Обяви и съобщения

На 17 май 2018 ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ на 17.5.2018г. от 9:30часа в стая 410 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на: - проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор 07079.4.968 по КК на гр. Бургас, землище на кв. "Лозово";- проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас;- проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на ПИ с…

прочетете повече

Заседание на Комисията по реклама

На 25.05.2018г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, стая № 403 ще се проведе заседание на Комисията по реклама, на което ще бъдат отворени, разгледани и класирани постъпилите инвестиционни предложения по чл.31, ал.3 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, находяща се в УПИ I, кв. 88 по плана на к-с "Меден Рудник", зона…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Битова канализация за УПИ II-21 (бивш масив 80, м. "Под шосето", землище гр. Бургас) от о.т.273-274-275-278-279-280-281 до РШ на съществуваща битова канализация при о.т.282, гр Бургас".  

прочетете повече

Обява за провеждане на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за ИП „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“

  ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение с Възложител ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", със седалище и адрес на управление - гр. София 1233, бул. "Кн. Мария Луиза" №110     На основание чл.97, ал.4  във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"     УВЕДОМЯВА   всички…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на г-н Валентин Пенев Пенев управител на "Стилстрой - консулт" ЕООД,  с адрес за кореспонденция  ж.к."Лазур", ул."Калофер" № 33 гр. Бургас, че за строеж: : "Жилищна сграда с 11бр. магазини за промишлени стоки, 1бр. магазин за хранителни стоки, аптека в партера и бирария", находящ се в УПИ XI-5, кв.119 по плана на ж.к."Меден рудник", гр.Бургас…

прочетете повече

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.86.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС Ж.К. ИЗГРЕВ “, БЛ.№ 86, ГР.БУРГАС

  ДО  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ПИ  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.86.1 ПО КК  НА ГР. БУРГАС Ж.К. ИЗГРЕВ ", БЛ.№ 86,  ГР.БУРГАС                                                                       На основание чл.149, ал.1 и ал.2 ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено  Разрешение за строеж, на основание №72…

прочетете повече

Свободни позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. „Меден Рудник“

Свободни позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. "Меден Рудник"   СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изискването на чл.1, ал.5 от "Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас" обявявам за свободни следните позиции за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ в ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас…

прочетете повече