Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме Еврипидис Кириаку – представляващ "Маратаса” ЕООД, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КРДПС”, Община Бургас,ул "Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 , от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Ревизионен акт № 13/16.03.2011 г. на основание чл.117 от ДОПК.             В случай, че не се яви представител в посочения…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Морато мебел” ООД и „ЕВН България Електроразпределение” АД – КЕЦ Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на БКТП и кабели 20kV за захранването му" с инвеститори "Морато мебел" ЕООД, гр. Бургас и "ЕВН България Електроразпределение" АД - КЕЦ Бургас Местоположение…

прочетете повече

Иван Ненков спечели конкурса за сватбен сценарий

На 15 март 2011 година жури в състав: Магдалена Карастоянова - директор на Обреден комплекс - Бургас, Весела Йорданова - директор Дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" в Община Бургас, Соня Георгиева - председател на Комисията по култура в Общински съвет - Бургас, Руслан Карагьозов - композитор и общински съветник, и Ваньо Вълчев - поет, разгледа постъпилите при обявения анонимен конкурс 23 сценарии…

прочетете повече

Уведомление до Васил Урумов, Малина Дараданова, Стоянка Трендафилова, Яна Дараданова, Павел Дараданов за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Меден Рудник"

ТД"Възраждане"Изх. №94-С-249/19.01.11 г. ДО: Васил Димитров Урумовкв. "Победа",ул."Чаталджа"№29гр. БургасДО: Малина Щелиянова Дарадановаж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет.5гр. Бургас ДО: Стоянка Илиева Трендафиловаж.к."Възраждане",бл.36,вх.А,ет.3гр. БургасДО: Яна Димова Дараданова ж.к."М.Рудник" бл.420,вх.7,ет.гр. БургасДО: Павел Христов Дарадановж.к."Бр. Миладинови" бл.66,вх.1,ет.6, ап.11гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед № 124/14.01.11 год. на…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

В Държавен вестник са обнародвани съобщения за изготвени проекти

Община Бургас Съобщение   В Държавен вестник бр.20 от 11.03.2011г. са обнародвани съобщения за  изготвени проекти за : ПУП - Парцеларен план за трасе на ел.кабел 20kV от ТП в УПИ І-48,49 (ПИ 07079.3.2352) до УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност "Оникилика" в землището на гр.Бургас ; ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод Ф250 ПЕВП от ПИ 07079.3.174 до УПИ ІІ-1952 (ПИ 07079.3.1952), местност "Оникилика" в землището на гр.Бургас ; ПУП - Парцеларен…

прочетете повече

Съобщение до Бисер Иванов за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява БИСЕР ТАНЕВ ИВАНОВ, че е издадена Заповед № 559/09.03.2011г. на Кмета на Община Бургас за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.450, вх.Б, ет.8, ап. среден, поради изтичане на срока за настаняване, считано от 27.02.2011г. На основание чл.277, ал.1 във връзка с чл.61,…

прочетете повече

Съобщение до Георги Ивайлов за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАЙЛОВ, че е издадена Заповед № 557/09.03.2011г. на Кмета на Община Бургас за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.494, вх.4, ет.4, ап. десен, поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от 3 месеца. На основание чл.277, ал.1…

прочетете повече