Обяви и съобщения

"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Бургас" ЕООД обявява процедура по събиране, разглеждане и оценяване на оферти за избор на одитор

"Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Бургас"ЕООД обявява процедура по събиране, разглеждане и оценяване на оферти за избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "МДОЗС-Бургас" ЕООД за 2010 година.Поканата за участие в процедурата е публикувана на интернет адреса на "МДОЗС-Бургас" ЕООД - http://mdozs-bs.bg/?cat=6.

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на намено правоотношение за общинско жилище до Георги Йорданов - управител на "Севастопол" ЕООД

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ - Управител на "СЕВАСТОПОЛ" ЕООД, че с Уведомление №53-00-178/16.09.2010г. на Кмета на Община Бургас e открито административно производство по издаване на заповед съгласно чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, представляващ нежилищен обект - частна…

прочетете повече

Провеждане на обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на на селищно образование "Батака", землище с. Твърдица

Община Бургас съобщава, че на основание чл.121, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ  на 30.09.2010г. от 15.30 часа в сградата на кметство с.Твърдица ще се проведе обществено обсъждане на проект "ПУП-ПРЗ на селищно образувание "Батака", землище с.Твърдица. ПУП-ПРЗ на селищно образувание "Батака", землище с.Твърдица  

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:   1.  Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II в кв. 8 с площ 580 кв.м. по плана на с. Рудник, Община Бургас, отреден за жилищно строителство,…

прочетете повече

На 24 септември ще бъде спряно водоподаването към квартал Сарафово

На 24 септември /петък/ от 00 часа до 24 часа на същия ден ще бъде спряно водоподаването за жителите на кв. Сарафово, поради превключване на канализационната мрежа на квартала към новоизградената канално-помпена станция.

прочетете повече

"ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООД гр. Бургас обявява процедура за избор на независим одитор за заверка на ГФО за 2010 година

"ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООД гр. Бургас обявява процедура за избор на независим одитор за заверка на ГФО за 2010 година при критерий "икономически най-изгодна оферта"  Предложените оферти ще бъдат оценявани по следните показатели: 1. Брой часове за извършване на проверката2. Одиторски стаж3. Цена на 1 /един/ работен час без ДДС4. Начин на разплащане5. Срок на заверка на финансовия отчет Конкурсната документация се…

прочетете повече

Съобщение до Дончо Големанов за изготвен ПУП-ПРЗ във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали

ОБЩИНА БУРГАСТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО     ДО ДОНЧО ИВАНОВ ГОЛЕМАНОВК-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.28 ВХ.5 ЕТ.3ГР. БУРГАС             Уведомяваме Ви, че за имот пл. №93 в масив 33, местност Малък Мехалич, землище Долно Езерово е изготвен ПУП - ПРЗ във връзка с процедура по промяна на предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали. Същият е изложен…

прочетете повече

Съобщение до Ивайло Зартов за изготвен ПУП-ПРЗ във връзка с процедура по промяна на предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали

ОБЩИНА БУРГАСТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО ДО ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЗАРТОВУЛ. ГЕОРГИ КИРКОВ №21ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че за имот пл. №93 в масив 33, местност Малък Мехалич, землище Долно Езерово е изготвен ПУП - ПРЗ във връзка с процедура по промяна на предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали.Същият е изложен в стая № 3 на ТД - Долно Езерово, всеки ден от 8.30 до 12.30…

прочетете повече