Обяви и съобщения

Съобщение до Константин Лау и фирма "Технокорект" ООД

ДО КОНСТАНТИН ЛАУ Ж.К. "ЗОРНИЦА" БЛ. 72, ЕТ. 4, АП. 3 ГР. БУРГАС   "ТЕХНОКОРЕКТ" ЕООД ПЕТКО ТОМОВ ПЕНЧЕВ Ж.К. "ЛАЗУР" БЛ. 50, ВХ. А ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX- 2759 в кв. 29 по плана на предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.2759…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, ст. 23, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на отговор на подадено заявление, акт за установяване на задължения и покана по чл. 182 от ДОПК.             В случай, че не се явят в посочения…

прочетете повече

Съобщение до заинтересованите лица за обнародвана заповед на Областен управител с която се одобрява план на ПНИ и регистър към него за местност "Шилото"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в "Държавен вестник" бр.97 от 13.11.2020г. е обнародвана Заповед № РД-09-142/30.10.2020г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 12.02.2020г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него за местност "Шилото", землище кв. Горно…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на ПЗ "ЮГ-ЗАПАД" за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Уведомяваме Ви, че за УПИ ХVІІ-753 кв.4а  по плана на ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.663.753 по КК на гр. Бургас   е изготвен проект за  изменение  на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128 ,ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да   направят писмени   възражения и   искания по проекта , чрез  Дирекция  "ЦАУ…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо. В случай, че не се явят в…

прочетете повече

Съобщение до Евгени Гяуров, Кера Коева, Албена Коева, Весела Николова и наследници на Маньо Парванов за одобрен порект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС   ДОЕВГЕНИ ЕВТИМОВ ГЯУРОВГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, ВИЛНА ЗОНА №1 КЕРА ИВАНОВА КОЕВАГР.БУРГАС, Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.23, ЕТ.6, АП.2     АЛБЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВАГР.БУРГАС, УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ"№1, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2 ВЕСЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВАГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№26, ЕТ.2  НАСЛЕДНИЦИ НА МАНЬО ИВАНОВ ПАРВАНОВ/СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.13.1000 ПО КК, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ИМОТ С ПЛ.№039027 ПО КВС/   Уведомяваме…

прочетете повече

ДО „КОКООН ПРОПЪРТИС"

  ДО "КОКООН ПРОПЪРТИС" ООД                                             УЛ. ГЕН. ГУРКО № 7Б, ЕТ.1 ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2762/13.10.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

прочетете повече