Обяви и съобщения

Съобщение за измение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с.Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 27.06.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землището с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37/17.02.2006г. на областния Управител на област Бургас, за следният поземлен имот: ПИ 501.526 в с.о."Острица ІІ"; както е изменен…

прочетете повече

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАСОБЩИНА БУРГАСНа основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ - раздел XI-глава III(Приета с Решение №............. по Протокол №....... от ................. г. на Общински Съвет - гр. Бургас) Глава ІОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1.(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на “Летище Бургас” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Локална септична инсталация за механично пречистване и улавяне на замърсяванията от отпадни води от канализационната система на Летище Бургас”…

прочетете повече

Променя се маршрутът на товарните автомобили, досега преминаващи през "Трапезица"

Община Бургас Община Бургас уведомява водачите на всички пътни превозни средства за предстояща промяна в маршрутите за движение на товарните автомобили, досега преминаващи през кръстовище „Трапезица". С новата организация на движение, товарните автомобили ще се отклоняват по следните маршрути: * От път Е-87 - под надлез „Вл. Павлов", ул. „Крайезерна", надлез СОМАТ и ул. „Одрин". * От ул. „Проф. Якимов"…

прочетете повече

Предстои промяна в организацията на движението на кръговите кръстовища в Бургас

Община Бургас уведомява водачите на пътни превозни средства за предстояща промяна в организацията на движението на кръговите кръстовища в гр. Бургас. Промяната ще се въведе от 15.06.2008г. и ще включва кръстовището на ул. „Транспортна” с ул. „Проф. Якимов” и с бул. „Стефан Стамболов” (колело „София”) и кръстовището на ул. „Транспортна” с ул. „Димитър Димов” (колело „Варна”). При…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за промяна в цената на билетите в градския транспорт

ОБЩИНА БУРГАС Съобщение Община Бургас уведомява гражданите и гостите на град Бургас, че от 01.06.2008г. се променят цените на билетите по линиите от вътрешноградския транспорт. Цената на билетите по линиите, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД и „Бургасволан-95” ООД, се променя от 0,70 лв. на 0,80 лв., а по линиите, обслужвани от „Комфорт” ООД, от 0,80 лв. на 0,90 лв. Цените на редовните карти и картите за възрастни…

прочетете повече

Заповед на кмета относно забрана за извършване на строително-монтажни работи и издаване на разрешения за строеж от 15 май до 1 октомври

ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбата на чл.15 от ЗУЧК, във връзка с наближаващия летен туристически сезон за град Бургас ЗАПОВЯДВАМ: Считано от 15.05.2008г. до 01.10.2008г. се забранява извършването на строително монтажни работи и издаването на разрешения за строеж и прокопавания за строителни обекти в следните райони на гр. Бургас: - кв. „Сарафово”…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци

  ЗАПОВЕД №  14   /27.03.2018 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", подробно…

прочетете повече