Обяви и съобщения

Одобрена пазарна оценка на 11/1011 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 221...

Със Заповед № 365/17.02.2009 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 11/1011 кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот пл. № 221, целият с площ от 1011 кв.м., находящ се в кадастрален район № 119 по плана на новообразуваните имоти на местността "Изворите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, Община Бургас.По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти, 5/1011 кв.м идеална част попадат върху бивш…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява Албена Димитрова Иванова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови” бл.92, вх.1, ет.7, ап.16, че е издадена Заповед № 773/27.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Албена Димитрова…

прочетете повече

Обществено обсъждане за изменение на плана на зона "А" и "Б" в к-с "Меден Рудник"

Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ в кв.10 и УПИ VІ в кв.18 по плана на зона "А" и "Б", ж.р."Меден рудник", за увеличаване площта на УПИ и преотреждането им и за ТП;          Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.09г. в ТД"Възраждане" от 10.00часа.

прочетете повече

Обществено обсъждане на проект: Крайбрежен парк - кв. „Сарафово"

  СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: Крайбрежен парк - кв. "Сарафово", УПИ ІІ, кв. 63, по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас. Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.09г. в Читалище "Ангел Димитров", кв.Сарафово, гр.Бургас от 18.00 часа.   За повече информация вижте приложените файлове:  

прочетете повече

Обществено обсъждане на проекти...

СЪОБЩЕНИЕ            Община Бургас, на основание чл.121, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че ще бъде проведено обществено обсъждане на проекти: изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.10 и УПИ VI в кв.18 по плана на зона "А" и "Б", ж.р."Меден рудник", за увеличаване площта на УПИ и преотреждането им и за ТП.          Общественото обсъждане ще се проведе на 02.04.09г. в ТД"Възраждане" от 10.00 часа.  

прочетете повече

Уведомление на Община Бургас до гражданите, произвеждащи селскостопанска продукция върху общински терени в парк "Езеро"

Община Бургас уведомява гражданите, произвеждащи селскостопанска продукция върху общински терени в парк "Езеро", че до края на месец април трябва да приберат инвентара и продукцията си и да освободят заетите площи. Предстои одобряване и влизане в сила на Подробен устройствен план на парк "Езеро", след което върху тази територия ще стартира инвестиционна инициатива за  изграждане на спортни игрища, плувен…

прочетете повече

Временно се измества автобусната спирка при пл. "Трапезица"

СЪОБЩЕНИЕ   ВЪВ ВРЪЗКА С РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО УЛИЦА "СТРУГА" , ОТ 27.03.2009 Г. ВРЕМЕННО СЕ ИЗМЕСТВА АВТОБУСНАТА СПИРКА ПРИ  ПЛ. "ТРАПЕЗИЦА". НОВАТА СПИРКА Е РАЗПОЛОЖЕНА 50М. НАГОРЕ,  ПРЕДИ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ."В.МИХАЙЛОВ" - ПО ПОСОКА МБАЛ.  ПРОМЯНАТА ЩЕ Е В СИЛА ДО ПРЕКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ В УПОМЕНАТИЯ УЧАСТЪК.            

прочетете повече

Процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от 5 години на обособени части от недвижими имоти ... представляващи ученически столове и павилиони...

            Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва: 1. Помещения с полезна площ 118 кв.м., находящи се в сутерена на ОУ "Любен Каравелов" в гр. Бургас, подходящи за разливочна, с начална конкурсна цена:…

прочетете повече