Обяви и съобщения

Предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на следните учебни заведения

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Младежки културен център", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в процедурата или техни упълномощени представители, в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Младежки културен център", гр. Бургас", както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масова информация, че ценовите оферти на допуснатите…

прочетете повече

Съобщение за закупилите документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет " Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас

Община Бургас, уведомява закупилите документация за участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет " Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота:   ЛОТ 1 - Подмяна на стара амортизирана дограма с нова от PVC профил за обект: 1. ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово;              …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Иван Пръвчев Иванов, гр. София

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Хипермаркет, КОО и паркинг в им. пл. N 28 в масив 82, местност "Хайнлъка", землище на гр. Бургас" с инвеститор Иван Пръвчев Иванов. Местоположение…

прочетете повече

Започва почистване и боядисване на стълбовете за улично осветление

Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с изпълнението на обект "Почистване и боядисване на СТ-стълбове за улично осветление по ул. "Стефан Стамболов", ул. "Демокрация", ул. "Сан Стефано", ул. "Христо Ботев" и ул. "Булаир", започва почистване от ръжда, грундиране, минизиране и боядисване на стълбовете за улично осветление на посочените улици. В срок до 06.07.2009 г. следва да бъдат премахнати от…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. „Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

Заповед за образуване на допълнителна избирателна секция №288

Заповед №1639/18.06.2009 г.       ДИМИТЪР НИКОЛОВ - Кмет на Община Бургас, като взех предвид Решение № 57/17.06.2009 г. на Районна избирателна комисия за народно събрание 2-ри избирателен район Бургас,  заявление  и заповед № 100/17.06.2009 г. от  Мария Танкова - началник ОЗ "ИН" - гр. Бургас и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.1 и чл. 41, ал.7  от…

прочетете повече

Съобщение на местната комисия по жилищноспестовни влогове относно включване в проектосписък на правоимащите

Местната комисия по жилищноспестовни влогове обявява, че съгласно измененията на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, притежателите на такива могат да ги прехвърлят на роднини по права и съребрена линия до трета степен, както и да подадат документи в Местната комисия за включване в последния проектосписък на правоимащите в срок до 31 декември 2009 г.       …

прочетете повече