Обяви и съобщения

Съобщенние за ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово и ПУП-ПРЗ на ж.р. "Меден рудник"

В Държавен вестник бр.11 от 02.05.2018г. са обнародвани съобщения за изработени проекти за Подробен устройствен план: 1. Подробен устройствен план - План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.5 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I и УПИ II, ПИ с идентификатор 07079.820.124 и ПИ с идентификатор 07079.820.221 по КК на гр.Бургас, кв.15 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас  - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, Х, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, ПИ с идентификатори…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.               В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО СТАНКО ГЕОРГИЕВ КРАЛЕВ, С АДРЕС: Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК"  № 113, ВХ.2, ЕТ.7, АП.29, ГР. БУРГАС, МАРИЯН ИЛИЕВ ФОТЕВ, С АДРЕС: УЛ. "СВОБОДА" № 49, КВ. "БАНЕВО", ГР. БУРГАС, ДИАН ИЛИЕВ ФОТЕВ, С АДРЕС: УЛ. "СВОБОДА"  № 63, КВ. "БАНЕВО", ГР. БУРГАС, РАЙКА ПЕТРОВА ФОТЕВА, С АДРЕС: УЛ. "СВОБОДА"  № 63, КВ. "БАНЕВО", ГР. БУРГАС, МАРИЙКА НИКОЛОВА ФОТЕВА, С АДРЕС: УЛ. "СВОБОДА"  № 33, КВ. "БАНЕВО", ГР. БУРГАС, ДОНКА ФОТЕВА ФОТЕВА,…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок,…

прочетете повече

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект и подобект

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас, подобект "Преместване на същетвуваща ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж № О-7/01.02.2018г. за обект:"Месопреработвателно предприятие и фурна" по плана на ПЗ"Север"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас съобщава на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № О-7/01.02.2018г. за обект:"Месопреработвателно предприятие и фурна" с РЗП - 1163 кв.м., находящ се в УПИ ІV-520, кв.43 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, приложение към което е Решение № БС-7-ПР/05.01.2018г. на РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда. Разрешението…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.           В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно…

прочетете повече