Обяви и съобщения

Съобщение за ПУП по плана на ПЗ Север 4

С Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се трасета и габарити…

прочетете повече

Съобщение за ПУП по плана на ПЗ Север 3

С Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се трасета и габарити…

прочетете повече

Съобщение за ПУП по плана на ПЗ Север 2

С Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се трасета и габарити…

прочетете повече

Съобщение за ПУП по плана на ПЗ Север

С Решение №46-17/28.08.2018 г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр. Бургас в устройствени зони 12/Смф, 16/Смф и 8/Пп по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се трасета и габарити…

прочетете повече

Съобщение до „ЮТОРЕСТ“ ООД, представлявано от Валерий Еремеев

Съобщение до "ЮТОРЕСТ" ООД, представлявано от Валерий Еремеев, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Генерал Гурко" № 9, партер.       Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на "ЮТОРЕСТ" ООД, представлявано от Валерий Еремеев, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Генерал Гурко" № 9, партер, че на основание чл. 57а, ал. 2 във връзка с чл.…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Уличен водопровод до УПИ XI, кв.143 по плана на Районен център, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".  

прочетете повече

Съобщение до Тодорка Полихронова Илиева и Иван Недялков Генчев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ТОДОРКА ПОЛИХРОНОВА ИЛИЕВА                                  Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛ. 55, ВХ.3 ЕТ.8 ГР. БУРГАС   ИВАН НЕДЯЛКОВ ГЕНЧЕВ Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛ. 9, ВХ.4, ЕТ.4, АП.9 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №123/16.01.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство,…

прочетете повече

Съобщение до ЕТ „АЛЕКС 2003 – Кирилка Саръиванова“ - Кирилка Гогова Саръиванова

  Съобщение до ЕТ "АЛЕКС 2003 - Кирилка Саръиванова" - Кирилка Гогова Саръиванова, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх. А, ет. 3.     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ   ДО ЕТ "АЛЕКС 2003 - КИРИЛКА САРЪИВАНОВА" КИРИЛКА ГОГОВА САРЪИВАНОВА К-С "ИЗГРЕВ", БЛ. 65, ВХ. А, ЕТ. 3 ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на ЕТ "АЛЕКС 2003…

прочетете повече