Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас

  ДО:ФЕОДОРА ДИНКОВА ИВАНОВА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6 ГРАД БУРГАС   ДО: ПАВЕЛ ДОБРЕВ ФУРНАДЖИЕВ Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6 ГРАД БУРГАС   ДО: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.59, ВХ.4, ЕТ.5 ГРАД БУРГАС   ДО: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ УЗУНОВ УЛИЦА "КОПРИВЩИЦА" №95, ЕТ.2, АП.10 ГРАД БУРГАС     ДО: ДАНИЕЛА ВИТАНОВА КОЖУХАРСКА УЛИЦА "КОПРИВЩИЦА", БРЛ.95, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.10 ГРАД БУРГАС     ДО: ДИМИТЪР ГРИГОРОВ…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА изготвен проект за изменение ПУП–ПРЗ за УПИ IХ-589, кв.22 по плана на кв.Ветрен и УПИ I-14, м.27 по плана на местност „Пиринч тарла“, землище на кв.Ветрен ПИ с идентификатори 07079.702.830 и 07079.12.917 по КК на гр.Бургас.

ДО:ФЕОДОРА ДИНКОВА ИВАНОВАЖ.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6ГРАД БУРГАС ДО: ПАВЕЛ ДОБРЕВ ФУРНАДЖИЕВЖ.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.55, ВХ.Е, ЕТ.6ГРАД БУРГАС ДО: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВЖ.К."СЛАВЕЙКОВ" , БЛ.59, ВХ.4, ЕТ.5ГРАД БУРГАС ДО: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ УЗУНОВУЛИЦА "КОПРИВЩИЦА" №95, ЕТ.2, АП.10ГРАД БУРГАС ДО: ДАНИЕЛА ВИТАНОВА КОЖУХАРСКАУЛИЦА "КОПРИВЩИЦА", БРЛ.95, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.10ГРАД БУРГАС ДО: ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВУЛИЦА "МИНЕРАЛНА"№8КВАРТАЛ…

прочетете повече

До всички заинтересовани собственици

До всички заинтересовани собственици Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на "жилищна сграда", в УПИ VI-19, кв.8 по плана на ПЗ "Победа", гр.Бургас.Визата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч., тел: 056/85 23 45На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131…

прочетете повече

До Всички заинтересовани собственици

До Всички заинтересовани собственици Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на "Жилищна сграда", в УПИ X-5, кв.112 по плана на з."Г", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.658.5 по КККР на гр.Бургас.Визата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч.На основание…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в УПИ I, кв. 88 по плана на к-с "Меден Рудник", зона "Г", гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Детска  градина  "Морско конче",  филиал  към  ДГ "Раковина", в  УПИ І, кв.7,  к-с  "Братя Миладинови", гр. Бургас".  

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С В Държавен вестник бр.58 от 30.06.2020г. е обнародвано: -Съобщение за изработен Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 (ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ В КВ.САРАФОВО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА  ЗАПОВЕД № 1202 ОТ 22.05.2020ГОД. НА   ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"  НА  ОБЩИНА БУРГАС, С КОЯТО  Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ VIII-191 В КВ.13 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.475 ПО КК НА ГР. БУРГАС                    ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ…

прочетете повече