Обяви и съобщения

Съобщение до Пенчо Христов

  Изх. № 08-00-1412(5)/25.04.2018г.   Дирекция ЦАУ "Зора"                                                                        До Пенчо Христов Христов      район "Красна поляна",ул. Фортов път 21      гр. София     Уведомяваме Ви, че е изготвенo…

прочетете повече

Съобщение до Пенчо Христов

  Изх. № 08-00-1412(3)/25.04.2018г.   Дирекция ЦАУ "Зора"                                                                        До Пенчо Христов Христов      район "Красна поляна",ул. Фортов път 21      гр. София              …

прочетете повече

Обнародвано е съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за улична регулация

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че в Държавен вестник бр.36 от 27.04.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за улична регулация /ПУП-ПУР/ в бивши масиви 143 и 146 в землището на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПУР за кв.10, 11 и…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТАНЯ ЯНАКИЕВА СТОЯНОВА

  ДО:   ТАНЯ ЯНАКИЕВА СТОЯНОВА УЛИЦА "ВЕЖЕН"№32 КВАРТАЛ ВЕТРЕН ГРАД БУРГАС                                           Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№ 167.552 по ПНИ на с.о."КАПТАЖА", землище на с.Изворище, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФАНКА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА

  ДО:  СТЕФАНКА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА Ж.К.ЛЮЛИН №715, ВХ.А, ЕТ.4, АП.11 РАЙОН 19_ЛЮЛИН ГРАД СОФИЯ   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.971 по КК на гр.Бургас в предвиденото разширение на  кв.Ветрен, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от…

прочетете повече

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проекти за изменение на ОУП

              На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ на 17.5.2018г. от 9:30часа в стая 410 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на: -                     проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в  обхват на ПИ с идентификатор 07079.4.968 по КК на гр. Бургас, землище на кв. "Лозово"; -                    …

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕНЕТА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

  ДО:  ВЕНЕТА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА УЛИЦА "ПРОФ.ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ"№11 РАЙОН 16_СТУДЕНТСКИ ГРАД СОФИЯ       Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.971 по КК на гр.Бургас в предвиденото разширение на  кв.Ветрен, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки…

прочетете повече

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул."Елин Пелин"№16, гр.Бургас

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул."Елин Пелин"№16, гр.Бургас   Изх. №94-01-5193/5/15.05.2018г.Дирекция"ЦАУ"Приморие"   Уведомяваме ви  на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение П-21/12.04.2018г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПАРТАМЕНТ №2 С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.324.4.2 В АПАРТАМЕНТИ №2 И №2А В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.614.324 по КК на гр.Бургас,…

прочетете повече