Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 244 по плана на местност „Капчето" - землище Меден Рудник

Изх.№70-В-283/13.08.2010 г.   ДО: Трифон Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови", бл.29,вх.1,ет.4,ап.8 Цаньо Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Възраждане", бл.16, вх.Г, ет.3 Тона Христова Подчийска, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", бл.50,вх.Б,ет.6,ап.8 Ана Щерева Горанова, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ул. "Криволак"№33, вх.А,ет.4, ап.8 Иванка…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Видеоизлъчване на заседателната зала на 15.10.2010 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн"   Документация За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка,…

прочетете повече

Налага се премахването на дърво в Морската градина

РАЗРЕШЕНИЕ    Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за обект:"Паметник на поетесата Петя Дубарова с Приморски парк" в УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк", гр. Бургас, Община Бургас, са извършени действия по установяване броя на дълготрайната дървесна и храстова растителност, която се предвижда да бъде премахната с предвиденото в проекта благоустрояване. Обектът е разположен в Историческото…

прочетете повече

В Държавен вестник е обнародвано съобщение за изготвен проект

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр. 80 от 12.10.2010 г. е обнародвано съобщение за: Изготвен проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на ел. кабел външно ел. захранване на "Склад и цех за обработка на камък" в УПИ І-50 и УПИ ІІ-50, масив 39, местност Сърт тарла, землище кв. Долно Езерово, гр.Бургас, който е изложен за разглеждане в кметството в кв. Долно Езерово.

прочетете повече

Съобщение до "Си Уай - Астерия-ем-енд-кей " ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№9 , масив 33,местност "Курт баир"- землище с.Рудник

До"Си Уай - Астерия-ем-енд-кей " ЕООД Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ 25/ 24.08.2010г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№9 , масив 33,местност "Курт баир"- землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя за фотоволстаични системи.Същият е изложен в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен ден вторник и четвъртък от 8,30-12,30 часа за справка…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на «ЕКО ПЕТРОЛ ПРОДУКТ» ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и  продължаване дейността на  «ЕКО ПЕТРОЛ ПРОДУКТ» ЕООД, гр. Бургас в Община Бургас е постъпила информация за "Актуализиране на Програмата за дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане…

прочетете повече

Oбнародвани в Държавен вестник бр.79 от 08.10.2010г. решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.79 от 08.10.2010г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас :   - Решение № 36-16/22.07.10г. за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от територията на имот пл.№40 по КВС (проектен имот пл.№ 000059) в землището на с.Рудник, община Бургас, ЕКАТТЕ 63183, за разширение на населеното място - фаза окончателен проект ; - Решение…

прочетете повече