Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас

  О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА  БУРГАС ул. Александровска" № 26   На основание чл. 44, ал. 1,  т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и Заповед № 1126/03.05.2019 г. на Кмета на Община Бургас Димитър Николов:     ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - "П.К.ЯВОРОВ" - ГР.БУРГАС…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 07.05.2019- 09.05.2019г., от 18.30 до 10.00 часа, ВЗК Христо Ботев- гр. Бургас ще проведе третиране с хербицид на посев със слънчоглед в землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас. Предвидените за третиране площи се намират в м. Край село, масив 83, с площ 378 дка., отстояние от кв. Долно Езерово- 1 км., от кв. Лозово- 3 км. Третирането ще се извърши с наземна техника,  препарат…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.          В случай, че не се явят в посочения…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Акт за прихващане или възстановяване.                В случай, че не се явят в посочения срок,…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 15.05.2019г. от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден, ДП "Национална компания железопътна инфраструктура", Дирекция "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност" ще проведе наземно третиране с хербицид НАСА 360 СЛ по обектите на железопътната инфраструктура- ж.п.гара Бургас, гара Вл. Павлов, Товарна гара, ж.п. гара Бургас разпределителна,…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 10.05 до 13.05.2019г., между 06.00часа - 11.00часа и 17.30- 20.00часа, земеделски производител Христо Стефанов Казаков ще извърши третиране срещу плевели на посеви с пшеница, находящи се в землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас. Предвидените за третиране площи са, както следва: -         320 дка., отстоящи от населеното място на 5 кв., находящи се в…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХІII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ХІII-1272, кв.110 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.205 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1088/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.128 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1086/25.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание №1086/25.04.2019г., с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за…

прочетете повече