Обяви и съобщения

Съобщение във връзка с избори за Европейски парламент

От портала за електронни услуги на Община Бургас http://burgas.auslugi.com вече са достъпни три услуги, свързани с предстоящите през месец май избори за Европейски парламент: Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди преди…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ И КОСТАДИН ПЕТКОВ ЧЕРЕЛОВ

ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВЖК."ИЗГРЕВ‘‘ №3, ВХ.В, АП.74ГР. БУРГАС     КОСТАДИН ПЕТКОВ ЧЕРЕЛОВС.КОШАРИЦА Уведомяваме Ви, че със Заповед 312/ 11.02.2019г. на Зам.-кмет "Стротелство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрен  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.466 по КК на гр.Бургас, в СО"Бизнес-парк Бургас 2", в устройствена зона 07079/7 съгласно действащ ОУП на гр.Бургас , м."Дванадесетте" /бивша местност…

прочетете повече

Уведомление ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ГР.БУРГАС, Ж.К. „ИЗГРЕВ" БЛ.7, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4;БЛ.8, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6 и УПИ III-52, кв.13

Уведомление ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ГР.БУРГАС, Ж.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.7, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4;БЛ.8, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6  и УПИ III-52, кв.13 ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО   СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В БЛ.7, Ж.К. "ИЗГРЕВ" , ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4 ГР.БУРГАС   СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В БЛ.8, Ж.К. "ИЗГРЕВ" ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6 ГР.БУРГАС  …

прочетете повече

Съобщение до МАрин Петров Кънев, наследниците на Георги Костадинов Ганчев, наследници на Никола Костадинов Ганчев

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707. 157 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-2", землище на кв.Банево, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  Уведомление ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ГР.БУРГАС, Ж.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.7, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4; БЛ.8, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6  и УПИ III-52, кв.13,   Публикувано на : петък,  12 април 2019год. Валидно до:  вторник, 30 април 2019 год.                                  ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО   СОБСТВЕНИЦИТЕ…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС.

прочетете повече

Съобщение до Величка Димитрова

  Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава  Констативен акт №П-4/20.02.2019г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.               Община Бургас, съобщава на Величка Илиева Иванова, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.403, вх.Г, ет.5 и на Мария Илиева Илиева, с адрес: гр. Бургас, ж.к.…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ТАТЯНА ЮРИЕВНА МЕШИНОВА УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   КРАСИМИРА СТАМАТОВА МЕШИНОВА УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ГАЛИНА СТАМАТОВА МЕШИНОВА УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2 ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №192/29.01.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/…

прочетете повече