Обяви и съобщения

Съобщение до Йосиф Чальовски, Гергана Миланова, Карина Чальовска и Александър Чальовски за започнато административно произдводство

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс уведомява лицата Йосиф Чальо Чальовски , Гергана Бориславова Миланова , Карина Емануилова Чальовска и Александър Емануилов Чальовски , че с писмо № 91-00-125/07.03.2012 г. на Началник отдел "КС, ВЕ" инж. Кр. Черкезова е започнато административно производство по реда на чл. 73, ал. 2 от Закона за културното наследство и е съставен…

прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 3 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32,…

прочетете повече

Съобщение до Иван Василев за започнато административно производство

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ИВАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, че с Уведомление №53-00-104(2)/09.04.2012г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, представляващ жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.23, вх.2, ет.2,…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ,…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици на им. пл. №1657 по плана на Зона Г в "Меден рудник"

Изх. №70-С-279/19.01.2012г.     Община Бургас ТД"Възраждане"                                                               ДО:Всички заинтересовани собственици на им.пл.№1657 по плана на зона "Г", ж.р."Меден рудник", гр.Бургас              Уведомяваме Ви, че за имот…

прочетете повече

Съобщение до Султана Кунева

Изх. №94-E-76/01.03.12г.        ОБЩИНА БУРГАС ТД"Възраждане"                                                                                    ДО: Султана Георгиева Кунева ул."Кракра"№20 гр.Бургас              …

прочетете повече

В Държавен вестник са обнародвани следните решения:

В Държавен вестник бр.29 от 10.04.2012г. са обнародвани следните съобщения : - Решение № 7-2/21.02. и 23.02.2012г. на Общински съвет - гр.Бургас за : 1. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на главен колектор Банево К-1-ВА и трасе на битов колектор К-100-ВА, гр.Бургас, Община Бургас ; 2.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението по т.1. - Решение № 7-3/21.02. и 23.02.2012г. на Общински съвет - гр.Бургас за : 1.Одобряване…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече