Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече

Съобщение до Иван и Райна Чолакови

  ДО ИВАН ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ РАЙНА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА - съсобственици на ПИ, находящ се в с.о. Острица 2, землище на кв.Банево, гр.Бургас             Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707.69 по КККР на гр.Бургас, находящ се в с.о. Острица 2, землище на кв.Банево, гр.Бургас, с който се предвижда ново свободно основно застрояване и допълващо застрояване, разположени на 4,0 м от…

прочетете повече

Съобщение за вътрешно преустройство на кабинет за нетрадиционна медицина в ж.к. "Лазур"

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж  №34-"З"/ 04.08.2020 г. за обект: "Вътрешно преустройство на кабинет за нетрадиционна медицина с идентификатор 07079.607.33.1.50, ж.к. "Лазур", гр. Бургас в амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ", находящ се в УПИ V, кв.19 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.262 по КККР на гр. Бургас.    ДО Нешко Василев Гугушев, Ганка Петрова…

прочетете повече

Съобщение за "Дървен навес" от неизвестен извършител

Община Бургас съобщава на заповед №2235/08.09.2020г. на Зам.- кмет "СИРР" на Община Бургас, издадена на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.57а, ал.1, т.1, предложение първо и второ и т.2, предложение първо от ЗУТ. До: Неизвестен извършител   Община Бургас, съобщава че за строеж: "Дървен навес", с размери 3.10/6.00м. и Н=2.90м, поставен в ПИ с идентификатор 07079.30.1072 по КК на гр. Бургас, УПИ LIII, кв.54 по плана на кв. "Крайморие", гр.…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж №143/24.08.2020г.

До Росица Георгиева Димитровагр.Бургас, ул.Ал.Велики №15 До Росица Георгиева Димитровагр.Бургас, ул.Ал.Велики №15 До Лилия Светославова Симеоновагр.Бургас, ул.Морска №18 До Людмила Иванова Ушева-Шивачевагр.София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-18 №4, ет.6, ап.33 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №143/24.08.2020г. за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда с идентификатор 07079.610.306.4…

прочетете повече

В ДВ са обнародвани следните съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.85 от 02.10.2020г. са обнародвани:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450,…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на „ ул. Цар Симеон I", № 78

№ 94-01-28782/06.10.2020г. Дирекция "ЦАУ "Приморие", Община Бургас   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на " ул. Цар Симеон I", № 78. Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка ал.2, т. 3 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-62/23.09.2020г. за обект "Вътрешно преустройство на стоматологичен кабинет с идентификатор 07079.611.83.1.8 в жилище в съществуваща жилищна сграда в УПИ V , кв. 103, ул. " Цар…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече