Обяви и съобщения

Съобщение до Катя Георгиева за изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ по плана на землище кв.Банево

ДО: КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВАУЛИЦА "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№23КВАРТАЛ БАНЕВОГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.524 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас.Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.На основание…

прочетете повече

Съобщение до Катя Желязкова Георгиева

ДО: КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА УЛИЦА "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"№23 КВАРТАЛ БАНЕВО ГРАД БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.524 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв. Банево, гр. Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30…

прочетете повече

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник бр.41 от 08.05.2020г. съобщение за одобрен план-схема

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т    О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.41 от 08.05.2020г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №7-11/27.02.2020г. на Общински съвет Бургас е одобрен план - схема за разполагане на два броя преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, в УПИ II-314 в кв.41 по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, отреден - "за озеленяване и благоустрояване". Решението подлежи на…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Христо Ботев"50, ВХ.Б И ВХ.В

№ 70-00-2287/2/07.05.2020г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" № 50,  ВХ.Б И ВХ.В ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвено Решение №1010/30.04.2020г от Гл. експерт арх. Димитър Алексиев, отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас за оттегляне на  разрешение за строеж №П-17/07.04.2020г. за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА …

прочетете повече

Съобщение до Иван Радев Иванов, Ради Тодоров Тодоров и Еленка Стефанова Тодорова

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ  "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС РАДИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ   "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА  "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №5, ЕТ.1ГР. БУРГАС На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №941/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени…

прочетете повече

Съобщение до Димитър Василев Димитров

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ  С. КАРАНОВО, ОБЩИНА АЙТОС На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №940/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.2086 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №077029 по недействаща КВС, бивша местност "Хайнлъка")…

прочетете повече

Съобщение до Иван Радев Иванов, Ради Тодоров Тодоров и Еленка Стефанова Тодорова

ДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ   "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС   РАДИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС   ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА "ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" № 5, ЕТ. 1 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №941/21.04.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните…

прочетете повече