Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.262 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.263 ПО КК НА ГР. БУРГАС , УПИ II - 1203 И УПИ  III-1204, КВ.17 ПО ПЛАНА НА М."ЪГЪЛА", КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ I -1199 В КВ.17 ПО ПЛАНА НА М."ЪГЪЛА", /БИВША МЕСТНОСТ "КЮШЕТО"/, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.259 ПО КК НА ГР.БУРГАС.    …

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, ст. 23, от 09:00 до 12:00  часа, акт за установяване на задължения.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ТЕОДОР ВАСИЛИУС СТАМОУС                               БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" №21, ЕТ.5, АП.9 ГР. БУРГАС    СТЕФАН ВАСИЛИУС СТАМОУС  БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" №21, ЕТ.5, АП.5 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2048/18.08.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство,…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права уведомление за издадени заповеди сразрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, с.Извор, ж.к.Възраждане,ж.р.Меден Рудник, ж.к.Изгрев, ЦГЧ, ПЗ"

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ Х в кв.34 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.386 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2715/12.10.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас сза издадени разрешения за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово, с.Извор, ж.к.Възраждане,ж.р.Меден Рудник, ж.к.Изгрев, ЦГЧ, ПЗ"Юг-Запад",устройствена зона 13

 СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2715/12.10.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х в кв.34 по плана на кв.Сарафово,…

прочетете повече

Съобщение до заинтересованите лица собственици на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ) „Жилищна сграда бивша на Н. М. Хатев“

До: Заинтересованите лица собственици на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ)  "Жилищна сграда бивша на Н. М. Хатев" с идентификатор 07079.611.116.4 по КККР на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.611.116 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ IV-1388, кв. 91 /нов/, /УПИ 4992, кв. 74 /стар/ по плана на ЦГЧ на ул. "Цар Симеон I" № 64/ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 27 Административна преписка №94-01-33309/2020 г. на Община…

прочетете повече

Съобщение до заинтересованите лица собственици и ползватели на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ) „Жилищно-търговска сграда, б. на Теодосиу Трендафилос“, ул. „Славянска” № 43

До: Заинтересованите лица собственици и ползватели на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ)  "Жилищно-търговска сграда, б. на Теодосиу Трендафилос", ул. "Славянска" № 43 в УПИ Х-1787, кв. 58, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.611.175 по КККР на гр. Бургас. Административна преписка № 94-01-33309/2020 г. на Община Бургас.   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 18а, ал. 10 във връзка с чл. 26, ал.…

прочетете повече