Обяви и съобщения

Обществено обсъждане на проект на Заповед за обявяване на ЗЗ "Бакарлъка" по НАТУРА 2000

Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици "Бакърлъка", с идентификационен код BG0002077. Защитената зона е разположена в землищата на кв. Крайморие, община Бургас, с. Равадиново, с. Росен, гр. Созопол и с. Черноморец, община Созопол, област Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до наследниците на Никола Костадинов Ганчев за одобрена пазарна оценка на 23/693 кв. метра ид. части от ПИ №501.176 по ПНИ с.о. "Острица 2" землище кв. Банево, гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 3465/10.11.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 23/693 кв.м. ид.ч. от поземлен имот пл. № 176, целият с площ от 693 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас.По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти, 23/693 кв.метра идеални части попадат върху бивш имот №…

прочетете повече

Съобщение до Христо Христов и Марийка Станкова за одобрено изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Черниците и училищното" в землището на с.Маринка, Община Бургас

ДОХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВК-с "Лазур" бл.78 вх.2 ет.8 ап.31Гр.Бургас ДО МАРИЙКА ИВАНОВА СТАНКОВАК-с "Славейков" бл.76 вх.2 ет.3 ап.31Гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2292/25.08.2009 г. на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.13, т.1 предложение първо и т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрено изменението на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Черниците и училищното" в землището на с.Маринка, Община Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици на бл.6, мина „Върли бряг" гр. Бургас

Изх. №94-Г-54/17.07.09 г. ДО: всички собственици на бл.6, мина "Върли бряг" гр. Бургас Уведомяваме Ви, че за УПИ ІІ-771 в кв.6 по плана на Промишлена зона "М. Рудник"- гр. Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст. 1 на ТД "Възраждане", всеки ден от 8.30 до 12.30 ч.На основание чл.128, ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Възраждане" до Община Бургас, в 30 дневен…

прочетете повече

Покана за общественo обсъжданe на Стратегическо екологично проучване на развитието на вятърна енергия в България

Място и време на срещaтa: гр. Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, Заседателна зала, 16.12.2009 г. (сряда), 18:00 ч.   Подробности за срещата: Срещата цели да предостави форум на заинтересованите страни за дискусия на предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на вятърна енергия в България и региона. Тя се провежда по проект "Стратегическо екологично проучване на развитието на вятърна енергия…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:   "Реконструкция на спортна площадка - баскетболно/волейболно игрище, Борисова градина, гр.Бургас находяща се в кв.27, по плана на ЦГЧ Запад" "Реконструкция на спортна площадка…

прочетете повече

Съобщение до Всички заинтересувани на кв.15 и бл.61 , кс."Лазур" Община Бургас

ДоВсички заинтересувани на кв.15 и бл.61 , кс."Лазур"Община Бургас Уведомява Ви, че със заповед № 3730/30.11.2009 г. на Заместник кмет на Община - гр. Бургас е одобрено изменението на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ, кв.15 по плана на ж.к. "Лазур" и заповед № 3751/30.11.2009 г. на Заместник кмета на Община - гр. Бургас е одобрен РУП на УПИ ІІ кв.15 по плана на ж.к. "Лазур". Заповедите са изложени в стая № 203 на ТД "Зора" всеки ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.На основание…

прочетете повече

Свободна позиция за медицинска практика в квартал Банево

  Община Бургас уведомява общопрактикуващите лекари за наличие на свободна позиция за медицинска практика от 22.12.2009 г., с месторабота квартал Банево, при условия: Общински помещения за 1лв. м2 от 52 м2, включващи чакалня, кабинет, манипулационна, детска консултация, стая за почивка и тоалетна. Възможност за обслужване на около 1000 пациента.

прочетете повече