Обяви и съобщения

Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв.“Сарафово“

  Съобщение до собствениците на УПИ XXI в кв.58 по плана на кв."Сарафово" , гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.876 по КК на гр.Бургас   Публикувано на : четвъртък,  9 май 2019 год. Валидно :  петък, 24 май 2019 год.                                ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"       ДО   СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 07079.820. 876 ПО КК НА ГР.БУРГАС   ПАНАЙОТ…

прочетете повече

Съобщение до Димка Атанасова Шивачева

  ДИМКА АТАНАСОВА ШИВАЧЕВА Ж.К."ВЪЗРАЖДАНЕ", ЖЛ.№42, ВХ. 2, ЕТ.3 ГР. БУРГАС   С настоящето Ви уведомяваме , че е издадена Заповед №583/11.03.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Лозницата", землище гр. Българово, Община Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-203/15.06.2005г. на Областен управител на Област Бургас, в частта на новообразуван поземлен…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ЗЛАТКА ТОДОРОВА ЧАПКЪНОВА Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 32, ВХ. 1, ЕТ. 9, АП.25 ГР. БУРГАС                                                                           МАРИЙКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №8 ГР. БУРГАС   ТЕОДОРА КЪНЧЕВА ДИНКОВА Ж.К. МЕДЕН…

прочетете повече

Съобщение до Димитринка Михайлова Кипрова

  ДИМИТРИНКА МИХАЙЛОВА КИПРОВА Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ.№52, ВХ.2, ЕТ.З, АП.ЗО ГР. БУРГАС     С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева, с искане за разглеждане на проект за изменение на ПНИ на с.о." Острица 2", землище…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринк

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.975 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1133/07.052019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, с която е…

прочетете повече

Община Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ в кв.17 по плана на с.Маринка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №1133/07.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение…

прочетете повече

Разпределение на пасищата, мерите и ливадите, съгласно годишния план за паша за стопанската 2019/2020г.

ПРОТОКОЛ   На 23.04.2019 г., комисия, назначена със заповед №663/20.03.2019г. на Кмета на Община Бургас, в състав:           Председател:           Директор на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас           и членове: 1.        Началник- отдел "Поземлени отношения" към Дирекция "Управление на общинската собственост"…

прочетете повече

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „ОБОРИЩЕ“№3

Изх. №70-00-2433/4/03.05.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ОБОРИЩЕ"№3 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-13/01.04.2019г. за  строеж: "Вътрешно преустройство на ателие с идентификатор  07079.609.232.2.4 по КК на гр. Бургас в апартамент разположен в "Жилищна сграда", находящ се в  ПИ с идентификатор 07079.609.232 по КК на гр. Бургас, УПИ V-2073, кв.63 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас…

прочетете повече