Обяви и съобщения

Съобщение до Стоян Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД за издаден констативен акт №О-21/06.08.18г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Стоян Иванов Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.56, вх.6, ет.6, ап.15; ЕИК 102926421 за съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г.…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: Неизвестен извършител, за съставен Констативен акт № В-6/09.10.2019г. за премахване на обект: "Метален фургон, с приблизителни размери 2,00м/4,00м", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.650.17 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ III, квартал 106 по плана на Зона "Г", ж.к."Меден рудник", гр.Бургас.           …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: "Промяна на функционалното предназначение на Магазин за промишлени стоки в Административно-офисен център, находящ се в гр. Бургас, ул. "Странджа" No 15-19, ПИ 07079.608.16.1.111".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: "Основен ремонт на Етнографски музей в ПИ 07079.610.105, УПИ III, кв.90, ЦГЧ на гр. Бургас".    

прочетете повече

Съобщение до Баласка Стаматова, Мария Златева и Коста Стаматов за одобрена оценка на недвижим имот в землище с.Изворище

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА, УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА 1, ВХ.3, ЕТ. 1, АП. 2, ГР. БУРГАСМАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 543, ВХ. 3, ЕТ. 3, ГР. БУРГАСКОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ, УЛ. ПИРОТСКА 30, ЕТ. 3, ГР.БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 2851/27.09.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 40/540 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№167.1058 по плана на новообразуваните имоти на селищно…

прочетете повече

Съобщение до собствениците в блок 77 и блок 2 в ж.к. "Лазур"

ДО Собствениците в ПИ с идентификатор 07079.607.591 по КККР на гр.Бургас и сгради с идентификатори  07079.607.591.1 и 07079.607.591.2 по КККР на гр.Бургас, жилищни сгради с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Лазур", бл.77 и бл.2.   Изх. № 70-00-7649(2)/04.11.2019г. Дирекция ЦАУ "Зора"   Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение изискванията на чл.140, ал.3 от ЗУТ, на основание чл.140 и чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза №411/11.10.2019г. от Началник отдел…

прочетете повече

Съобщение до Георги Михайлов Кадев

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-22/20.09.2019г., съставен на основание чл. 57а от Закона за устройство на територията .             Община Бургас, съобщава на Георги Михайлов Кадев - Управител на "КАДЕВ 1" ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. "Пиротска" №37, че е съставен констативен акт №П.22/20.09.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията…

прочетете повече

Съобщение до Станка Стоянова Стоянова

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО СТАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА УЛ. "ИВАЙЛО" №2 ГРАД БУРГАС                                                                                                  Във връзка…

прочетете повече