Обяви и съобщения

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №41-„З"/30.09.2018г. и Решение №3060/09.10.2019г. към него за "МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СЪЩЕСТВУВАЩА АСАНСЬОРНА ШАХТА И НАКЛОНЕНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА СЪС ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА В ОБЩА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С И

Съобщение за издадено Разрешение за строеж №41-"З"/30.09.2018г. и Решение №3060/09.10.2019г. към него за  "МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СЪЩЕСТВУВАЩА АСАНСЬОРНА ШАХТА И НАКЛОНЕНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА СЪС ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА В ОБЩА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА  С ИД. 07079.607.54.1- ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ НА ВХ.4, БЛ.54, Ж.К."ЛАЗУР", ГР.БУРГАС"   Публикувано на: петък /11.10.2019г./                       Валидно…

прочетете повече

ДО Домоуправители и всички собственици в жилищна сграда бл.54, вх.1, 2, 3, 4 ж.к. "Лазур", гр.Бургас

    Съобщение за издадено Разрешение за строеж №39-"З"/26.09.2018г. за  "МОНТАЖ НА АСАНСЬОР В СЪЩЕСТВУВАЩА АСАНСЬОРНА ШАХТА И НАКЛОНЕНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА СЪС ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА В ОБЩА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА  С ИД. 07079.607.54.1- ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ НА ВХ.3, БЛ.54, Ж.К."ЛАЗУР", ГР.БУРГАС"                 ДО Домоуправители  и всички собственици в жилищна сграда бл.54, вх.1, 2, 3, 4 ж.к. "Лазур", гр.Бургас…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, МАРГАРИТА ИЛИЕВА САЛАВА, АЛЕКСАНДЪР ЕСА САЛАВА

    ДО СТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА УЛ."ХАДЖИ ДИМИТЪР" №27, С.ТРОЯНОВО, ОБЛ. БУРГАС     МАРГАРИТА ИЛИЕВА САЛАВА УЛ."ЦАР АСЕН" №93, ВХ.2, ЕТ.2, ГР. БУРГАС     АЛЕКСАНДЪР ЕСА САЛАВА  УЛ."ЦАР АСЕН" №93, ВХ.2, ЕТ.2, ГР. БУРГАС                Уведомяваме Ви, че на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ е издадена Заповед №2146/ 02.08.2019г.  на главен експерт отдел ГАТИ за допълване Разрешение за строеж…

прочетете повече

Съобщение до „ЗООХРАНИНВЕСТ"ЕООД и „КОМФОРТ"АД

ОБЩИНА БУРГАС  08-00-1287/ ДО"ЗООХРАНИНВЕСТ"ЕООДГР.СТАРА ЗАГОРА, Ж.К."ИНДУСТРИАЛЕН",ПРОМИШЛЕНА №23, ФУРАЖЕН ЗАВОД   ДО"КОМФОРТ"АДГР.СОФИЯ 1517Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ."БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ"№260 Уведомяваме Ви, със Заповед №2055/24.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.472, 07079.605.168 и 07079.605.175 по КК на гр.Бургас в границите…

прочетете повече

Съобщение за издаден Констативен акт №П-20/26.08.2019 г.

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-20/26.08.2019г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.              Община Бургас, съобщава на наследници на Тодор Георгиев Велков -   Диана Атанасова Велкова, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7; Стела Тодорова Георгиева, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8,…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицето, посочено в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/, ет. 4, стая № 1, от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация. В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния акт, ведно със съобщението ще…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: «Физкултурен салон, мултифункционални зали и топла връзка към СУ «Св. св. Кирил и Методий» в УПИ I, кв.106, ЦГЧ, гр. Бургас».  

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.   В случай, че не се явят…

прочетете повече