Обяви и съобщения

Съобщение до Милка Тодорова за издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.20г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Милка Тодорова с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.НХК, кв.28, бл.7, вх.Б, ет.1 за издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.2020г. Във връзка с влязла в сила Заповед №3562/21.11.2019г. на Зам.-кмет СИРР за премахване на незаконен строеж: "Тераса към жилищен апартамент №2", находящ се в УПИ I-199, кв.28 по плана на кв."Долно…

прочетете повече

Съобщение до Жана Петрова Янева

ДО ЖАНА ПЕТРОВА ЯНЕВА Ж. К."ИЗГРЕВ" БЛ. 32, ВХ. 4, ЕТ. 3 ГР. БУРГАС   Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 2108 от 21.08.2020год. на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.1825  по КК на гр. Бургас, с който в условията на чл.16 от ЗУТ и при съобразяване с ПУП-ПУР за територията…

прочетете повече

Съобщение до Фелипе Перейра, Елена Ефименко, Силвия Акименко, Румяна Фолц, Коста Стаматов и Мария Златева за изготвен проект на ПУП-ПЗ за новообразуван поземлен имот по плана на с.о.Каптажа

ДОФИЛИПЕ ДЖОРДЖЕ ПЕРЕЙРАЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕФИМЕНКОСИЛВИЯ АПОСТОЛОВА АКИМЕНКОРУМЯНА АПОСТОЛОВА ФОЛЦКОСТА ДИМОВ СТАМАТОВМАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА- собственици на ПИ,находящи се в с.о. Каптажа,землище на с.Изворище, община Бургас   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за новообразуван поземлен имот /НПИ/ № 167.300 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. Каптажа, землище на с.Изворище, община Бургас,…

прочетете повече

Покана за изразяване на интерес за партньорство с Общината по процедура BG05M9OP001-2.056

  ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАИЦИИ и РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" - КОМПОНЕНТ 2,  ОПЕРАТВИНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 2014 -2020 Г.   В контекста на…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО СТОЙЧО НИКОЛОВ СТОИЛОВ УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ №3, ЕТ.3, АП.5 ГР. СОФИЯ   ЛИЛИ ПЕТРОВА СТАВРОВА - СТОИЛОВА УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ №3, ЕТ.3, АП.5 ГР. СОФИЯ   СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА БЕЛИЧЕНОВА УЛ. НЕВЕСТИНА СКАЛА №13, ВХ. А, ЕТ.8, АП.15 ГР. СОФИЯ     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2001/12.08.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции…

прочетете повече

Съобщение до Наско Димов Недялков

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО НАСКО ДИМОВ НЕДЯЛКОВ  Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.16, ВХ.8, ЕТ.3, АП.9 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2224/03.09.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1325  по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018122…

прочетете повече

Съобщение до Ивайло Фанев за изготвен проект на ПУП-ПРЗ за УПИ

ДОИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВж.к."Красно село"бл.208,вх."Ж",ет.11,ап.29Гр.София/За ПИ с ид.07079.3.1303/ Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968 , ПИ с идентификатори 07079.3.1967 и 07079.3.1968 по КК на гр.Бургас, находящи се в предвиденото с ОУП разширение на населеното място , с което  от УПИ VI-1967  и УПИ XI-1968 се обособяват три нови самостоятелни УПИ, отредени за ПИ с идентификатори по КК на гр.Бургас,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ

ДОИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВЖ.к."Красно село"бл.208,вх."Ж",ет.11,ап.29Гр.София/За ПИ с ид.07079.3.1303/ Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968 , ПИ с идентификатори 07079.3.1967 и 07079.3.1968 по КК на гр.Бургас, находящи се в предвиденото с ОУП разширение на населеното място , с което от УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968 се обособяват три нови самостоятелни УПИ, отредени за ПИ с идентификатори по КК на гр.Бургас, с функционално…

прочетете повече