Обяви и съобщения

Съобщение до Катя Измирлиева и Антоан Измирлиев за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Славейков"

ОБЩИНА БУРГАСД"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"Изх.№ Z-487/5/05.02.2018г.                                     ДО:КАТЯ ХРИСТОВА ИЗМИРЛИЕВАул."Л.Каравелов" 58, ет.3, ап.9Гр.Бургас АНТОАН ФОТЕВ ИЗМИРЛИЕВУл."Странджа планина" 20, вх.3, ет.6Гр.Бургас       Уведомяваме Ви,че със Заповед №3569/18.12.2017г.на заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"…

прочетете повече

Съобщение до Кичка Стоянова Драгиева

СЪОБЩЕНИЕ     Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Кичка Стоянова Драгиева за издадена Заповед № 3630/22.12.2017г. на Кмета на Община Бургас , съгласно чл. 46, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/, за прекратяване на наемното правоотношение. Имотът представлява апартамент, находящ се в гр. Бургас, к.с. "Меден Рудник", бл. № 104,…

прочетете повече

ДО ПК „НАРКООП“ - Бургас

ДО ПК "НАРКООП"  - Бургас   Уведомяваме Ви, че са издадени: Заповед №3242/17.11.2017г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV и УПИ VІ, кв.20 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас, с което регулационната граница между тях се провежда по имотната граница между ПИ с идентификатори 07079.823.354 и 07079.823.353, съгласно влязла в сила КК, обособяват…

прочетете повече

До Всички собственици на обекти в сградата на ул.“Фердинандова“№78, вх3, гр.Бургас

До Всички собственици на обекти в сградата на ул."Фердинандова"№78, вх3, гр.Бургас                                          Изх. № 94-01-36390/8/02.02.2018г.      До Всички собственици на обекти в сградата на ул." Фердинандова"№78, вх.3 гр.Бургас   Уведомяваме Ви  на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.         В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните…

прочетете повече

Съобщение до Илия Иванов Милчев

ДОИЛИЯ ИВАНОВ МИЛЧЕВУЛ.ГАРОВАБЛ.5, ВХ.3, ЕТ.5, АП.14ГР. АЙТОС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 3623/22.12.2017г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 23/602 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№142.72 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Лозницата", землище гр. Българовo, целият с площ 602 кв. метра, разпределени както следва:-13/602 кв. метра ид. части от НПИ…

прочетете повече

Съобщение до Мартин Георгиев Джангозов, Светослава Стефанова Станчева, Юлия Атанасова Мешничарова

Изх. № 91-00-171(7)/02.01.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява лицата Мартин Георгиев Джангозов с постоянен и настоящ адреси: гр. Бургас, ул. Проф. д-р Асен Златаров 43 и гр. София, район Лозенец, ул. Могилата 17, вх.А, ет. 4, ап. 16, Светослава Стефанова Станчева с адрес: гр. Бургас, ул. Проф. д-р Асен Златаров 43, Юлия Атанасова Мешничарова с адрес: гр. Варна район Приморски, ул. Д-р Басанович 12, ет. 2, ап. 6, че във връзка със стартиране…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградата на ул."Христо Ботев" №50, вх.1, вх.2, вх.3 и вх.4 и ул."Христо Ботев" №70, вх.1 ,вх.2, вх.3 и вх.4

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградата на ул."Христо Ботев" №50, вх.1, вх.2, вх.3 и вх.4 и ул."Христо Ботев" №70, вх.1 ,вх.2, вх.3 и вх.4   Изх.№ 70-00-1865/2/02.02.2018г.   С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме Ви,че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І в кв.138 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.615.112, 07079.615.113, 07079.615.68, 07079.615.69,…

прочетете повече