Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ВЕЛИКОВ

  ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ВЕЛИКОВ УЛ."ЛОЗЕНГРАД"№11 ГР. АЙТОС   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2397/29.08.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Рангел Стоянов Имперов, върху новообразуван поземлен имот №501.966 с площ 1 668 кв.м., находящ се в с.о."Острица 2", землище кв. Банево, по плана на новообразуваните имоти на с.о."Острица…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

  ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.169, ВХ.1, АП.6 ГР. БУРГАС Във връзка с постъпило в Община Бургас искане вх.№ 94-Щ-1/13/04.09.2018г. от Маргарита Иванова, жалба вх. №94-Щ-1/17/21.01.2019г.  от Маргарита Иванова и искане вх. №94-01-4775/08/02/2019г. от Добромир Димитров Георгиев и Доротея Димитрова Николова, наследници на Димитър Тодоров Георгиев и Соня Добрева Георгиева за изменение в обхвата на новообразуван поземлен имот…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТАНКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ И НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

  До: СТАНКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА УЛ."АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ (Н. КОФАРД №61) ГР.БУРГАС   ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ УЛ."АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ (Н. КОФАРД №61) ГР.БУРГАС   НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ УЛ."АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ (Н. КОФАРД №61) ГР.БУРГАС     Във връзка с постъпило в Община Бургас искане вх.№ 94-Щ-1/13/04.09.2018г. от Маргарита Иванова- Андонова, жалба вх. №94-Щ-1/17/21.01.2019г.  от Маргарита Иванова - Андонова и искане вх. №94-01-4775/08/02/2019г. от…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със…

прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на ОбС-Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕО Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.78 от 04.10.2019г. са обнародвани:                   - Решение №60-3-3/30.07.2019г.  на Общински съвет Бургас - за одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на УПИ XII, ХIII, XIV, XV, XVIII и XIX в кв.7 по плана на ж.к. "Славейков",  гр. Бургас, с който се променя границата между устройствени зони Т23 и 1/Жг,…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения , Акт за прихващане или възстановяване, Протокол.                В случай, че не се явят в посочения…

прочетете повече