Обяви и съобщения

Съобщение за издадена Заповед №38/09.01.2019 г. на Зам. Кмет „СИРР“ при Община Бургас, издадена на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект: „Навес с тента“

ДО"АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА СЕКЮРИТИ ГРУП" ООДДИМИТЪР НИКОЛОВ КАДИЕВБУЛ. "САН СТЕФАНО" №105, ВХ.1, ЕТ.1ГР.БУРГАС Изх. №13-00-14/2/17.01.2019 гОБЩИНА БУРГАС   Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед №38/09.01.2019г. на зам.кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие", Община Бургас за премахване на преместваем обект, представляващ: "Навес с тента" с размер ~1.20м./5.70…

прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед №37/09.01.2019 г. на Зам. Кмет „СИРР“ при Община Бургас, издадена на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на преместваем обект: „Кафе-автомат“

ДО"ГОЛДИ 90" ООДРОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОНЕВУЛ. "ПИРОТСКА" №37, ЕТ.4ГР.БУРГАС   Изх. №70-00-644/1/17.01.2019 г. ОБЩИНА БУРГАС Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.3, във вр. с чл. 57а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, е издадена Заповед №37/09.01.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, за премахване на преместваем обект: "Кафе-автомат" с размери ~0.60м./0.60 м. поставен…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.662.26 ПО КК НА ГР. БУРГАС,НАХОДЯЩ СЕ В ПЗ“ ЮГ-ИЗТОК“

Уведомяваме Ви, че със заповед №613/13.03.2019г на Зам. Кмет на Община Бургас е  одобрено  изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас в кв.1 по плана на  ПЗ " Юг- изток, гр. Бургас.  Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 / 852 345  На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересованите могат да   направят писмени   възражения и   искания…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - БИОРАЗГРАДИМ ОТПАДЪК /СМЕСЕНА ДЪРВЕСИНА/

  ЗАПОВЕД №   13  /18.03.2019 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - БИОРАЗГРАДИМ ОТПАДЪК /СМЕСЕНА ДЪРВЕСИНА/ С КОД 20 02 01, общинска собственост, подробно описан…

прочетете повече

Покана за обществено обсъждане на проект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“

На 25.03.2019 от 17,00 часа в заседателната зала на Община Бургас, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг  и чл.6  ал.1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас (Приета с Решение по т.11/ Протокол № 14 от 20.11.2008 г. на Общински съвет - Бургас), ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Бургас,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА

  ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА УЛ."ИВАН СУСАНИН"  № 62                    ГР. СОФИЯ     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАНИЕЛА  ПЕТРОВА, С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпила Молба вх.№06-00-12/8/03.04.2018г. от Румяна Георгиева Трифонова, пълномощник на наследници на Атанас Иванов Атанасов и на н-ци на…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XVI-762 в кв.44 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ XVI-762 в кв.44 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №609/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен …

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, /бивш имот 024023, в бивша местност „До шосет"(„Шосе бою"), земище на кв.Ветрен

СЪОБЩЕНИЕ    До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, /бивш имот 024023, в бивша местност "До шосет"("Шосе бою"), земище на кв.Ветрен, гр.Бургас/   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №608/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване…

прочетете повече