Обяви и съобщения

Съобщение до Никола Георгиев

  Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на: Никола Атанасов Георгиев; с административен адрес: ул."Люлин" № 23, ж.к. "Меден рудник", гр.Бургас, за съставен Констативен акт № В-3/17.09.2019г. за премахване на строеж "Едноетажна постройка с размери 5.80м./3.20м - Обект №4 по схема", построен в поземлен имот с идентификатор  07079.653.201 по КК на гр. Бургас УПИ XXI-8, кв. 142, по плана на…

прочетете повече

Съобщение до Денчо Тодоров, Валентин Николов, Наталия Стефанова, Лидия Смищенко, Янимир Маджаров, Йордан Арнаудов и Теодор Чакъров

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДЕНЧО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ   Ж.К. "ИЗГРЕВ" №53, ВХ.1, ЕТ.9, АП.22 ГР. БУРГАС   ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛОВ    УЛ. "ВЪЛНОЛОМ" №2, ЕТ.1, АП.4 ГР. БУРГАС   НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА      Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК" №13, ВХ.1, ЕТ.6, АП.16 ГР. БУРГАС   ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА СМИЩЕНКО  УЛ. "ВЪЛНОЛОМ" №2, ЕТ.1, АП.3 ГР. БУРГАС   ЯНИМИР СВЕТОЗАРОВ МАДЖАРОВ УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" №41, ЕТ.3, АП.5 ГР.…

прочетете повече

Електроенергиен системен оператор" ЕАД започва ремонтни дейности в периода от 11.11.2019г. до 04.12.2019г.

До всички заинтересовани лица В Община Бургас е постъпило уведомление рег. №70-00-8686/08.11.2019г. от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, че дружеството започва ремонтни дейности в периода от 11.11.2019г. до 04.12.2019г. на територията на Община Бургас, в трасето на ВЛ 110 kV "Вая" от п/ст "Бургас - 400 kV" до п/ст "Меден Рудник".  

прочетете повече

Съобщение до Любен Георгиев Иванов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №43 ГР. ПАЗАРДЖИК     Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7713/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас"" се установи, че трасето на въздушната електропроводна…

прочетете повече

Съобщение до Мария Паскалева Маджарова, Мария Димчева Стефанова и Петя Димчева Маджарова

  МАРИЯ ПАСКАЛЕВА МАДЖАРОВА УЛ."ДЕБЕЛТ" №11, ВХ.4, ЕТ.7 ГР. БУРГАС   МАРИЯ ДИМЧЕВА СТЕФАНОВА Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.№29, ЕТ.8, АП.47 ГР. БУРГАС   ПЕТЯ ДИМЧЕВА МАДЖАРОВА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№182, ЕТ.6, АП.38 ГР. БУРГАС   С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото заявление вх.№94-01-22564/10.07.2019г. от Мария Паскалева Маджарова за изменение на плана на…

прочетете повече

Съобщение до Емануил Христов Томов

  ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ ТОМОВ Ж.К. ОБЕЛЯ 2, БЛ.245, ВХ. В, ЕТ.1, АП.50 ГР. СОФИЯ     Като наследници на Войно Христов Томов, Ви уведомяваме че постъпилото в Община Бургас заявление вх.№94-01-4079/3/05.02.2019г. от Мария Христова Томова,  ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, в…

прочетете повече

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „Алеко Богориди“ №37

Изх. №70-00-7680/4/08.11.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" №37 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж строеж № П - 64 / 29.10.2019 г. за строеж "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.209.1", находящ се  в ПИ с идентификатор 07079.611.209 по КК на гр. Бургас, УПИ II - 1937, кв. 35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ДО ДОНКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ ЧРЕЗ АНКА ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА - ПЪЛНОМОЩНИК ГР.БУРГАС, В.З."МИН.БАНИ" УЛ."ПЪРВА"№2                                                ДО ХРИСАНТИ КИРЯКОВА ГЕОРГИЕВА Р-Н "ЛОЗЕНЕЦ", УЛ."ПЛАЧКОВИЦА" №117, ЕТ.5, АП.17,ГР.СОФИЯ     ДО СТЕФАН КИРЯКОВ СТЕФАНОВ УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"31, ГР.БУРГАС   ДО МАНДА…

прочетете повече