Обяви и съобщения

Уведомление за Заповед № 1527 от 08.06.2018год., с която е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

    Уведомление  за  Заповед № 1527 от 08.06.2018год., с която е  одобрен   Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 07079.2.2025 по КК на гр. Бургас, местност "За баните" /бивша "Лъджа йолу"/, землище гр. Бургас   Публикувано на : четвъртък,  9 август 2018год. Валидно :  петък, 24 август 2018 год.                             …

прочетете повече

Съобщение до "Булг ари" ЕООД и "Агиа триас" ЕООД

Уведомление  за  Заповед № 1526 от 08.06.2018год., с която е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 07079.2.2024 по КК на гр. Бургас, местност "За баните" /бивша "Лъджа йолу"/, землище гр. Бургас.    ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО   "БУЛГ АРИ" ЕООД Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №31 А ГР. БУРГАС   "АГИА ТРИАС" ЕООД БУЛ. "ИЛИЯНЦИ" №12 РАЙОН СЕРДИКА ГР. СОФИЯ   Уведомяваме …

прочетете повече

Уведомление за Заповед № № 1317 от 23.05.2018год.

Уведомление  за  Заповед № № 1317  от  23.05.2018год., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII - 151 и УПИ IX - 150 в кв.10 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.534 и 07079.820.536  по КК на гр.Бургас,   Публикувано на : четвъртък,  09 август 2018год. Валидно :  петък, 24 август 2018 год.                               …

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава  съставен Констативен акт  №П-30 от 08.08.2018г., съставен по реда на чл.225а, ал.1 ЗУТ   До: Неизвестен извършител            Община Бургас, съобщава че за строеж: Метален решетъчен портал", находящ се в източната част на поземлен имот с идентификатор 07079.10.941 по КК на гр. Бургас, с площ 19 853 кв.м., стар номер…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за издадено разрешение за строеж: „Обслужващи улици и техническа инфраструктура от о.т.1 /връзка с път І-6/-2-3-4-5-6-7-8-9-10 до о.т.11 /изпълнена пътна връзка на път І-6 по ПУП-ПУР на устройствена зона 12/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас“-

  КОМЕРС ТОНИ-91 ЕООД  ГР.БУРГАС,УЛ. ХРИСТО БОТЕВ NO 101, ЕТ. 2   РИГЕЛ 99 ООД ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ.РУСКИ №75, ЕТ. 1   ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС ЕООД ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 2100 УЛ. ИВАН ВАЗОВ №1А, ОФИС/МАГ 13   СТОЯНКА СПИРОВА СПИРОВА РАДОСТИНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА ГР.БУРГАС, УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, БЛ.55, ВХ.2   СПИРО НИКОЛОВ НИКОЛОВ ГР.СОФИЯ, Р-Н СЛАТИНАИВАН МИЛАНОВ, №1, ЕТ.5, АП.15   АННА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА ГР.СОФИЯ, Р-Н ОБОРИЩЕ, УЛ.ГЪЛЪБЕЦ №2,…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и РУП за УПИ VІII-2212 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.313 по КК на гр.Бургас, ул."Георги Шагунов"№2.   Изх.№ 48-00-28/1/07.08.2018г.   До Варя Христова Дончева гр.Бургас,ул.Трайко Китанчев № 28, ет.2   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Д-р…

прочетете повече

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава -  С Решение №43-10/26.06.18г. Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план -План за регулацив и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КК на с.Равнец, Община Бургас Подробен…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Съобщение за допускане по реда на чл.135 от ЗУТ на изменение на  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I, кв.78 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас.   Изх.№ 94-01-10840/10/07.08.2018г.   ДО КИМОН ГИНЕВ ГАНЕВ ГР.СОФИЯ,РАЙОН КРАСНО СЕЛО,БУЛ.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ  №62, ВХ.Б,ЕТ.6, АП.36   ДО ИВАЙЛО ГИНЕВ ГАНЕВ ГР.СОФИЯ,РАЙОН СРЕДЕЦ,БУЛ.ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ  №53   ДО ЖИВКО ПАВЛОВ ГОСПОДИНОВ ГР.БУРГАС,БУЛ.СТЕФАН…

прочетете повече