Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас

  СЪОБЩЕНИЕ                 На 08.10.18г. от 16:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на служебен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв.163 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас за отваряне на ул."Македония" към бул."Стефан Стамболов".    

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, по плана на зона "В" ж.р."Меден Рудник"

изх.№94-01-21307/5/04.10.2018г. ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ IV-60, кв.121А, по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.653.377 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания…

прочетете повече

Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категория на следните туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категория на следните туристически обекти: На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма Заповед №2715/02.10.2015г. за прекратяване категория на - Каравана "Магнолия" с адрес гр. Бургас бул. "Демокрация" №100; Заповед №2718/02.10.2018г. за прекратяване категория на - Кафе-аперитив "Вардар" с адрес гр. Бургас ж.к. "Славейков"…

прочетете повече

Съобщение до Росица Вълчева Кърхарманлиева-Василева

ДО РОСИЦА ВЪЛЧЕВА КЪРХАРМАНЛИЕВА-ВАСИЛЕВА УЛ."ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" № 59, ЕТ.1, АП.3 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА, С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-А-206/30.03.2011 г. от Атанаска Димитрова Христова, наследник на Димитър Борисов Митев, за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот…

прочетете повече

Съобщение до Лиляна Атанасова Ангелова

ДО ЛИЛЯНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА  Ж.К. "ЛАЗУР" №37, ВХ.4, ЕТ.3 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2056/25.07.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ XIII-1221 в кв. 15, землище Сарафово, местност "Ъгъла" /бивша "Кюшето"/. Заповедта е на разположение на заинтересованите…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

прочетете повече

Съобщение до Иван Бойчев Вършев

ДО ИВАН БОЙЧЕВ ВЪРШЕВ УЛ. "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" №32 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №509/28.02.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ IV-189 в кв. 48, местност "Кафка", землище Крайморие. Същата е вписана в Агенция по вписванията с вх.рег.№11596/30.08.2018г., Акт №112,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО АТАНАС КУЗМАНОВ КУЗМАНОВ И ВАЛЕНТИНА НЕНЧЕВА НЕНЧЕВА

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО АТАНАС КУЗМАНОВ КУЗМАНОВ УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №3 ГР. АЙТОС   ВАЛЕНТИНА НЕНЧЕВА НЕНЧЕВА УЛ. "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" №6, ЕТ.5, АП.8 ГР. БУРГАС       На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2158/07.08.2018г.на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици…

прочетете повече