мария Паскалева Маджарова, Мария Димчева Стефанова и Петя Димчева Маджарова

  МАРИЯ ПАСКАЛЕВА МАДЖАРОВА УЛ."ДЕБЕЛТ" №11, ВХ.4, ЕТ.7 ГР. БУРГАС   МАРИЯ ДИМЧЕВА СТЕФАНОВА Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.№29, ЕТ.8, АП.47 ГР. БУРГАС   ПЕТЯ ДИМЧЕВА МАДЖАРОВА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№182, ЕТ.6, АП.38 ГР. БУРГАС   С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото заявление вх.№94-01-22564/10.07.2019г. от Мария Паскалева Маджарова за изменение на плана на…

прочетете повече

Съобщение до Емануил Христов Томов

  ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ ТОМОВ Ж.К. ОБЕЛЯ 2, БЛ.245, ВХ. В, ЕТ.1, АП.50 ГР. СОФИЯ     Като наследници на Войно Христов Томов, Ви уведомяваме че постъпилото в Община Бургас заявление вх.№94-01-4079/3/05.02.2019г. от Мария Христова Томова,  ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, в…

прочетете повече

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „Алеко Богориди“ №37

Изх. №70-00-7680/4/08.11.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" №37 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж строеж № П - 64 / 29.10.2019 г. за строеж "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.209.1", находящ се  в ПИ с идентификатор 07079.611.209 по КК на гр. Бургас, УПИ II - 1937, кв. 35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ДО ДОНКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ ЧРЕЗ АНКА ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА - ПЪЛНОМОЩНИК ГР.БУРГАС, В.З."МИН.БАНИ" УЛ."ПЪРВА"№2                                                ДО ХРИСАНТИ КИРЯКОВА ГЕОРГИЕВА Р-Н "ЛОЗЕНЕЦ", УЛ."ПЛАЧКОВИЦА" №117, ЕТ.5, АП.17,ГР.СОФИЯ     ДО СТЕФАН КИРЯКОВ СТЕФАНОВ УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"31, ГР.БУРГАС   ДО МАНДА…

прочетете повече

Съобщение до Стоян Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД за издаден констативен акт №О-21/06.08.18г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Стоян Иванов Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.56, вх.6, ет.6, ап.15; ЕИК 102926421 за съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г.…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: Неизвестен извършител, за съставен Констативен акт № В-6/09.10.2019г. за премахване на обект: "Метален фургон, с приблизителни размери 2,00м/4,00м", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.650.17 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ III, квартал 106 по плана на Зона "Г", ж.к."Меден рудник", гр.Бургас.           …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: "Промяна на функционалното предназначение на Магазин за промишлени стоки в Административно-офисен център, находящ се в гр. Бургас, ул. "Странджа" No 15-19, ПИ 07079.608.16.1.111".  

прочетете повече