Обяви и съобщения

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.11.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 12.11.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет "Реконструкция на ул."Христо Ботев" и ул."Цар Петър", гр.Бургас - II етап".   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain   < предишна следваща > 141 разглеждания отпечатай свали като pdf

прочетете повече

Съобщение за откриване на процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I в кв. 137 с площ 682 кв.м. по плана на с. Черно море, Община Бургас, отреден за КОО, с начална тръжна цена  18 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване…

прочетете повече

Съобщение до Иван Герчев Янакиев за освобождаване на имот частна общинска собственост

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ИВАН ГЕРЧЕВ ЯНАКИЕВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № 3105/05.11.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.70, вх.6 /"Е"/, ет.1, ап.114 /среден/, от държащия го без правно основание…

прочетете повече

Съобщение за откриване на процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва: 1. Павилион за закуски с полезна площ 15.50 кв.м., находящо  на партерен етаж в сградата на  ГЧЕ…

прочетете повече

Съобщение за откриване на процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е                   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1.  Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XXVI в кв. 27 с площ 910 кв.м. по плана на в.з."Минерални бани", Община Бургас, отреден за вилно…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Рибно пристанище в имот №009085 (по КВС), идентичен с имот с идентификатор 07079.10.936 по КККР местност "Ченгене скеле", землище Крайморие, Община Бургас"   Материалите за инвестиционното…

прочетете повече

Съобщение до Тодор Мушков за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 и 14, масив 34, местност "Карабалъка" - землище с.Рудник

Съобщениеот техническа служба с.Рудник,Община Бургас     До Тодор Христов Мушковул."Фердинандова" №78, вх.4, ет.2, ап.11гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ 25/ 24.08.2010г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 и 14, масив 34, местност "Карабалъка" - землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя за фотоволстаични системи.Същият е изложен…

прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр. 87 от 05.11.2010 г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас:   - Решение № 38-28/23.09.10 г. за одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на ул. "Алеко Константинов" о.т. 51 - о.т. 53 и ул. "Хан Аспарух" о.т. 9 - о.т. 47а и изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 106 по плана на ЦГЧ Бургас (нов идентификатор 07079.612.305 по КК), състоящо се в промяна на регулационната…

прочетете повече