Обяви и съобщения

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо. В случай, че не се явят в…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с пл.№133.35 по ПНИ на с.о."Каптажа", с.Изворище, Община Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2257/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№133.35…

прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2257/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№133.35 по ПНИ на с.о."Каптажа", с.Изворище,…

прочетете повече

Съобщение до Еленка Нанчева за издадено решение

ДОЕЛЕНКА НИКОЛОВА НАНЧЕВАУЛ. "ЦАР САМУИЛ" №2С. ВИНАРСКООБЩ. КАМЕНООБЛ. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадено Решение №2096/26.07.2019г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с което се поправя допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №810/21.07.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас, с която е получено несъответствие на текстовата с графичната част. Вместо текста…

прочетете повече

Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-36

  Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК  на  гр.Бургас       СТАНКА ИВАНОВА МАРИНОВА УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №10 КВ."РУДНИК-ЧЕРНО МОРЕ" ГР. БУРГАС                                                                                                                               …

прочетете повече

Съобщение до Иван Илиев Станков

    ИВАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛОК 20 ВХ.2, ЕТ.2       Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на временен път към УПИ I-130,131 в масив 6, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка се установи, че временния път преминава през ПИ с идентификатор 47202.6.221 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на имот № 006221 по отм. КВС на местност "Тодорови колиби", землище на…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Вълчев, Веселин Райков и Мария Димитрова за одобрена оценка

ДИМИТЪР РАЙКОВ ВЪЛЧЕВ, УЛ. БАТАК 4, ЕТ. 1, АП. 2, ГР. БУРГАС ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ, Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, БЛ. 22, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 13, ГР. ВАРНА МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, УЛ. ИВАН МИЛАНОВ 6, ЕТ. 4, АП. 20, ГР. СОФИЯ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 2020/22.07.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 68/1668 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№502.64 по плана на новообразуваните имоти…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер и…

прочетете повече