Обяви и съобщения

Съобщение до АКВА ЕКО ТУР за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС ДО АКВА ЕКО ТУРГР.БУРГАС, УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№5, ЕТ.4 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 07079.605.472 по КК на гр.Бургас в границите на кв.26 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас,…

прочетете повече

Информация за собствениците на водовземни съоръжения (кладенци), ползвани за собствени потребности

  Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г. и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които…

прочетете повече

Съобщение за свободни позиции за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ в ж. к. „Меден рудник“

Във връзка с изискването на чл.1, ал.5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас" обявявам за свободни следните позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас съгласно одобрена от гл. архитект на Община Бургас схема за разполагане на годишни обекти за 2019 година,…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече

Съобщение до Дениса Стефанова

ДО ДЕНИСА СТЕФАНОВА родена на 30.09.1983г. в Словакия,   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадено Решение №3450/10.12.2018г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при Община Бургас, с което собственикът на неурегулиран поземлен имот с № 002206 по недействаща Карта на възстановената…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, стая № 2, от 09:00 до 17:00  часа, за връчване на писмо изх. № 94-01-5821/2/22.10.2018 год.               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече

До всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 8, гр. Бургас - частна собственост, с идентификатор 07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: ул. Алеко Богориди 8, гр. Бургас

До  всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 8, гр. Бургас - частна собственост, с идентификатор  07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: ул. Алеко Богориди 8, гр. Бургас Изх. №91-00-90(4)/25.10.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ В изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас Община Бургас предприема действия по изпълнение на ремонтно-възстановителни…

прочетете повече

Обявяване на Заповед №2389/31.08.2018г.

ДО:  ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВАЖ.К."ИЗГРЕВ" БЛ.41, ВХ.3, ЕТ.2, АП.3ГРАД БУРГАС ДО:  РОСИЦА ПЕТРОВА КОЛЕВАУЛИЦА "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №38, ЕТ.3ГРАД БУРГАС ДО:  ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ КОЛЕВЖ.К."ИЗГРЕВ" БЛ.41, ВХ.3, ЕТ.2, АП.3ГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2389/31.08.2018г. на Зам.Кмета на Община Бургас  за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.2210 по КК на гр. Бургас по плана на местност "Лозята", (бивш имот с пл.№041141)…

прочетете повече