Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…

прочетете повече

Съобщение до Николай Иванов Димитров

  НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ УЛ."ЛАЗУРНА (СТРАНДЖА)"  № 16 ГР. БУРГАС     Във връзка с постъпило в Община Бургас искане вх.№ 94-01-16864/22.05.2018Г. от Димитър Киров Димов за изменение на регистър на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №133.34 и промяна на площта на имота от 755 кв.м на 800 кв.м., по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител…

прочетете повече

Съобщение до Стоян Киров Димов

  СТОЯН КИРОВ ДИМОВ УЛ."СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"№108, ЕТ.3, АП.7                        ГР. БУРГАС     Във връзка с постъпило в Община Бургас искане вх.№ 94-01-16864/22.05.2018Г. от Димитър Киров Димов за изменение на регистър на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №133.34 и промяна на площта на имота от 755 кв.м на 800 кв.м., по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа",…

прочетете повече

Съобщение до Росен Николов Борисов

  РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ Ж.К. КРАСНО СЕЛО №199, ЕТ.4, АП.14 ГР. СОФИЯ                                                              Във връзка с постъпило в Община Бургас заявление входирано като възражение с вх.№94-М-799/10/16.11.2018г. от Любомир Чернев Новаков, ведно с проект за изменение…

прочетете повече

Съобщения до всички собственици на ограничени вещни права по плана на ж.к."Славейков", ж.р."Меден Рудник", кв.Крайморие, кв.Сарафово, ж.к Зорница

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  за УПИ ІV-597 и ХVІІ-95 в кв.7Г по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.564 и 07079.602.597 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1872/10.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка…

прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №1872/10.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение…

прочетете повече

Съобщение до „КАЛМАР - МБ" ООД - гр. Бургас, представлявано от Драган Маринов Митев и Ива Янчева Донева

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"СЪОБЩЕНИЕ   ДО "КАЛМАР - МБ" ООД - гр. Бургас, представлявано от Драган Маринов Митев и Ива Янчева Донева   На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №143/19.07.2019 г. за обект "Кабел ниско напрежение (НН) тип NАY2Y-J 4х185SMмм2 от ТНН на ТП "Сапани" (в ПИ с идентификатор 07079.9.341 по КК на гр. Бургас - местност "Бързият дол", бивша…

прочетете повече

Уведомление за издадено разрешение за строеж №О-78/22.07.2019г. за обект: „СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ДОГРАМА", с местонахождение УПИ VII-1682, бивш масив 40, бивша местност „Сърт тарла", землище на кв. Долно Езерово

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №О-78/22.07.2019г. за обект: "СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ДОГРАМА", с местонахождение УПИ VII-1682, бивш масив 40, бивша местност "Сърт тарла", землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.5.1682 по КК на гр. Бургас. Разрешението за строеж подлежи на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ. АРХ. ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВАГл.…

прочетете повече