Обяви и съобщения

Съобщение до Емил Николов Георгиев за издадена Заповед №1252/15.05.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Емил Николов Георгиев с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.."Възраждане", бл.40, вх.1, ет.5, ап.10 за издадена Заповед №1252/15.05.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1252/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка" с…

прочетете повече

Съобщение до Еленка Николова Райкова за издадена Заповед №1252/15.05.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Еленка Николова Райкова с постоянен адрес: гр.Бургас, кв."Лозово", ул."Димитър Николов" №29 за издадена Заповед №1252/15.05.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1252/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка"…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори 07079.663.37 и 07079.663.642 по КК на гр.Бургас в границите на ПЗ“Юг-Запад“

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2871/27.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание основание чл.124а, ал.2, чл.17 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.37 и 07079.663.642 по КК на гр.Бургасв границите на ПЗ"Юг-Запад", гр.Бургас,  за обособяване на три нови самостоятелни УПИ, с функционално отреждане "за…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VІІІ-593, ІХ-593, ХІ-593, ХХ-581 и ХХVІ-581 в кв.7 по плана на кв.Ветрен, ПИ с идентификатори 07079.702.680, 07079.702.683, 07079.702.684, 07079.702.681 и 07079.702.682 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2870/27.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПЗ за УПИ VІІІ-593, ІХ-593, ХІ-593, ХХ-581 и ХХVІ-581 в кв.7 по плана на кв.Ветрен, ПИ с идентификатори 07079.702.680, 07079.702.683, 07079.702.684, 07079.702.681 и 07079.702.682 по КК на гр.Бургас, с което да се предвиди УПИ VІІІ-593,…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ-222 в кв.33 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, ПИ с идентификатор 07079.621.222 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2869/27.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-222 в кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови", ПИ с идентификатор 07079.621.222 по КК на гр.Бургас за отстраняване на допусната фактическа грешка при одобряване…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-764 и VІІІ-654 в кв.41 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.639 и 07079.605.654 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2792/25.09.2019г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-764 и VІІІ-654 в кв.41 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.639 и 07079.605.654 по КК на гр.Бургас, за предвиждане на ново свързано застрояване…

прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2792/25.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-764 и VІІІ-654 в кв.41 по плана на ПЗ"Север",…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в блок 62, ж.к. “Зорница“

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в блок 62, ж.к."Зорница", гр.Бургас", жилищна сграда с идентификатор 07079.601.52.1 по КК на гр.Бургас       ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"       ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В  БЛОК 62, Ж.К."ЗОРНИЦА", ГР.БУРГАС, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ VI, КВ.9 ПО ПЛАНА НА Ж.К."ЗОРНИЦА", ГР.БУРГАС, ПИ 07079.601.52 ПО…

прочетете повече