Обяви и съобщения

Съобщение до Радостина Стоянова за назначена комисия

Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на:   Г-ЖА РАДОСТИНА ИВАНОВА СТОЯНОВАУЛ. "ГЕОРГИ БАЕВ" № 13, ЕТ. 5, АП. 10ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, Във връзка с постъпил в Община Бургас сигнал с вх. №94-01-12912/8/ 22.07.2019г., относно самосрутена бетонна плоча на второ ниво на постройка, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.609.52 (УПИ…

прочетете повече

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на сграда на ул. „БОГОРИДИ“№17 И ул. „К. ФОТИНОВ“№18

Изх.№ 94-01-20165/5/19.08.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "БОГОРИДИ"№17 И УЛ. "К. ФОТИНОВ"№18 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XIII-1873 и УПИ XIV-1874, в кв.39 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори  07079.610.213 и 07079.610.425 по КК на гр. Бургас. Същият е изложен…

прочетете повече

ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА, УЛ. „СЛИВНИЦА" №5, ВХ. „В"

  ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА УЛ. "СЛИВНИЦА" №5, ВХ. "В" ГР. БУРГАС         Относно: Постъпил в Община Бургас сигнал за опасна сграда.       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с постъпил в Община Бургас сигнал за опасна сграда, находяща се на административен адрес: ул. "Сливница" №5, вх. "В" и възникнал инцидент с преминаващи пешеходци, Ви уведомяваме следното:           …

прочетете повече

ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА, КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ", БЛ.36, ВХ."А"

    ДО ВСИЧКИ ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ В СГРАДА КВ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.36, ВХ."А" ГР. БУРГАС         Относно: Постъпил в Община Бургас сигнал, относно лошо техническо състояние на вход на сграда.       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с постъпил в Община Бургас сигнал, относно  лошо техническо състояние на вход на сграда, находяща се на административен адрес: гр. Бургас, кв. "Възраждане", Бл.36, вх. А и…

прочетете повече

Съобщение до Стефка Цонева за издадено разрешение за строеж

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФКА ХРИСТОВА ЦОНЕВА жк "Славейков", бл.22, вх.4, ет.7гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №141/19.07.2019 г. за: "Ел. захранване на GSM базова станция "Изворище" с №BGS0163.А001 в ПИ с идентификатор 32425.96.25 по КК на с. Изворище - Община Бургас (поземлен имот с номер по предходен план…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за "Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в…

прочетете повече

Съобщение за обществено обсъждане

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   На 19.08.2019 год. (понеделник) от 17: 30 ч. в Заседателната зала на Община Бургас на адрес ул. "Александровска" 26 ще се проведе обществено обсъждане на проект с работно наименование "Силата на водата. Нови възможности за устойчиво развитие на туристическия потенциал на община Бургас". В рамките на проекта Община Бургас планира да извърши инвестиции в 4 обекта на територията на община…

прочетете повече

Съобщение до Калуд Николов Калудов

  ДО КАЛУД НИКОЛОВ КАЛУДОВ УЛ.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ №14, ВХ.2, ЕТ.3, АП.5 ГР. БУРГАС                                                                                      С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния…

прочетете повече