Обяви и съобщения

Съобщение до Нанка Престел за изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ в местност "Куша", землище на с.Изворище

ДО: НАНКА СТАМОВА ПРЕСТЕЛ Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност "Куша", землище на с.Изворище, гр.Бургас. Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИСКАТОР 07079.602.261.1 ПО КК НА ГР.БУРГА

  ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                                     Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                 …

прочетете повече

ДО „РОБЪРТЪН ФИЛИПС ЕНД КО-БЪЛГАРИЯ"

    Уведомление  за  Заповед № № 2189  от  13.08.2018год., с която е одобрен проект за за ПИ с идентификатор 07079.820.1109  по КК на гр.Бургас, в кв.77 по предвидено разширение на кв. Сарафово, гр. Бургас     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"   ДО "РОБЪРТЪН ФИЛИПС ЕНД КО-БЪЛГАРИЯ" УЛ." СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №2, ВХ.А, ЕТ.1 ГР.БУРГАС   Уведомяваме  Ви, че със Заповед   № 2189  от  13.08.2018год.   на  …

прочетете повече

Съобщение до Красен Иванов

  ДО КРАСЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ УЛ. "ДЕБЕЛТ" №21, ЕТ.3 ГР. БУРГАС         На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2055/25.07.2018г. на Зам.-Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-1186, кв. 12, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето"), землище Сарафово.          …

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ І кв.4 по плана на кв. ПЗ „Победа

ДоВсички заинтересовани собственицив УПИ І кв.4 по плана на кв. ПЗ "Победа", гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със заповед № 2643/25.09.2018г.,на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП -ПРЗ , УПИ І в кв. 4 по плана на ПЗ. "Победа", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.659.438 по КК на гр. Бургас. Заповедта е изложена в ст.№ 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.На основание чл.215 ,ал. 1 и ал. 4 ЗУТ заинтересованите…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.                В случай, че не се явят в посочения срок, на…

прочетете повече

В Държавен вестник бр.80 от 28.09.2018г. са обнародвани :

        Община Бургас съобщава   В Държавен вестник бр.80 от 28.09.2018г. са обнародвани : - Решение № 46-13/28.08.18г. на Общински съвет Бургас за одобряване на ПУП - ПП за елементи на техническата инфраструктура, с който ПИ с проектен идентификатор 07332.119.611, част от ПИ с идентификатор 07332.119.283 по КК на гр. Българово, Община Бургас, общинска собственост се предвижда за разширение на територията на п/ст"Бургас" 400/110…

прочетете повече

Съобщение до наследниците на Иван Петров Янев

До наследниците на Иван Петров Янев Собственици на ПИ с идентификатор 72151.506.88  по КК на СО "Батака", с. Твърдица   Уведомяваме Ви, че със заповед  № 2646/25.09.2018г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП - ПЗ за  ПИ с идентификатор 72151.506.15 по КК на СО "Батака", с. Твърдица. Заповедта е изложена в ст. № 217 на Дирекция ЦАУ "Зора" всеки ден от 8,30ч. до 12,30 ч. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта…

прочетете повече