Обяви и съобщения

Съобщение до Пенка Трошанова-гр.Бургас за изготвен проект за ПУП-ПРЗ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                                    ДО 94-В-22/ 24.08.2009г.                                                  Пенка Златева Трошанова София, ул."Пушкин"№21 ап.20                                     …

прочетете повече

Съобщение до Марийка Михайлова - гр.Бургас за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на местност "Мадика", землище на гр.Бургас...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                                            ДО 70-Н-67/24.08.2009 год.                                                       Марийка…

прочетете повече

Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи

  О  Б  Щ  И  Н  А    Б  У  Р  Г  А  С     С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   Община Бургас открива процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост находящи се в землищата на територията на общината, за стопанската 2009/2010 год., съгласно списъци - Приложение № 2. Търговете ще се проведат…

прочетете повече

Заради авария ще бъде спряно движението на тролейбусите на 21 август от 10.00 до 12.00 часа

"Бургасбус" ЕООД - гр. Бургас съобщава на всички граждани и гости на гр. Бургас, че във връзка с възникнала авария на уличен водопровод на ул. "Яна Лъскова" ще бъде спряно движението на тролейбусите и изключено захранването на тролейбусната електрическа мрежа на 21.08.2009 г. от 10,00 ч. до 12,00 ч. В този интервал от време тролейбусният транспорт ще бъде заменен с градски автобуси в  интервал от 20 минути.

прочетете повече

Съобщение за премахване на въздушна кабелна и далекосъобщителна мрежа

 О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме, че със заповед №2235/18.08.2009г. на зам.-кмета на Община Бургас е наредено на неизвестен извършител в седемдневен срок, считано от 19.08.2009 г.  премахването на въздушна кабелна и далекосъобщителна мрежа по ул. "Гладстон" в участъка от бул."Иван Вазов" до ул."Сан Стефано", като в същата са посочени подробно позициите, на които е монтирана въздушната кабелна и далекосъобщителна…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:    "Реконструкция зелени площи, паркинг и велоалея по ул."Генерал Гурко" и ул."Адам Мицкевич" - гр.Бургас"   "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни…

прочетете повече

Съобщение във връзка с ремонтни дейности на ул. „Цар Симеон I"

Община Бургас Съобщение   От 07.00 часа сутринта на 22.08.2009 г. /събота/ до 07.00 часа сутринта на 25.08.2009 г. /вторник/, ще бъде затворено кръстовище ул. "Св.Св. Кирил и Методий" - ул. "Цар Симеон I", поради ремонтни дейности на ул. "Цар Симеон I". Умоляват се гражданите да не паркират автомобилите си по ул. "Цар Симеон I", в участъка от ул. "Св.Св. Кирил и Методий" до ул. "Ген. Гурко".

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев” в парк „Изгрев”, УПИ II, кв. 19, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.08.2009 г. (вторник) от 9,30 часа, в административната…

прочетете повече