Обяви и съобщения

В Държавен вестник бр.65 от 07.08.2018г. са обнародвани следните решения:

          Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.65 от 07.08.2018г. са обнародвани следните решения : - Решение № 43-7/26.06.18г. на Общински съвет Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 "Бургас-София", път І-9 "Бургас - Варна", Северен обходен път и ул. "Транспортна", в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствени…

прочетете повече

Съобщение до "Ноа Варна"

ДО:  "НОА ВАРНА" УЛИЦА "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" №18, ЕТ.4 ГРАД ВАРНА   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед№1910/16.07.2018г. на Заместник Кмет на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ L-53, масив 41 по плана на местност Лозята, землище на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.13.1186 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да…

прочетете повече

Съобщение до Пенка Иванова Стоева

ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВА УЛ."ВЪЗРОЖДЕНЕЦ" №17 ГР. ШУМЕН   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЕВА, Във връзка с постъпило в Община Бургас заявление вх. №94-01-14272/27.04.2018г. от Желязко Георгиев Стоянов, наследник на Иван Стоев Колев, с искане за възстановяване на собственост на наследниците на Иван Стоев Колев, Ви уведомяване, че в ПНИ на с.о. "Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед№РД-09-37/17.02.2006г. на Областен Управител…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас до "Стратеджия" ЕООД

Изх.№ 91-00-45/1/06.08.2018 г.   До "СТРАТЕДЖИЯ" ЕООД гр. Несебър, ул. "СВ. СВ. Кирил и Методий" №57, ап. офис №1   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1796/29.06.2018г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XIII и УПИ XV в кв.78 по плана на Бизнес индустриална…

прочетете повече

В Държавен вестник бр.64 от 03.08.2018г. са обнародвани следните съобщения:

      Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.64 от 03.08.2018г. са обнародвани следните съобщения: 1.Съобщение за изработен проект за ПУП - ПП за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем "Изгрев" до ж.к."Изгрев", гр.Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция "Изгрев" до ж.к."Изгрев", гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас; 2.Съобщение…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

      Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.64 от 03.08.2018г. са обнародвани следните съобщения: 1.Съобщение за изработен проект за ПУП - ПП за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем "Изгрев" до ж.к."Изгрев", гр.Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция "Изгрев" до ж.к."Изгрев", гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас; 2.Съобщение…

прочетете повече

Съобщение до Стефан Валентинов Стефанов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ СТЕФАНОВ УЛ. "ПРИБОЙНА" №22А ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1653/19.06.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ VII-1253 в кв. 18, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").         …

прочетете повече

Съобщение до Йорданка Петкова Розенбергер

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ЙОРДАНКА ПЕТКОВА РОЗЕНБЕРГЕР УЛ. "АНГЕЛ ДИМИТРОВ" №6 ГР. БУРГАС   МИЛЕНА ПЕТКОВА АУЛБАХ УЛ. "АНГЕЛ ДИМИТРОВ" №6 ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1624/18.06.2018г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ I-1330 в кв. 29,…

прочетете повече