Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Христо Ботев"50, ВХ.Б И ВХ.В

№ 70-00-2287/2/07.05.2020г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 50,  ВХ.Б И ВХ.В ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвено Решение №1010/30.04.2020г от Гл. експерт арх. Димитър Алексиев, отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас за оттегляне на  разрешение за строеж №П-17/07.04.2020г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА …

прочетете повече

Съобщение до Иван Радев Иванов, Ради Тодоров Тодоров и Еленка Стефанова Тодорова

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ  "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС РАДИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ   "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА  "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №941/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Василев Димитров

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ  С. КАРАНОВО, ОБЩИНА АЙТОС На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №940/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.2086 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №077029 по недействаща КВС, бивша местност "Хайнлъка")…

прочетете повече

Съобщение до Иван Радев Иванов, Ради Тодоров Тодоров и Еленка Стефанова Тодорова

ДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ   "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС   РАДИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС   ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №941/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Василев Димитров

ДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ С. КАРАНОВО, ОБЩИНА АЙТОС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №940/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.2086 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №077029 по недействаща КВС, бивша местност "Хайнлъка") и отредения…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:ГР.БУРГАС, Ж.К.„ЛАЗУР“, БЛ.113, ВХ.2/СЕКЦИЯ В/

  СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:ГР.БУРГАС, Ж.К."ЛАЗУР", БЛ.113, ВХ.2/СЕКЦИЯ В/                 ДО Антонина Петрова Георгиева, Живко Янков Илчев, Боян Колев Баев, Янита Господинова Койчева, Кремена Иванова Васева, Мариана Янкова Илчева, Митко Ангелов Митев, "Билдинг Сити Бургас" ЕООД, собственици в жилищна сграда с административен адрес: гр.…

прочетете повече

Съобщение до "Бутед"АД за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Север"

ДО "БУТЕД"АД УЛ."ЦАР КАЛОЯН"166 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ УПИ Х-98, XI-102, III-194, I-552, II-552, IV-552, кв.50 по плана на ПЗ"СЕВЕР", гр.Бургас, с което се променят регулационните граници между тях и обслужваща улица с о.т.748-о.т.749 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.604.304, 07079.604.102, 07079.604.194, 07079.604.199, 07079.604.200 и 07079.604.201 по КККР на гр.Бургас и съгласно заявено съгласие…

прочетете повече