Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул.Рилска №40

Изх. №94-01-13514/3/12.06.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "РИЛСКА"№40 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-29/10.05.2019г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ-ЕСПРЕСО С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.609.55.1.17 ПО КК НА ГР. БУРГАС В СТУДИО ЗА ГОСТИ, находящ се в партера на жилищна сграда, ПИ с идентификатор 07079.609.55 по КК на гр. Бургас, УПИ XIII-1649, кв.99 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас…

прочетете повече

Съобщение за временен път в землището на с. Маринка

ДО МАРИЯН РАДКОВ КОЛЕВ УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №25 А ГР.БУРГАС   ИВАНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА УЛ. "МЛАДОСТ" №11 ГР.БУРГАС   ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ХИТРОВА УЛ. "ЮРИЙ ВЕНЕЛИН" №18, ВХ.5, ЕТ.5, АП.8 ГР.БУРГАС   КЕРАНКА  ИВАНОВА СТОЯНОВА УЛ. "ПЕТРОВА НИВА" №9А С.МАРИНКА ОБЩИНА БУРГАС   СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ Ж.К "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.121, ВХ.2, ЕТ., АП.7 ГР.БУРГАС   ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ КОЛЕВ УЛ. "МАГУРА" (ЛОЗЕНГРАД) №11   СИМЕОНА ЛАЛЕВА ГОЛОГАНОВА…

прочетете повече

Съобщение за врпът

ДО МАРИЯН РАДКОВ КОЛЕВ УЛ. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №25 А ГР.БУРГАС   ИВАНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА УЛ. "МЛАДОСТ" №11 ГР.БУРГАС   ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ХИТРОВА УЛ. "ЮРИЙ ВЕНЕЛИН" №18, ВХ.5, ЕТ.5, АП.8 ГР.БУРГАС   КЕРАНКА  ИВАНОВА СТОЯНОВА УЛ. "ПЕТРОВА НИВА" №9А С.МАРИНКА ОБЩИНА БУРГАС   СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ Ж.К "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.121, ВХ.2, ЕТ., АП.7 ГР.БУРГАС   ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ КОЛЕВ УЛ. "МАГУРА" (ЛОЗЕНГРАД) №11   СИМЕОНА ЛАЛЕВА ГОЛОГАНОВА…

прочетете повече

Съобщение за прокарване на временен път в с. Маринка

ДО ПЕНКА КОЛЕВА ВЪЛЧЕВА Ж.К "ЛАЗУР", БЛ.29 ВХ.4, ЕТ.4, АП.8 ГР. БУРГАС   ДО СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГРОЗДЕВ Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛ.49 ВХ.6, ЕТ.7, АП.16 ГР. БУРГАС   ДО АНТОАНЕТА МИХАИЛОВА СТЕФАНОВА БУЛ. "ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ" №10, АП.1 ГР. ШУМЕН   ДО ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ КВ. ДЕВНЯ, БЛ.3, ВХ. А, ЕТ.1, АП.3 ГР. ДЕВНЯ ОБЩИНА ДЕВНЯ   ДО СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛ.49 ВХ.6, ЕТ.7, АП.16 ГР. БУРГАС     Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас,…

прочетете повече

До Нина Бойчева

  ДО НИНА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА Ж.К."КРАСНА ПОЛЯНА II ЧАСТ", №43, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.44 ГР.СОФИЯ   С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева, с искане за разглеждане на проект за изменение на ПНИ на с.о." Острица 2", землище кв.…

прочетете повече

Съобщение до Георги Ангелов Георгиев

Уведомление за изготвен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за с идентификатори ПИ 07079.2.2088 и 07079.2.2089 по КК на гр.Бургас, кв.14 по ОУП.    ДО ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ УЛ."ЦАР КАЛОЯН"  №57, ГР.БУРГАС   Уведомяваме ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2088 и 07079.2.2089 по КК на гр.Бургас, с който се предвижда обособяването за всеки един от тях на УПИ,…

прочетете повече

Съобщение за изготвяне на ПУП

Уведомление за изготвен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 07079.2.2086 и 07079.2.2087 по КК на гр.Бургас, кв.14 по ОУП.       ДО "ПК ЗУНО-91"  ,ЖК"ИЗГРЕВ" БЛ.18, ВХ.А, ГР.БУРГАС ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАТРАПЕЛОВ, 5КМ, БЛ.3, ВХ.Г ДО ХРИСТО ИЛИЕВ МУРОВ, ЖК "ИЗГРЕВ" БЛ.25, ВХ.12, ЕТ.5, АП.13, ГР.БУРГАС ДО ТОДОР ДИМОВ ДИМИТРОВ, 5КМ, БЛ.3, ВХ.А, ГР.БУРГАС ДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ, 5КМ, БЛ.5, ГР.БУРГАС ДО РАДИ…

прочетете повече

Съобщение за обнародвани съобщения в Държавен вестник бр.41

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.41 от 21.05.2019г. са обнародвани:   - Съобщение за изработен ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 (за ПСОВ) в землището на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас с цел осигуряване на възможност за изграждане на допълнителни елементи на пътя, провеждане на елементи на техническата инфраструктура и осигуряване на транспортен достъп до УПИ…

прочетете повече