Обяви и съобщения

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

"Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас". За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0050   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности: Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. - 2013 г.; Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност Документация   За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка,…

прочетете повече

Съобщение до Златка Станкова за приет проект за ПУП-ПРЗ за м-ст "Кованлъка"

Изх. № 70-Е-392/19.07.2010г. До Златка Георгиева СтанковаТД "Зора" Адрес: ж.к."Славейков" бл.20 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че с протокол № 16/ 11.06.2010г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за ПУП- ПРЗ за ПИ 050023, м-ст "Кованлъка", с. Твърдица, с цел промяна статута на земята и отреждането на имота за вилно строителство.Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите…

прочетете повече

Обявление за изплащане на обезщетение за отчуждаване на имот

Община Бургас О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   Община Бургас, на основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, уведомява ЩЕРИОН ДИНЕВ ДИНЕВ, пълномощник на Парашкева Щерионова Динева, Георги Банов Порашки, Марчи Димова Топчийска и Жени Димова Маврова-Чанкова, че обезщетението за отчуждаване на имот пл. №1855 е внесено в "Общинска банка" АД и изплащането започва от 02.11.2010 г.    

прочетете повече

Инвестиционно предложение на "РУСАЛКА 81” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО  в…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на "НОРД ХОЛДИНГ” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Предварително третиране на ИУМПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/" с инвеститор "ХОРД ХОЛДИНГ" АД. Местоположение на инвестиционното…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Димитър Николаев Георгиев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа в имоти пл. NN 13 и 14, масив 34, местност "Карабалъка" и имот пл. N 9, масив 33, местност "Курт баир", землище на с.…

прочетете повече