Обяви и съобщения

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на  Акт за установяване на задължения, Акт за прихващане или възстановяване.   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт…

прочетете повече

Съобщение до "Метални панели и конструкции" АД - Бургас, кв. "Победа"

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че съгласно Протокол №23 от 15.06.2017г. е издадено Решение №1566/19.06.2017г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с което са определени пазарните стойности на неурегулирания имот с № 40 по плана на кв. "ПЗ "Юг-Изток" и урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-9545, кв. 35 по плана на кв. "ПЗ "Юг-Изток", идентичен с идентификатор 07079.662.9545…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЛЯНА КОСТОВА ЗА РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                                     Изх.№94-01-37981/8/07.08.2017г.     ДОЛИЛЯНА ХРИСТОВА КОСТОВА       УЛ."ВОЙНИШКА"21ГР.БУРГАС                                                                                    …

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „МАРТ МЕДИЯ“ЕООД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

Община Бургас Д"ЦАУ Освобождение"                                                     Изх.№70-00-7873/10/07.08.2017г.                                                                                       ДО :"МАРТ МЕДИЯ"ЕООД            …

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.255

ОБЩИНА БУРГАСТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ"Изх.№94-01-18353/5/07.08.2017г.     ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИНА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.255.1ПО КК НА ГР.БУРГАСБЛОК №125, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС   ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НАПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.255ПО КК НА ГР. БУРГАСУПИ ІІ-252,255 , КВ.17"А" ПО ПЛАНАНА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС                                               …

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ПРИМА ПРОПЪРТИ“ООД ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ

ОБЩИНА БУРГАС ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№70-00-4553/3/07.08.2017г.         ДО "ПРИМА ПРОПЪРТИ"ООД УЛ."НИКОЛА КОЗЛЕВ"8, АП.2 ГР.СОФИЯ                                                                                                                                           …

прочетете повече

Съобщение до Иван Денев Жеков

  СЪОБЩЕНИЕ     Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Иван Денев Жеков за издадена Заповед № 2022/02.08.2017г. на Кмета на Община Бургас , съгласно чл. 46, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение. Имотът представлява апартамент, находящ се в гр. Бургас, к.с. "Меден Рудник", бл. № 414, вх.…

прочетете повече

Съобщение до Мариян Ангелов Тодоров

 СЪОБЩЕНИЕ     Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Мариян Ангелов Тодоров за издадена Заповед № 2020/02.08.2017г. на Кмета на Община Бургас , съгласно чл. 46, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение за стая с жил. площ-15,39кв.м от апартамент, находящ се в гр. Бургас, к.с. "Славейков",…

прочетете повече