Обяви и съобщения

Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност в съответствие с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

РАЗРЕШЕНИЕ За отсичане на дълготрайна растителност в съответствие с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията № 4 / 26.01.2011г.   Подписаната, Атанаска Николова Николова, Заместник-кмет по "Евроинтеграция и екология" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед № 286/04.02.2010 на кмета на Община Бургас, установих следното: Във връзка с реализацията на инвестиционен проект на обект:…

прочетете повече

Уведомления до Красимира Проданова - управител на "ПАОЛА-К" ЕООД, гр.Бургас за започнати административни производства

  ОБЩИНА БУРГАС ОП "СПОРТНИ ИМОТИ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 от, във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Г-ЖА КРАСИМИРА ПРОДАНОВА ПРОДАНОВА управител на "ПАОЛА- К " ЕООД ЕИК-200400968със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к-с "Лазур", бл.36, вх.В, ет.6 , че с уведомление № 94-К-58 /27.01.2011 г. на Кмета на Община Бургас е започнато административно производство…

прочетете повече

Съобщение до Дарин Гюлев за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО Изх. № 94-Д-53/09.12.2010 г.ДО НИП БЪЛГАРИЯ - ДАРИН СТОЯНОВ ГЮЛЕВЖ.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ.46 ВХ.8 ЕТ.6 АП.142ГР. БУРГАС собствен имот 057032 Уведомяваме Ви ,че със заповед № 3451/07.12.2010 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП - ПРЗ за имот пл. № 30 масив 57, местност Герен бунар, землище Долно Езерово гр. Бургас, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ VІІ-1431(30) - отреден…

прочетете повече

Съобщение до Венета Орешкова, гр.Пловдив за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАСТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО Изх. № 94-Д-53/09.12.2010 г.ДО ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА ОРЕШКОВАУЛ. БРЕЗОВСКО ШОСЕ № 2 ЕТ.15 АП.72ГР. ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕР собствен имот 057023 Уведомяваме Ви ,че със заповед № 3451/07.12.2010 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП - ПРЗ за имот пл. № 30 масив 57, местност Герен бунар, землище Долно Езерово гр. Бургас, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ VІІ-1431(30) - отреден…

прочетете повече

Разрешение за отсичане на дървета

РАЗРЕШЕНИЕ За отсичане на дълготарайна декоративна растителност в съответствие с чл.63, ал.2 от Закона за устройството на територията   № 03/ 26.01.2011г.     Подписаната, Атанаска Николова Николова, Заместник-кмет по "Евроинтеграция и екология" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед № 286/04.02.2010 на кмета на Община Бургас, установих следното:           Във връзка…

прочетете повече

Съобщение до Ася Бороджиева

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява АСЯ ЛАЗАРОВА БОРОДЖИЕВА - "ОПЕРНО ФИЛХАРМОНИЧНО ОБЩЕСТВО", че с Уведомление № 94-А-35/21.01.2011 г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.15, ал.4 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за недвижим имот, частна…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Владимир Стефанов Георгиев и Алекси Георгиев Петков

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXXII-79, масив 14, местност «Манаф хенде», землище на Сарафово, Община Бургас" с инвеститори Владимир Стефанов Георгиев и Алекси…

прочетете повече

Съобщение за обнародвана в Държавен вестник заповед

ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩАВА, ЧЕ:   СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-4/07.01.2011г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС е одобрен планът на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистърът към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, със статут на селищно образувание за местността "Сухото дере" и местността "Пирамидата" - в землището на село Изворище, община Бургас, област…

прочетете повече