Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.                В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

прочетете повече

Съобщение до Росица Дончева относно постъпило заявление за възстановяване на собственост върху новообразувани имоти, находящи се с в с.о. Каптажа, землище в сИзворище

До:РОСИЦА СТРАТИЕВА ДОНЧЕВАЖ.К."СЛАВЕЙКОВ", бл. № 55, вх.18, ет.3, ап.43гр.Бургас УВАЖАЕМА Г-ЖО ДОНЧЕВА, В Община Бургас е постъпило Заявление вх. №94-01-16057/15.05.2018г. от Катя Михайлова Гюсева, наследник на Михаил Стаматов Михов, за възстановяване на собствеността върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. Каптажа, землище с. Изворище. С плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о."Каптажа", землище на с. Изворище,…

прочетете повече

Съобщение до Милка Тодорова за издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.20г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Милка Тодорова с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.НХК, кв.28, бл.7, вх.Б, ет.1 за издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.2020г.                 Във връзка с влязла в сила Заповед №3562/21.11.2019г. на Зам.-кмет СИРР за премахване на незаконен строеж: "Тераса към жилищен апартамент…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на ПЗ „Юг-запад"

Уведомяваме  Ви, че за  УПИ VII-29 кв.2, по  плана  на ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.663.628  и ПИ 07079.663.629 по КК на гр. Бургас е одобрена заповед № 2347/16.09.2020г., на Зам. Кмет на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ Заповедта  е изложена в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.      На основание чл.215 ,ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересованите могат да  направят писмени  …

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Пиротска" №28

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. "Пиротска" №28. Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка ал.2, т. 3 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-59/10.09.2020г. за обект : "ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА "ОФИС 1 В "ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" В ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XI - 940, КВ. 136 ПО ПЛАНА НА ГР. БУРГАС."находящ се: ПИ с идентификатор 07079.608.73 по КК на гр. Бургас, УПИ XI - 940, кв.136 по плана…

прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права на ж.сграда ул."Княз Борис"52, гр.Бургас

Изх. № 94-01-24758/1/28.09.2020г.Дирекция "ЦАУ "Приморие" ,Община Бургас ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "КНЯЗ БОРИС" №52, ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка с ал.2, т.3 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж №П-53/24.08.2020г. за обект:"ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.242.1.17 И ПРИЛЕЖАЩОТО КЪМ НЕГО ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО ИМ НА ДВЕ…

прочетете повече

Съобщение до Иван Статиров за подадено заявление относно новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. „Брястите“, землище кв. Меден Рудник

ДО:    ИВАН ГИНОВ СТАТИРОВЖ.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, БЛ. №92, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 49ГР. БУРГАС                                                                                               УВАЖАЕМИ Г-Н СТАТИРОВ, С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило…

прочетете повече