Обяви и съобщения

Съобщение до Яни Дончев

  ЯНИ ПЕТРОВ ДОНЧЕВ УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№11 С. КРУМОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1799/03.07.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Иван Ганев Станев, върху новообразуван поземлен имот №501.913 с площ 338 кв.м., находящ се в с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, по плана на новообразуваните…

прочетете повече

Издадено е разрешение за строеж на „СГРАДА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА АЛУМИНИЕВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

Община Бургас съобщава на основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №О-79/22.07.2019г. за обект:" "СГРАДА ЗА  ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА  АЛУМИНИЕВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОБУВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЦЕХОВ ТРАФОПОСТ"  В УПИ ІV-333, КВ.78,         ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07332.64.654 ПО КК, МЕСТНОСТ "МОКРИЯ КАМЪК"  (БИВША "ВАЯ КАЙРЯК"), ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БЪЛГАРОВО, ОБЩИНА БУРГАС, приложение към което…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда в: с идентификатор 07079.610.240.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ-Бургас

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда в: с идентификатор 07079.610.240.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I, кв.44 по плана на ЦГЧ-Бургас Изх. №70-00-7405/32/24.07.19г. СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж П-35/19.06.2019г. за строеж: "Вътрешно преустройство на офис с Идентификатор 07079.610.240.1.10, находящ се в партера на административна сграда, в заведение за обществено хранене тип бирария с малка…

прочетете повече

Съобщение до Г-н Димитър Данаилов с адрес: ул. Абоба 7, ет. 7, гр. Бургас Г-жа Луиза Христова, с адрес:, Ул. Цар Симеон № 104, гр. София, Район Възраждане Г-жа Лили Гилади и г-н Мешулам Алалуф с адрес: ул. Славянска 38А, гр. Бургас

ДО: Г-н Димитър Данаилов с адрес: ул. Абоба 7, ет. 7, гр. БургаГ-жа Луиза Христова,  с адрес:, Ул. Цар Симеон  № 104, гр. София, Район ВъзражданеГ-жа Лили Гилади и г-н Мешулам Алалуф с адрес: ул. Славянска 38А, гр. БургасИзх. №94-01-36015(13)/11.06.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас Община Бургас предприема действия по изпълнение на ремонтно-възстановителни…

прочетете повече

Съобщение до г-жа Антония Генкова с адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас

ДО: Г-жа Антония Генкова с адрес: ул. Алеко Богориди 53, гр. Бургас Изх. №94-01-36015(14)/11.06.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас уведомява, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас Община Бургас предприема действия по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на съществуващи сгради, попадащи в границите на Групова недвижима културна ценност "Ансамбъл ул. Богориди" в централната…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици на съществуваща жилищна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас

ДО: Всички собственици на съществуваща жилищна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 28, гр. Бургас Изх. №94-01-36015(15)/11.06.2019 г.   СЪОБЩЕНИЕ    Община Бургас уведомява, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на общински съвет Бургас Община Бургас предприема действия по изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на съществуващи сгради, попадащи в границите на Групова недвижима…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на Стадион и спортна база в УПИ IV-66,71, кв.4А по плана на ПЗ "Юг-Запад", ПИ с идентификатор 07079.663.697 по КККР на гр. Бургас и довеждаща инфраструктура, гр. Бургас".  

прочетете повече

Съобщение до Калин Стефанов Митев и Жулиета Стойчева Атанасова

    Уведомление за изготвен ПУП - ПРЗ за УПИ  II-179 в кв. 19,  по плана на жк."Изгрев", парк Велека, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.178 по КК на гр.Бургас       ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"     ДО КАЛИН СТЕФАНОВ МИТЕВ УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"  №62,  ЕТ.4  ГР. БУРГАС       ЖУЛИЕТА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА УЛ."ПОП ГРУЮ" №64, ЕТ.6, АП.17 ГР. БУРГАС        Уведомяваме Ви, че е…

прочетете повече