Обяви и съобщения

Съобщение до „ССУ – БЪЛГАРИЯ“ ООД

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №13/05.01.2021г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас. Същата е неразделна част от Заповед №2979/06.11.2020г. на Зам.-Кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас. Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 -…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: КПИИ за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.182 по плана на Зона Д, к-с "Меден Рудник", ПИ 07079.671.200 по КК на гр. Бургас" и "Изменение на ВиК схема към ПУП-ПРЗ на Зона Д, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".         …

прочетете повече

На 14 януари в платформата Zoom ще се проведе обществено обсъждане относно схеми за преместваеми обекти

Във връзка с изискванията на чл.62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 14.01.2021 г., от 15:30 часа, в платформата Zoom ще се проведе обществено обсъждане на: - Актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 в УПИ І в кв.45 - "Районен парк" по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас. - Актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 в УПИ I-179,306, отреден - "за парк", кв.19 по плана на…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

прочетете повече

Определяне на масиви за ползване в землищата на територията на община Бургас - за календарната 2021 година

ЗАПОВЕД № РД 04-620/22.12.2020г. НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БУРГАС, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПО РЕДА НА ЧЛ.37ж, АЛ.11 ОТ ЗСПЗЗ - за календарната 2021 година

прочетете повече

До „Буревестник 29" ООД гр.Бургас, ул."Проф.Асен Златаров"№43

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2493/24.09.2020г. на Заместник кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за отказване на одобряване на изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/  и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XI-2388 и УПИ XII-2357 в кв.21 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.618.126 и 07079.618.121 по КК на гр. Бургас.   Заповедта подлежи на обжалване…

прочетете повече

До: Заинтересованите собственици на УПИ I-361 в кв. 37 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Антим I“ №33 Административна преписка №94-01-28733/07.01.2021 г. на Община Бургас

          ОБЩИНА БУРГАС уведомява на основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) относно писмена покана на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) с изх. №94-01-28733/07.01.2021 г. на Община Бургас до установените собственици на УПИ I-361 в кв. 37 по плана на ЦГЧ-Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Антим I" №33, за започнато в дирекция "Устройство…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече