Обяви и съобщения

Временно е спряно движението по пътя под надлез СОМАТ

Поради извършване на ремонтни дейности на пътя под надлез СОМАТ, временно е спряно движението на моторни превозни средства по него в двете посоки.

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.10.2010 г. (петък) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.10.2010 г. (петък) от 13.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на ТП за обекти по Капиталова програма на Община Бургас 1.Изготвяне на ТП за обект: Детска ясла в УПИ І, кв.21 по плана на кв. «Сарафово» гр. Бургас /допълнителен корпус към ЦДГ №19 «Ален мак» 2.Изготвяне на ТП за обект: «Дневен център за деца и младежи с увреждания”…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: Паспортизация на озеленените площи, част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД "Приморие"-ЦГЧ (ЦГЧ , к-с "Република" и к-с" Възраждане")   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението…

прочетете повече

Съобщение до Иван Янакиев

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, уведомява ИВАН ГЕРЧЕВ ЯНАКИЕВ, че с Уведомление №53-00-208/19.10.2010г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, за изземване на общински имот, представляващ жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.70, вх.6…

прочетете повече

Съобщение до "Севастопол" ЕООД

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява "СЕВАСТОПОЛ" ЕООД, чрез управителя на дружеството Георги Георгиев Йорданов, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, е издадена Заповед № 2948/20.10.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на нежилищен имот - частна общинска собственост, предназначен за търговска дейност, находящ се в гр. Бургас, ж.к.…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

"Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас". За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0050   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain

прочетете повече