Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ II в кв.4А по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2172/28.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.4А по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.2446 по КК на гр.Бургас, в с.о."Бизнес парк"1. Уведомяваме Ви, че със Заповед №1604/01.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.16 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.2446 по КК на гр.Бургас,…

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №1604/01.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:На основание чл.134, aл.2, т.6, във връзка с чл.16 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.2446 по КК на гр.Бургас, в с.о."Бизнес…

прочетете повече

Съобщение до Елена Михалева Михалева и Антония Щерева Няголова

ЕЛЕНА МИХАЛЕВА МИХАЛЕВАЖ.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.47, ВХ.2, ЕТ.11 ГР. БУРГАС АНТОНИЯ ЩЕРЕВА НЯГОЛОВАЖ.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.23, ВХ.7, ЕТ.4, АП.12ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЛЕВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО НЯГОЛОВА,С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх.№ 94-01-4138/04.02.2020г., от Стоян Георгиев Кондаков за изменение на регистъра към плана на новообразуваните…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Монтаж на ел. табло за захранване при провеждане на Културни мероприятия в УПИ I, кв.40, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: ,,Изграждане на улично осветление по ул. «Албатрос» от О.Т.225-О.Т.207, ул. «Манастирска» от О.Т.240-О.Т.231-О.Т.227-О.Т.225 и ул. «'Морски Изгрев» от О.Т.231-О.Т.232-О.Т.233-О.Т.234-О.Т.235-О.Т.236-О.Т.203,…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ / ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ Х-575, КВ.51 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.589 ПО КК НА ГР.БУРГАС, УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ" № 20   Публикувано на : сряда,  02 септември 2020 год. Валидно :  сряда, 16 септември 2020  год.                             …

прочетете повече