Обяви и съобщения

Уведомление до Васил Урумов, Малина Дараданова, Стоянка Трендафилова, Яна Дараданова, Павел Дараданов за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Меден Рудник"

ТД"Възраждане"Изх. №94-С-249/19.01.11 г. ДО: Васил Димитров Урумовкв. "Победа",ул."Чаталджа"№29гр. БургасДО: Малина Щелиянова Дарадановаж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет.5гр. Бургас ДО: Стоянка Илиева Трендафиловаж.к."Възраждане",бл.36,вх.А,ет.3гр. БургасДО: Яна Димова Дараданова ж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет.гр. БургасДО: Павел Христов Дарадановж.к."Бр. Миладинови" бл.66,вх.1,ет.6, ап.11гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед № 124/14.01.11 год. на…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

В Държавен вестник са обнародвани съобщения за изготвени проекти

Община Бургас Съобщение   В Държавен вестник бр.20 от 11.03.2011г. са обнародвани съобщения за  изготвени проекти за : ПУП - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20kV от ТП в УПИ І-48,49 (ПИ 07079.3.2352) до УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност "Оникилика" в землището на гр.Бургас ; ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод Ф250 ПЕВП от ПИ 07079.3.174 до УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност "Оникилика" в землището на гр.Бургас ; ПУП - Парцеларен…

прочетете повече

Съобщение до Бисер Иванов за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява БИСЕР ТАНЕВ ИВАНОВ, че е издадена Заповед № 559/09.03.2011г. на Кмета на Община Бургас за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.450, вх.Б, ет.8, ап. среден, поради изтичане на срока за настаняване, считано от 27.02.2011г. На основание чл.277, ал.1 във връзка с чл.61,…

прочетете повече

Съобщение до Георги Ивайлов за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАЙЛОВ, че е издадена Заповед № 557/09.03.2011г. на Кмета на Община Бургас за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.494, вх.4, ет.4, ап. десен, поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от 3 месеца. На основание чл.277, ал.1…

прочетете повече

Съобщение до Владимир Маринов за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ВЛАДИМИР ИВАНОВ МАРИНОВ, че с Уведомление №53-00-37/09.03.2011г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент, находящ…

прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас Съобщение     На основание чл.121, ал.1, във връзка с чл.128 от ЗУТ, на 16.03.2011 г. от 10:00 часа в ст.409 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на обекти : 1. Изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за кв.135Б и кв.135В по плана на Централна градска част - фаза окончателен проект ; 2. Изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на кв.1, 2, 4 и 5 по плана на с. Драганово .

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.03.2011 г. (четвъртък) от 15.00 часа, във връзка: Среща-дискусия на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения"

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.03.2011 г. (четвъртък) от 15.00 часа, във връзка: Среща-дискусия на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения" с участието на министъра на Министерството на околната среда и водите - Нона Караджова, кмета на Община Бургас - Димитър Николов, представители на общинска администрация, РИОСВ и ВиК ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението…

прочетете повече