Обяви и съобщения

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Христо Ботев"№1 за вътрешно преустройство на обект

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"№1 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-38/27.06.2019г. за обект: "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.111.1.10 ПО КК НА ГР. БУРГАС В БЪРЗА ЗАКУСКА", находящ се в партера на сграда с идентификатор 07079.610.111.1, ПИ с идентификатор 07079.610.111 по КК на гр. Бургас, УПИ Х - 609, кв. 49 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Христо Ботев"№1 за смяна на предназначението на складово помещение

№94-01-22180/3/23.08.2019г.     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"№1   Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-41/22.07.2019г. за "СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО  НА СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.610.217.2.10 ПО КК НА ГР.БУРГАС В АПАРТАМЕНТ" находящ се в подпокривното пространство на жилищна сграда с идентификатор 07079.610.217.2, ПИ с идентификатор…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН УПРАВИТЕЛ НА "ХУБЕРТУС ХОЛДИНГС" ЕООД УЛ. "ЛЕРМОНТОВ" №43, ЕТ.1, АП.3  ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1704/26.06.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ XIII-1222 в кв.15, землище Сарафово, местност…

прочетете повече

Одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-53, кв.178, по плана на зона „Д", ж.р. „Меден Рудник"

ДО Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2267/19.08.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-53, кв.178, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.195 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече

Съобщение до Радостина Петрова Кривошиева

ДО РАДОСТИНА ПЕТРОВА КРИВОШИЕВА УЛ."МАКЕДОНИЯ"№13, ЕТ.1 ГР.БУРГАС       Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1548/07.06.2019г.  на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която е коригирана допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №308/11.02.2019г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас. Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж…

прочетете повече

ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 54А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪР И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Относно: Прекратяване издаването на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастър и имотния регистър Уведомяваме Ви, че на основание § 33 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), от 22.08.2019 г. влиза в сила изменението на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, съгласно което: 1. Органите, които въвеждат строежите в експлоатация, следва да не изискват документ, издаден…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения , Акт за прихващане или възстановяване, Протокол.                  В случай, че не се явят в посочения…

прочетете повече

Съобщение до Румяна Минчева за назначена комисия

Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на:   Г-ЖА РУМЯНА ИЛИЕВА МИНЧЕВАУЛ. "ОБОРИЩЕ" №44ГР. БУРГАС   Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.33, ВХ.3, ЕТ.4, АП.12ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,   Във връзка с постъпил в Община Бургас сигнал с вх. №94-01-12912/8/ 22.07.2019г., относно самосрутена бетонна плоча на второ ниво на постройка, находяща се…

прочетете повече